Geslaagd verkiezingsdebat Natuur en Landschap

De verdere economische ontwikkeling van Wageningen mag niet ten koste gaan van natuur en landschap. Daarover waren alle negen partijen die meededen aan het eerste Wageningse Verkiezingsdebat Natuur en Landschap het eens. Voor een volgepakte bibliotheek gingen twee wethouders, zes raadsleden en één kandidaatsraadslid met elkaar in gesprek over natuur en landschap, aan de hand van vijf vragen.

Read More
Mooi Wageningen
''Wie is hier nu eigenlijk de baas?''

Als je Wageningers vraagt waarom ze hier wonen, dan noemen ze zaak de prachtige omgeving met de grote rijkdom aan zeer verschillende landschappen. Ook de aanwezigheid van de universiteit, dit jaar al 100 jaar, heeft álles met deze natuurlijke rijkdom te maken. De Wageningse landschappen zijn een belangrijke ‘vestigingsplaatsfactor’ voor mensen en voor bedrijven.

Read More
Mooi Wageningen
Bomenkap op bedrijventerreinen Nudepark 1 en 2

Mooi Wageningen heeft in december bij de Rechtbank Gelderland bezwaar gemaakt tegen de bomenkap op Nudepark 2. Bij ons bezwaar zijn drie dingen belangrijk. De niet vergunde bomenkap op het oude Nudepark 1, de beplanting van het nieuwe Nudepark 2 en de aantasting van leefgebied van wettelijk beschermde soorten. Op verzoek van de rechter werd de zitting geschorst en is ons gevraagd in overleg met de Omgevingsdienst en de initiatiefnemer naar een oplossing te zoeken.

Read More
Mooi Wageningen
Verkiezingsdebat Natuur en Landschap

De bblthk organiseert samen met Mooi Wageningen en vier andere groene organisaties een verkiezingsdebat over natuur en landschap in en om Wageningen. Alle partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart zijn uitgenodigd. Op dinsdag 20 februari wordt onder leiding van Jelle de Gruyter en Simon Vink gedebatteerd over vijf thema’s, die worden ingeleid door vijf verschillende groene organisaties.  De toegang is gratis.

Read More
Mooi Wageningen
Een Edese pijplijn door het Binnenveld?

De overheid moet het goede voorbeeld geven. Daarom is Mooi Wageningen kritisch tegenover het plan om de vervuiling onder het voormalige ENKA fabrieksterrein in Ede op de Rijn te lozen via een nieuwe pijplijn door het Binnenveld. In plaats daarvan moet worden geprobeerd de vervuiling ter plekke op te ruimen, zelfs al is dat duurder, vindt Mooi Wageningen.

Read More
Mooi Wageningen
Herstel onrechtmatige bomenkap Dorschkamp

In november 2015 is op landgoed de Dorschkamp een stuk bos gekapt voor de aanleg van een golfbaan. Daarvoor was geen vergunning afgegeven. Helaas zal de aangerichte schade nog vele tientallen jaren zichtbaar zijn. Landgoed de Dorschkamp moet het gekapte stuk bos binnen drie jaar herbeplanten.

Read More
Mooi Wageningen
Gemeente, Klok en Mooi Wageningen in overleg over herstel natuurwaarden Nude II

Op donderdag 7 december 2017 is Mooi Wageningen naar de rechtbank in Arnhem geweest. Onderwerp was het bezwaar dat Mooi Wageningen had aangetekend tegen de vergunning die door de gemeente is verleend voor het kappen van bomen op het terrein Nude II. Als gevolg van de kap zijn voortplantingsplaatsen en rustplaatsen van beschermde soorten zoals kerkuil, steenuil en poelkikker vernietigd.

Read More
Mooi Wageningen
Opschoonwandeling 3 december

Zondag 3 december organiseert Wageningen Schoon weer een opschoonwandeling. Iedereen is welkom om 10:00 uur bij de rotonde ter hoogte van de International Club. Vanaf daar worden de wegen en bermen schoongemaakt. De opschoonwandeling duurt zo’n anderhalf uur. Aanmelden voor deze activiteit is niet nodig. Wageningen Schoon zorgt voor afvalgrijpers, handschoenen en afvalzakken.

Read More
Stille nachten - geen kwartelkoningen in 2017

De uiterwaarden van Wageningen vormen een van de belangrijkste broedgebieden voor de kwartelkoning in Nederland. 2017 was een extreem slecht jaar voor deze nachtvogel. In het rivierengebied is zelfs geen enkel exemplaar waargenomen. Fluctuaties in de populatie komen vaker voor, maar een dergelijk laag aantal is zeer verontrustend.

Read More
Mooi Wageningen
Natuurwerkdag Wageningse Eng op 4 november. Doe mee!

Op zaterdag 4 november is er de landelijke Natuurwerkdag. Iedereen die natuur en landschap een warm hart toedraagt kan een dagje meehelpen op één van de 500 locaties. In Wageningen gaan vrijwilligers onder andere aan de slag met snoeien op de Wageningse Eng. Voor materialen, koffie en soep wordt gezorgd. Doe mee en meld u aan!

Read More
Mooi Wageningen
Verzwaring Grebbedijk biedt kansen voor natuur

De Grebbedijk gaat op de schop. De dijk moet namelijk verstevigd worden. In het afgelopen jaar zijn allerlei betrokkenen gevraagd om mee te denken over de mogelijkheden die deze dijkverzwaring biedt om de kwaliteit van het gebied te vergroten. Daarvoor zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd, met als doel bestaande kwaliteiten en meekoppelkansen te identificeren

Read More
Mooi Wageningen
Bestemmingsplan Nudepark II toch goedgekeurd

De Raad van State heeft op 30 augustus het beroep afgewezen dat Mooi Wageningen en buurtschap Oude Nude hadden aangetekend tegen het omstreden bestemmingsplan Nudepark II fase 1. Het besluit van de Wageningse gemeenteraad dat onder druk van een schadeclaim van de projectontwikkelaar tot stand kwam is daarmee alsnog bekrachtigd. 

Read More
bas van vliet
Zondag 3 september: Opschoonvaart door stadsgracht

Samen met buurtbewoners en het Platform Stadsgracht Wageningen organiseert Wageningen Schoon op zondag 3 september de eerste opschoonvaart door de stadsgracht Tijdens dit evenement-voor-het-hele-gezin halen we al het zwerfafval uit de stadsgracht. Kano's, zwemvesten en grijpers zijn aanwezig, maar eigen materiaal meenemen mag ook. Start om 10 uur bij de Junushoff. Aanmelden gewenst!

Read More
Wageningen verdient een beter verkeersbeleid

Mooi Wageningen heeft de afgelopen twee jaar veel tijd gestoken in de discussie over de bereikbaarheid van Wageningen. Niet omdat we vinden dat er een groot bereikbaarheidsprobleem is – een paar minuten wachten lijkt ons een redelijk offer voor mensen die persé met de auto de spits in willen. Nee, onze bemoeienis heeft te maken met de roep om nieuwe wegen dwars door het Binnenveld die de bereikbaarheidsdiscussie uitlokt.

Read More
Patrick Jansen
Beheerplan Rijntakken mist ambitie

Te weinig oog voor de problemen, en een gebrek aan ambitie en concrete maatregelen . Dat is het oordeel van Mooi Wageningen over het concept-beheerplan voor Natura 2000 gebied Rijntakken, de beschermde uiterwaardennatuur langs Rijn, Waal en IJssel. Mooi Wageningen heeft daarom een zienswijze naar de provincie Gelderland gestuurd met het verzoek om het beheerplan te verbeteren. 

Read More
Patrick Jansen
Bedrijventerrein Nudepark 2 bij Raad van State

Het plan voor bedrijventerrein Nudepark 2 is overbodig, ligt op de verkeerde plek en schaadt beschermde soorten. Dat is wat Hans Brons namens Mooi Wageningen en de bewoners van buurtschap Oude Nude vorige week samen betoogden bij de Raad van State in Den Haag. Mooi Wageningen vroeg de staatsraad het bestemmingsplan Nudepark 2 fase I ongeldig te verklaren.

Read More
bas van vliet