Dwangsommen opgelegd voor natuurschade Nudepark 2

Projectontwikkelaar KLOK moet de natuurschade herstellen die is aangericht op het toekomstige bedrijventerrein Nudepark 2, of zorgen voor een gelijkwaardig alternatief leefgebied voor de beschermde soorten. Dat heeft de provincie Gelderland half december besloten, op straffe van dwangsommen.

De KLOKgroep blijkt keer op keer niet in staat zich aan de minimale wettelijke eisen te houden. Laat staan de kansen te grijpen om een natuurinclusief bedrijventerrein te realiseren. Door alle overtredingen en het stelselmatig negeren van advies, zijn we weer een stuk landschap en natuur armer.

Beschermde dieren

In en rond de sloten, gebouwen, weilanden en bosschages op het terrein waar Nudepark 2 moet verrijzen, komen bijzondere beschermde dieren voor als de poelkikker, grote modderkruiper, kerkuil, steenuil en vleermuizen. Voordat door werkzaamheden leefgebieden en verblijfplaatsen van deze soorten worden vernietigd, moet er volgens de Wet natuurbescherming eerst een ontheffing worden aangevraagd, nieuw geschikt leefgebied zijn ingericht en compensatie zijn voor verblijfplaatsen.

Handhavingsverzoek

Helaas werd er de afgelopen maanden op Nudepark 2 gewerkt aan het bouwrijp maken van het terrein zonder de benodigde natuurvergunningen. Daarbij zijn veel natuur- en landschapswaarden verloren gegaan. Mooi Wageningen diende half oktober daarom voor de tweede keer een handhavingsverzoek in voor Nudepark 2.

Dwangsommen

Na een reactie van KLOK heeft de provincie begin december besloten om dwangsommen op te leggen om herstel of vervangende maatregelen af te dwingen. Het gaat om 1.000 euro per week, met een maximum van 10.000 euro.

Daarnaast is een dwangsom van 50.000 euro opgelegd als zonder ontheffing de schuren worden gesloopt (waarin verblijfplaatsen voor de kerkuil en vleermuizen zijn vastgesteld) of de sloot met grote modderkruiper of leefgebied van poelkikker wordt bewerkt.

Geen ontheffing aangevraagd

De provincie kan een ontheffing voor sloop- en bouwwerkzaamheden verlenen als voldoende  mitigerende en compenserende maatregelen worden getroffen om doding te voorkomen en om voldoende geschikt leefgebied te behouden. De provincie heeft KLOK herhaaldelijk en expliciet gewezen op de noodzaak om deze ontheffing aan te vragen. Toch is KLOK willens en wetens gestart met het bouwrijp maken zonder dat de provincie daarvoor een ontheffing had verleend. Met grote natuurschade tot gevolg.

De herstelmaatregelen die de KLOKgroep in december uitvoerde, getuigen bovendien van grote ondeskundigheid. Daar hebben diverse ecologen de provincie al op gewezen en daar gehoor voor gevonden. Een extra reden voor de provincie om de dwangsommen op te leggen.

Met dit besluit en het opleggen van dwangsommen blijft de provincie Gelderland nog minnelijk. De provincie had namelijk ook direct een boete op kunnen leggen vanwege de overtreding. Ook het per direct laten stilleggen van alle werkzaamheden was mogelijk geweest.

Aanwezigheid beschermde soorten was bekend

Het wrange is dat Mooi Wageningen en buurtbewoners uit de Oude Nude al in 2014 hebben aangeven dat er beschermde soorten in het gebied voorkomen en dat daar onvoldoende maatregelen voor in plannen voor het industrieterrein waren opgenomen. Daarop is onvoldoende actie ondernomen door de Omgevingsdienst De Vallei (ODDV), de gemeente en de projectontwikkelaar.

Rommelige besluitvorming

De hele gang van zaken is een rechtstreeks gevolg van de rommelige besluitvorming over de Pandaparkeerplaats, waarbij in de marge van alle commotie ook de bestemmingsplanwijziging van Nudepark 2 er doorheen is gerommeld. Het college van B&W, de raadsleden en de omgevingsdienst zijn daarbij onzorgvuldig te werk gegaan en hebben toestemming gegeven voor ontwikkelingen die in strijd zijn met de wet- en regelgeving.

Door alle fouten die zijn gemaakt heeft gemeente een grote kans laten liggen om een natuurinclusief bedrijventerrein te ontwikkelen. In praktijk faciliteert ‘de groenste gemeente van Nederland’ daarmee alleen maar de verdere achteruitgang van natuur en landschap.

In juni vernietigde de Rechtbank Gelderland nog een door de gemeente verleende omgevingsvergunning voor bomenkap op Nudepark 2, en eiste herstel van onder meer landschappelijke en natuurwaarden die door de kap verloren gingen.

In nasleep van de rechtszaak hierover zijn afspraken gemaakt over het herstel van natuurwaarden en een ontwikkeling van het bedrijventerrein die wel aandacht heeft voor natuur en landschap. Helaas zijn die afspraken waardeloos gebleken.

Minachting voor natuurwaarden

De KLOKgroep demonstreert op Nudepark 2 bovendien keer op keer minachting voor natuurwaarden en de geldende wet- en regelgeving. Dat past niet bij een bedrijf dat zegt maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel te hebben staan (zie ook hun MVO-visiedocument).

Gemeente moet kritischer zijn

De gang van zaken laat zien dat de gemeente veel kritischer te werk moet gaan bij de besluitvorming over nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Als toestemming en de randvoorwaarden waaronder nieuwe ontwikkelingen mogelijk zijn niet op voorhand zeer duidelijk zijn vastgelegd, is dat een recept voor een verdere achteruitgang van natuur en landschap. De praktijk laat ook zien dat handhaving lastig is als de schade eenmaal is aangericht.

In december heeft Mooi Wageningen zich ook genoodzaakt gezien voor andere aspecten handhavingsverzoeken bij de provincie in te dienen, waaronder de ophoging van het hele industrieterrein en gegraven watergangen. Daarop heeft KLOK onder meer een brief van de provincie gekregen waarin staat dat de reeds ontgraven watergangen illegaal zijn aangelegd. De aanleg staat in het bestemmingsplan, maar voordat de werkzaamheden beginnen is het bedrijf verplicht deze te melden bij de provincie, wat was nagelaten.

 

Bijlagen:

Brief provincie Gelderland over dwangsom dd 5 december 2018

Brief provincie Gelderland besluit handhavingsverzoek dd 14 december 2018

Achtergrondinformatie: zienswijze beroep bewoners Oude Nude 2016