Essentiële informatie ontbreekt in het MER van Parenco

De commissie m.e.r. publiceerde op 10 oktober haar toetsingsadvies over het milieueffectrapport van papierfabriek Parenco te Renkum. Hierin concludeert zij dat belangrijke informatie over de effecten naar het milieu ontbreekt. Deze informatie is essentieel om de het belang van milieu volwaardig te kunnen meenemen bij de verdere besluitvorming. Zij adviseert een nieuwe versie van het rapport te maken.

Smurfit Kappa Parenco (SK Parenco) produceert naast verpakkingspapier (karton) ook nog publicatiepapier. Alle hiervoor lopende vergunningen wil ze actualiseren en onderbrengen in één integrale revisie-omgevingsvergunning. En daarnaast wil SK Parenco mogelijk volledig overschakelen naar verpakkingspapier door ombouw van de publicatiepapiermachine. Om dit mogelijk te maken is door het bedrijf een milieueffectrapport (MER) opgesteld. De provincie Gelderland is voor de afgifte van de omgevingsvergunning het bevoegd gezag.

Laat duidelijk de impact van Parenco op milieu en leefomgeving zien

Het MER beschrijft twee opties: het voorzetten en verbeteren van de productie van publicatie- en verpakkingspapier en het produceren van uitsluitend verpakkingspapier. Het rapport bevat veel informatie, maar maakt de milieueffecten van de bedrijfsactiviteiten nog onvoldoende zichtbaar. De informatie en conclusies in het MER zijn niet makkelijk te volgen en te controleren, en de samenvatting is niet publieksvriendelijk. Zo is bijvoorbeeld niet goed uitgelegd wat de vergelijkingsbasis is (‘referentiesituatie’) voor de twee alternatieven. In het hoofdrapport ontbreken duidelijke kaarten, figuren en schema’s met productieprocessen en bronnen van de uitstoot. Hierdoor is de geurhinder en de impact op de luchtkwaliteit onduidelijk. Ook is nog onduidelijk hoe Parenco voldoet aan de best beschikbare technieken om de hinder maximaal te beperken. Verder ontbreekt nog informatie over mogelijke gezondheidsgevolgen van de geurhinder en de milieugevolgen van bijzondere bedrijfsomstandigheden, zoals storingen. Tot slot zijn de effecten van een kleinere grondwateronttrekking op de omliggende beschermde natuur op dit moment nog onvoldoende in detail in beeld.

Zienswijze Vijf Dorpen in ’t Groen en Mooi Wageningen

In de gezamenlijke zienswijze, d.d. 31 augustus 2023, concludeerden Vijf Dorpen in ’t Groen en Mooi Wageningen ook al dat de kwaliteit van de MER en de beschikbare informatie onvoldoende is om als vertrekpunt voor een revisievergunningstraject te kunnen dienen. Het MER is niet alleen rommelig, maar er ontbreekt ook deugdelijke informatie over de effecten naar de omgeving. Dit betreft niet alleen de effecten (geur, geluid en trillingen) naar de omwonenden, maar ook effecten naar de natuur op de Veluwe. Zo zijn de effecten van de grondwateronttrekking niet alleen verkeerd, maar zelfs ook nog groter dan in het MER is aangegeven. En door het ontbreken van een goede nulmeting zijn de effecten van de stikstofneerslag op de Veluwe onduidelijk.

Vijf Dorpen in ’t Groen en Mooi Wageningen onderschrijven de conclusie van de Commisie m.e.r. dat een nieuwe versie van het MER noodzakelijk is.