Binnenveldse Hooilanden

 Vogelvluchtschets Binnenveldse Hooilanden
Vogelvluchtschets Binnenveldse Hooilanden

Eind 2014 heeft Mooi Wageningen zich bij de provincie Gelderland gemeld met een burgerinitiatief om langs de Grift tussen Veenendaal en Wageningen “topnatuur” te realiseren.   

Dat heeft geleid tot het project Binnenveldse Hooilanden, waarin Mooi Wageningen samen met Staatsbosbeheer en de Agrarische Natuurvereniging Binnenveld een natuurontwikkelingsplan maakt, met royale ondersteuning de provincie Gelderland en tal van vrijwilligers en professionals.

De Binnenveldse Hooilanden worden een uniek gebied van 300 hectare aaneengesloten graslanden waar straks veel bijzondere planten en dieren te vinden zullen zijn. De inrichtingsschets voor het gebied, gemaakt op basis van gedetailleerd onderzoek naar bodem en water, belooft veel ruimte voor bijzondere vegetaties zoals blauwgrasland, trilveen en dotterbloemhooiland. Daar zijn we alvast ontzettend trots op. 

Het gebied gaat deel uitmaken van het Gelderse Natuur Netwerk. Een deel van het gebied – de Bennekomse Meent – is bovendien onderdeel van het Natura2000-gebied Het Binnenveld.

Voor de natuurontwikkeling zal over een flink oppervlak de voedselrijke toplaag van de bodem worden verwijderd. Hierdoor komt voedselarme bodem met een sterke kwelstroom bloot te liggen, waarop planten gedijen die in Nederland extreem zeldzaam zijn geworden. Ook komen er bloemrijke graslanden die geschikt zijn voor onder andere weidevogels.

Voor de realisatie van het project heeft Mooi Wageningen een aparte stichting opgericht: de Stichting Mooi Binnenveld. Die stichting gaat het geld bijeenbrengen om de benodigde grond aan te kopen, en gaat het beheer organiseren en alle andere zaken die erbij komen kijken, samen met een groot aantal vrijwilligers uit de omliggende gemeenten. 

Kijk voor meer informatie op binnenveldsehooilanden.nl