Stille nachten - geen kwartelkoningen in 2017

De uiterwaarden rondom Wageningen vormen een van de belangrijkste broedgebieden voor de kwartelkoning in Nederland. Voor wie het beestje niet kent: de kwartelkoning is een nachtvogel die vooral bekend is vanwege zijn roep, een aanhoudend “crex, crex”  dat klinkt als een raspende kam. Een geluid waar hij ook zijn wetenschappelijke naam aan te danken heeft. Vrijwel elk jaar worden er wel enkele roepende mannetjes waargenomen in de omgeving van Wageningen, de laatste jaren vooral in de Wageningse Bovenpolder. Dit jaar bleef het echter stil.

Uit tellingen van de SOVON is gebleken dat 2017 een extreem slecht jaar was voor de kwartelkoning in Nederland. In het rivierengebied is zelfs geen enkel exemplaar waargenomen. Het is bekend dat de populatie kwartelkoningen in Nederland fluctueert, maar een dergelijk laag aantal is zeer verontrustend. Een van de grote problemen voor de kwartelkoning is de achteruitgang van de omvang en kwaliteit van geschikt broedgebied. Kwartelkoningen hebben een voorkeur voor iets vochtige hooilanden, een habitat dat schaars is geworden. Een bijkomend probleem is dat veel van die hooilanden al vroeg in het seizoen gemaaid worden en steeds vaker als ze gelegen zijn in  beschermde natuurgebieden zoals de Bovenpolder.

Het stuk uiterwaard waar in 2016 nog een kwartelkoning zat te roepen. In 2017 in het broedseizoen gemaaid.

Het stuk uiterwaard waar in 2016 nog een kwartelkoning zat te roepen. In 2017 in het broedseizoen gemaaid.

Ook Staatsbosheer heeft dit jaar grote delen van de Bovenpolder midden in het broedseizoen gemaaid, inclusief het deel waar een jaar geleden nog een kwartelkoning zat te roepen. Door dat maaien is niet alleen het geschikte habitat voor de kwartelkoning verdwenen, maar zijn ook diverse broedsels van andere soorten verstoord. Maaien in het broedseizoen is dan ook niet toegestaan volgens de natuurbeschermingswet. Samen met de Wetlandwachten van de Vogelbescherming en de KNNV heeft Mooi Wageningen hierover contact opgenomen met Staatsbosbeheer in de hoop dat dit soort activiteiten in de toekomst kunnen worden voorkomen.

Daarnaast is het belangrijk dat de kwaliteit van het leefgebied wordt verbeterd. Het beheerplan voor het Natura 2000 gebied de Rijntakken dringt daar ook op aan. Ook hier heeft Mooi Wageningen via een zienswijze nogmaals aangedrongen op het nemen van maatregelen. De omgeving van Wageningen is een van de weinige gebieden in Nederland waar de kwartelkoning nog voorkomt en samen met overheden en beheerders zullen we er alles aan moeten doen om ervoor te zorgen dat dit kwartelkoningrijk behouden blijft.

https://www.sovon.nl/sites/default/files/doc/kwartelkoningbrochure.pdf

 

Mooi Wageningen