Gemeente, Klok en Mooi Wageningen in overleg over herstel natuurwaarden Nude II

Op donderdag 7 december 2017 is Mooi Wageningen naar de rechtbank in Arnhem geweest. Onderwerp was het bezwaar dat Mooi Wageningen had aangetekend tegen de vergunning die door de gemeente is verleend voor het kappen van bomen op het terrein Nude II. Het belangrijkste bezwaar was dat voor de kapvergunning ten onrechte geen ontheffing van de Wet Natuurbescherming was afgegeven. Als gevolg van de kap zijn voortplantingsplaatsen en rustplaatsen van beschermde soorten zoals kerkuil, steenuil en poelkikker vernietigd.

DSC_1395.jpg

Bij aanvang van de zitting gaf de rechter nadrukkelijk aan dat het besluitvormingsproces op vele punten onduidelijk is verlopen, dat er geen heldere belangenafweging heeft plaats gevonden en dat niet duidelijk is wat precies is vergund en hoe de verplichte verplant vorm dient te krijgen. Aansluitend ging ze in op de huidige stand van zaken, met als gegeven dat de bomen inmiddels gekapt zijn. Die kap is door de rechtszaak dus niet meer te voorkomen is en de vraag is dan ook hoe de zaak op de beste manier afgerond kan worden.

De rechter heeft alle betrokken vervolgens gevraagd of ze bereid zijn om in een gezamenlijk gesprek te verkennen of het herplantingsplan zo vorm kan worden gegeven dat het leidt tot een voor ieder bevredigende oplossing. Mooi Wageningen heeft daar meteen positief op gereageerd omdat we van mening zijn dat aandacht voor natuur en landschap het beste in goed overleg geregeld kan worden. De gemeente, vertegenwoordigd door Dhr. Polman, gaf aan dat er inderdaad het een en ander is aan te merken op de procedure, maar dat ze zeker ook bereid zijn tot een gesprek. Ook Klok is akkoord gegaan.

Het resultaat is dat de rechtszaak voorlopig geschorst is en dat er een afspraak is gemaakt voor een gesprek. Op basis daarvan wordt op een later moment bekeken hoe de rechtszaak afgerond kan worden.

De insteek van Mooi Wageningen is om samen met de gemeente en Klok tot een plan te komen waarin concreet en helder wordt aangegeven hoe de verloren natuurwaarden worden gecompenseerd. Ervaringen elders laten zien dat er allerlei mogelijkheden zijn om te komen tot een natuurinclusieve inrichting van een bedrijventerrein. Een dergelijke werkwijze past ook veel beter in de geest van het natuurbeleid dat initiatiefnemers oproept om proactief rekening te houden met natuur. Door met voorzorg te werken kan schade aan natuur verminderen of zelfs voorkomen. Voor de beschermde soorten in het gebied van Nude II komt het helaas te laat, maar we zijn er van overtuigd dat met een goed plan veel waarden hersteld kunnen worden en natuur en landschap weer een impuls kunnen krijgen.

Al met al is het jammer dat het overleg over een goede omgang met natuur pas op zo’n laat moment in het proces wordt georganiseerd en dat een gang naar de rechter nodig was om zo’n overleg af te dwingen. De ambitie om nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen te faciliteren gaat helaas wel eens ten koste van de aandacht voor beschermde natuurwaarden. Dankzij de rechtszaak is die aandacht er nu wel. Een prachtige kans voor gemeente en projectontwikkelaar om hun groene en duurzame ambities te concretiseren. 

Ondertussen heeft ook de provincie Gelderland zich met de zaak bemoeid en aangeven dat ten onrechte geen ontheffing is aangevraagd en dat met de kap artikel 3.5 lid 4 van de Wet Natuurbescherming is overtreden. Het is op dit moment nog niet duidelijk welke gevolgen dit heeft voor de verdere discussie over het herstel van de natuurwaarden die verloren zijn gegaan.

Wordt vervolgd…

Mooi Wageningen