Verzwaring Grebbedijk biedt kansen voor natuur

bouwsteen.jpg

De Grebbedijk gaat op de schop. De dijk moet namelijk verstevigd worden. In het afgelopen jaar zijn allerlei betrokkenen gevraagd om mee te denken over de mogelijkheden die deze dijkverzwaring biedt om de kwaliteit van het gebied te vergroten. Daarvoor zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd, met als doel bestaande kwaliteiten en meekoppelkansen te identificeren

Natuurwaarden krijgen volop aandacht in het project omdat de uiterwaarden langs de Nederrijn zijn aangewezen als Natura 2000 gebied. De status als Natura 2000 gebied volgt uit internationale afspraken om bijzondere soorten en hun leefgebied te beschermen. De uiterwaarden rondom Wageningen vormen een uniek leefgebied voor soorten zoals de kwartelkoning, porseleinhoen, bever en overwinterende ganzen. In de rietvelden komen woudaap en grote karekiet voor. Daarnaast is het gebied van belang voor bijvoorbeeld steenuil, kerkuil, kamsalamander en poelkikker. Allemaal soorten die afhankelijk zijn van de graslanden, moerassen en bossen van de uiterwaarden.

In de huidige situatie zijn vooralde Wageningse Bovenpolder en de Blauwe Kamer van belang voor de natuur, maar het is de bedoeling dat in de komende jaren ook de tussenliggende gebieden worden ingericht als natuurgebied. Daarmee ontstaat uiteindelijk een groot aaneengesloten natuurgebied.

In de bouwsteensessie natuur is verkend welke impact de versterking van de Grebbedijk kan hebben op beschermde natuurwaarden en welke kansen er zijn om de natuurwaarden in het gebied te vergroten. De discussies lieten zien dat iedereen zich heel goed bewust is van de unieke kwaliteiten van het gebied. Die kwaliteiten hangen voor een groot deel samen met de overgangen naar de stuwwallen en de relatief geringe fluctuaties van het waterpeil in de Nederrijn. Voor de kwartelkoning zijn de uitwaarden rondom Wageningen een van de belangrijkste broedgebieden in Nederland. Een belangrijke conclusie van de sessie was dan ook dat bij het versterken van de Grebbedijk alles gedaan moet worden om negatieve consequenties op beschermde soorten te voorkomen. Het gebied is namelijk niet alleen uniek maar ook kwetsbaar. In beleidsjargon heet het dat de soorten en hun leefgebied niet in een duurzame staat van instandhouding zijn. Dat betekent dat in de komende jaren flink geïnvesteerd moet worden in het verbeteren van de kwaliteit van het gebied. De ingrepen die nodig zijn om de Grebbedijk te verzwaren bieden daarvoor kansen. Zo is het mogelijk om maatregelen te nemen om het leefgebied van de kwartelkoning te verbeteren en te vergroten, nieuwe overstromingsmoerasjes te creëren en op bepaalde delen ooibossen te laten groeien.

De inrichting van de dijk verdiend ook aandacht. Met een goede inrichting kan namelijk een leefgebied voor allerlei planten, vlinders, bijen, amfibieën en reptielen worden gecreëerd. Tevens kan de dijk een ecologische verbinding vormen tussen de Wageningse Berg en de Grebbenberg. Een van de soorten die daarvan kan profiteren is de kamsalamander, vooral als het project gebruikt wordt om een aantal nieuwe poelen te graven. En ook voor de mens vormt de dijk een prachtige verbinding die volop gelegenheid biedt om te genieten van natuur en landschap.

Ten slotte was er ook nog aandacht voor de binnenkant van de dijk. Het rivierenlandschap vormt een belangrijk leefgebied voor soorten zoals de steenuil en kerkuil. Beide soorten zijn afhankelijk van typische elementen van het gebied zoals boomgaarden, houtwallen en knotwilgen. In samenhang met de verzwaring van de Grebbedijk kan ook geïnvesteerd worden in het herstel van deze elementen die het rivierenlandschap zo uniek maken.

Al met al biedt de verzwaring van de Grebbedijk dus volop kansen om de kwaliteit van natuur en landschap flink te verbeteren. In de komende tijd worden alle plannen voor de dijkverzwaring verder uitgewerkt. Er is dan de mogelijkheid om te reageren op de verschillende alternatieven en op het uiteindelijke ontwerp.  Meer informatie over het Grebbedijkproject is te vinden op de website: grebbedijk.com

Mooi Wageningen