Geen zonnevelden zonder goede ruimtelijke ordening

Mooi Wageningen heeft een zienswijze ingediend tegen het plan voor een zonnepark van 7 hectare aan de Haarweg in het Binnenveld. Volgens ons voldoet het plan niet aan de regels voor een goede ruimtelijke ordening en natuurbescherming. De gemeente Wageningen geeft projectontwikkelaars te veel ruimte, met grote risico’s voor het open landschap.

Read More
Mooi Wageningen
Plannen voor zonnevelden vragen zorgvuldige beoordeling

De werkgroep die invulling gaat geven aan de beoordelingscriteria van plannen voor zonnevelden, is goed op stoom. De leden zijn inmiddels bezig de kaders op papier te zetten. Zonnevelden hebben effect op landschap, natuur en leefbaarheid die toch al onder druk staan. We staan daarom kritisch tegenover zonnevelden en willen plannen en beleid voor zonneparken zorgvuldig kunnen beoordelen.

Read More
‘Lozing Enka-pluim op Rijn in strijd met de wet’

Mooi Wageningen heeft een zienswijze ingediend tegen de vergunning voor het in de Rijn lozen van ernstig vervuild grondwater. De vervuiling is afkomstig van het Edese Enka-terrein. Dit grondwater hoort volgens de wet met de best beschikbare technieken gezuiverd te worden, en dat kan ook. Dat het vuile water nu voor lozing mag worden verdund met kostbaar schoon grondwater, komt neer op knoeien met afval.

Read More
Mooi Wageningen
‘Het Dassenbos is eeuwenoud’

Het Dassenbos is een laatste overblijfsel van een eeuwenoud stuk bos. Dat schrijft de Historische Vereniging Oud Wageningen in het juninummer van haar tijdschrift. De huidige bomen zijn dan nog geen honderd jaar, de bosbodem is eeuwen ouder. Ook heeft het nog een zeldzaam gaaf patroon van geulen voor de ontwatering en wallen voor de teelt van eikenhakhout.

Read More
Mooi Wageningen
Rechtbank vernietigt kapvergunning Nudepark 2

De gemeente Wageningen heeft onterecht een vergunning verleend aan KlokGroep voor de kap van 150 bomen en 18 dikke knotwilgen op de grens van Nudepark 1 en 2. De gemeente heeft zich niet gehouden aan haar eigen bomenverordening en uit niets blijkt waar de herplant moet plaatsvinden. In een uitspraak van 1 juni heeft de rechtbank in Arnhem de omgevingsvergunning voor het kappen van bomen daarom vernietigd. De grootste verliezers in dit foutenfestival van Nudepark II zijn echter natuur- en landschap.

Read More
Mooi Wageningen
Dwangsommen voor herstel natuur Kielekampsteeg

Wageningen Research moet als eigenaar van Kielekampsteeg 34 het inpikken van een stuk natuur ongedaan maken, op straffe van twee dwangsommen. Dat is de uitkomst van een handhavingsverzoek dat Mooi Wageningen indiende. Bij de aanleg van de noordelijke inprikker langs de Kielekampsteeg is afgesproken dat een strook langs deze weg zou worden ingericht als een ecologische verbindingszone. Die zone is in het bestemmingsplan opgenomen als natuur. Een aantal bewoners attendeerde Mooi Wageningen erop dat deze zone allesbehalve ecologisch ingericht was.

Read More
Mooi Wageningen
Verbetering natuur in geding in Grebbedijkproject

In de komende jaren gaat de Grebbedijk tussen Wageningen en de Grebbenberg op de schop. Het idee is om bij de dijkversterking ook andere opgaven zoals de verbetering van natuur en andere maatschappelijke ambities in samenhang aan te pakken. Mooi Wageningen is actief betrokken bij het project en probeert door te participeren in Dijkdenkersbijeenkomsten en ontwerpsessies ervoor te zorgen dat de bescherming en ontwikkeling van natuurwaarden voldoende aandacht krijgen.

Read More
Mooi Wageningen
De Wageningse Eng: graanveld of paardenwei?

Actief graanteelt stimuleren, verpaarding tegengaan en cultuurhistorie zichtbaar maken. Dat zou de gemeente volgens Mooi Wageningen moeten doen om de Wageningse Eng te behouden als waardevol onderdeel van nationaal landschap Veluwe. Mooi Wageningen heeft deze visie ingebracht bij de voorbereiding van de Gebiedsvisie Wageningse Eng, waarin de toekomst van de eng wordt bepaald.

Read More
Mooi Wageningen
Studentenonderzoek: ecologische waarde Wagenings groen kan beter

Wageningen is een gemeente met een hoge biodiversiteit. Die biodiversiteit hangt samen met een grote variatie in landschappen. Veel van die soorten zitten in het buitengebied, maar ook het bebouwd gebied is belangrijk. Met die waarden in gedachten heeft Mooi Wageningen aan het Onderwijsloket van Wageningen University & Research gevraagd op welke manieren de biodiversiteit van de stad Wageningen nog verder verbeterd kan worden.

Read More
Startbijeenkomst boek 'Sporen in het Wageningse landschap'

Wat zie ik daar? Wat is dat? Hoe is het daar gekomen? Vragen die wij ons stellen als wij lopend, fietsend of rijdend door Wageningen en omgeving over het landschap stellen. Zo kwam het bestuur van Mooi Wageningen op het idee een boek te maken over de landschappen van Wageningen. Op woensdag 13 juni, om 20.00 uur bij de Lynx (Gerrit Zegelaarstraat 1) organiseren we een startbijeenkomst. Leden die willen helpen met het vinden van mooie verhalen en graag fotograferen, zijn daar van harte voor uitgenodigd.

Read More
Kritisch over zonnevelden

Mooi Wageningen staat kritisch tegenover de plannen voor zonnevelden. Deze velden vol zonnepanelen zijn een grote inbreuk op het open landschap dat we met zijn allen zo waarderen. De vereniging wil dat de gemeente eerst eens met een goede visie op het buitengebied komt met onder meer een afwegingskader voor zonnevelden, en niet voor zoiets ingrijpends over één nacht ijs gaat. Duidelijk mag zijn dat het uitgangspunt van Mooi Wageningen is dat natuur, landschap en de leefbaarheid er per saldo op vooruit moeten gaan, niet achteruit.

Read More
Ecologische Verbindingszone Kielekampsteeg niet gerealiseerd

De geplande ecologische verbindingszone langs de Kielekampsteeg is niet deugdelijk aangelegd. De zone was onderdeel van het bestemmingsplan Noordelijke Inprikker, waarvoor de oude kwelsloot werd verlegd. De zone, die officieel de bestemming natuur heeft, ziet er nu uit als een gewone landbouwsloot, en een deel is zelfs ingericht als gazon. Mooi Wageningen heeft bij de gemeente Wageningen een handhavingsverzoek ingediend om de zone alsnog gerealiseerd te krijgen. 

Read More
Mooi Wageningen
Kwartelkoning terug in de Bovenpolder

In de Bovenste Polder onder Wageningen – oftewel in de uiterwaarden – is een kwartelkoning neergestreken. Deze schuwe vogel broedt in hooilanden en de uiterwaarden bij Wageningen is een van de weinige plekken in Nederland waar deze vogel nog regelmatig wordt gesignaleerd. Samen met de KNNV, de wetlandwachten van Vogelbescherming Nederland heeft Mooi Wageningen Staatsbosbeheer gevraagd om bij het beheer meer rekening te houden met deze zeldzame broedvogel.

Read More
Mooi Wageningen
Vraagtekens bij plannen voor een Campusrondweg

Mooi Wageningen heeft een dozijn vragen ingeleverd bij de Provincie Gelderland in verband met het plan om een nieuwe weg aan te leggen langs de Noord- en Westzijde van de campus van Wageningen Universiteit, de Campusrondweg. Mooi Wageningen heeft grote twijfels over het nut en de noodzaak van dit plan. De vragen gaan over gevolgen van verschillende varianten voor natuur, landschap, cultuurhistorie, stilte en recreatieve mogelijkheden.

Read More
Het groenste collegeprogramma ooit

Het nieuwe collegeprogramma van de gemeente Wageningen is het groenste ooit. De vier collegefracties – GroenLinks, D66, Partij van de Arbeid en Christen Unie – wijdden maar liefst anderhalve pagina aan natuur en landschap. Ze formuleerden prachtige ambities, inclusief het voornemen om een Wagenings biodiversiteitspact op te stellen. Mooi Wageningen denkt dat Wageningen met dit programma de groenste stad van Nederland zou kunnen worden.

Read More
Elzen terug langs de Droevendaalsesteeg

Langs de Droevendaalsesteeg staan weer nieuwe elzen. Een groep leerlingen van de Margrietschool plantte de bomen op Boomfeestdag, samen met wethouder Dennis Gudden, onder begeleiding van Het Groene Wiel. Het planten was een uitkomst van overleg tussen gemeente Wageningen, NIOO en Mooi Wageningen, over een beter beheer van de bomen en de steeg als geheel.

Read More
Kiezen voor natuur en landschap in Wageningen

Op woensdag 21 maart worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Er doen in Wageningen negen fracties mee. Allemaal hebben ze een verkiezingsprogramma voor 2018-2022 online gezet. Wat hebben de partijen te bieden op het gebied van natuur en landschap? We bekeken de verkiezingsprogramma’s, het stemgedrag op enkele belangrijke dossiers, en de kandidatenlijsten. 

Read More