Gezamenlijke reactie op alternatieven Grebbedijk

Mooi Wageningen heeft eind oktober samen met de Vogelbescherming en de KNNV-vogelwerkgroep Wageningen een reactie geschreven op de drie gepresenteerde alternatieven voor de verzwaring van de Grebbedijk. Met als hoofdboodschap dat het realiseren van natuurdoelen structureel meer aandacht verdient.

Read More
Mooi Wageningen
Groene Netwerkborrel op 28 november

Een netwerkborrel voor alle groene doeners en denkers in Wageningen, dat leek ons nou eens een goed idee. Om elkaar te leren kennen en te kijken waar we kunnen samenwerken of elkaar kunnen versterken. Op 28 november is de eerste editie, in de Binnenstadwinkel op de Markt, van 19.30 tot 21.30 uur.

Read More
Mooi Wageningen
Klok handelt op Nudepark 2 in strijd met natuurbeschermingswet

Projectontwikkelaar Klok is onrechtmatig gestart met werkzaamheden op Nudepark 2. Vorig jaar september kapten ze bomen zonder een vereiste ontheffing van de gemeentelijke Bomenverordening. Nu zijn ze willens en wetens zonder de benodigde ontheffing van de Wet natuurbescherming begonnen met inrichtingswerkzaamheden. Mooi Wageningen heeft bij de provincie aan de bel getrokken en eist dat de situatie wordt hersteld.

Read More
Mooi Wageningen
Drie groepen bij vogelexcursie uiterwaarden

Twee paapjes, enkele grote zilverreigers en een jagende boomvalk. Dat waren op vogelgebied de  hoogtepunten van de excursie op zaterdag 15 september in de Wageningse uiterwaarden van de KNNV-Vogelwerkgroep en Mooi Wageningen. Daarnaast bleken veel deelnemers geïnteresseerd in wat Mooi Wageningen doet en bereikt om die vogels en hun leefgebied te beschermen.

Read More
Mooi Wageningen
Tunnelkassen Monsanto horen niet thuis in open landschap

In de zaak van de tunnelkassen van zaadveredelaar Monsanto laat de gemeente Wageningen opnieuw zien dat ze zich niet aan haar eigen structuurvisie houdt. Het permanent toestaan van kassen tast het open landschap aan en vergroot het risico op volbouwen. Mooi Wageningen heeft dan ook een zienswijze ingediend om te voorkomen dat de salamitactiek van Monsanto – tijdelijk als opstapje naar permanent – slaagt.

Read More
Mooi Wageningen
Geen zonnevelden zonder goede ruimtelijke ordening

Mooi Wageningen heeft een zienswijze ingediend tegen het plan voor een zonnepark van 7 hectare aan de Haarweg in het Binnenveld. Volgens ons voldoet het plan niet aan de regels voor een goede ruimtelijke ordening en natuurbescherming. De gemeente Wageningen geeft projectontwikkelaars te veel ruimte, met grote risico’s voor het open landschap.

Read More
Mooi Wageningen
Plannen voor zonnevelden vragen zorgvuldige beoordeling

De werkgroep die invulling gaat geven aan de beoordelingscriteria van plannen voor zonnevelden, is goed op stoom. De leden zijn inmiddels bezig de kaders op papier te zetten. Zonnevelden hebben effect op landschap, natuur en leefbaarheid die toch al onder druk staan. We staan daarom kritisch tegenover zonnevelden en willen plannen en beleid voor zonneparken zorgvuldig kunnen beoordelen.

Read More
‘Lozing Enka-pluim op Rijn in strijd met de wet’

Mooi Wageningen heeft een zienswijze ingediend tegen de vergunning voor het in de Rijn lozen van ernstig vervuild grondwater. De vervuiling is afkomstig van het Edese Enka-terrein. Dit grondwater hoort volgens de wet met de best beschikbare technieken gezuiverd te worden, en dat kan ook. Dat het vuile water nu voor lozing mag worden verdund met kostbaar schoon grondwater, komt neer op knoeien met afval.

Read More
Mooi Wageningen
‘Het Dassenbos is eeuwenoud’

Het Dassenbos is een laatste overblijfsel van een eeuwenoud stuk bos. Dat schrijft de Historische Vereniging Oud Wageningen in het juninummer van haar tijdschrift. De huidige bomen zijn dan nog geen honderd jaar, de bosbodem is eeuwen ouder. Ook heeft het nog een zeldzaam gaaf patroon van geulen voor de ontwatering en wallen voor de teelt van eikenhakhout.

Read More
Mooi Wageningen
Rechtbank vernietigt kapvergunning Nudepark 2

De gemeente Wageningen heeft onterecht een vergunning verleend aan KlokGroep voor de kap van 150 bomen en 18 dikke knotwilgen op de grens van Nudepark 1 en 2. De gemeente heeft zich niet gehouden aan haar eigen bomenverordening en uit niets blijkt waar de herplant moet plaatsvinden. In een uitspraak van 1 juni heeft de rechtbank in Arnhem de omgevingsvergunning voor het kappen van bomen daarom vernietigd. De grootste verliezers in dit foutenfestival van Nudepark II zijn echter natuur- en landschap.

Read More
Mooi Wageningen
Dwangsommen voor herstel natuur Kielekampsteeg

Wageningen Research moet als eigenaar van Kielekampsteeg 34 het inpikken van een stuk natuur ongedaan maken, op straffe van twee dwangsommen. Dat is de uitkomst van een handhavingsverzoek dat Mooi Wageningen indiende. Bij de aanleg van de noordelijke inprikker langs de Kielekampsteeg is afgesproken dat een strook langs deze weg zou worden ingericht als een ecologische verbindingszone. Die zone is in het bestemmingsplan opgenomen als natuur. Een aantal bewoners attendeerde Mooi Wageningen erop dat deze zone allesbehalve ecologisch ingericht was.

Read More
Mooi Wageningen
Verbetering natuur in geding in Grebbedijkproject

In de komende jaren gaat de Grebbedijk tussen Wageningen en de Grebbenberg op de schop. Het idee is om bij de dijkversterking ook andere opgaven zoals de verbetering van natuur en andere maatschappelijke ambities in samenhang aan te pakken. Mooi Wageningen is actief betrokken bij het project en probeert door te participeren in Dijkdenkersbijeenkomsten en ontwerpsessies ervoor te zorgen dat de bescherming en ontwikkeling van natuurwaarden voldoende aandacht krijgen.

Read More
Mooi Wageningen
De Wageningse Eng: graanveld of paardenwei?

Actief graanteelt stimuleren, verpaarding tegengaan en cultuurhistorie zichtbaar maken. Dat zou de gemeente volgens Mooi Wageningen moeten doen om de Wageningse Eng te behouden als waardevol onderdeel van nationaal landschap Veluwe. Mooi Wageningen heeft deze visie ingebracht bij de voorbereiding van de Gebiedsvisie Wageningse Eng, waarin de toekomst van de eng wordt bepaald.

Read More
Mooi Wageningen