Herstel onrechtmatige bomenkap Dorschkamp

In november 2015 is op landgoed de Dorschkamp een stuk bos gekapt voor de aanleg van een golfbaan. Daarvoor was geen vergunning afgegeven. Helaas zal de aangerichte schade nog vele tientallen jaren zichtbaar zijn. Landgoed de Dorschkamp moet het gekapte stuk bos binnen drie jaar herbeplanten.

DSC_4176.jpg

Wat gebeurde er na de bomenkap en voor de herplantingsplicht? Lees hier verder.

Rechter verbiedt bomenkap

Samen met de Stichting behoud cultuurlandschap de Dorschkamp heeft Mooi Wageningen bij Rechtbank Gelderland op de kortst mogelijke termijn bezwaar gemaakt tegen de bomenkap op de Dorschkamp. De rechter heeft  toen onmiddellijk de bomenkap verboden. Tot verbijstering van velen lagen er op dat moment al 274 bomen om, waaronder vele meer dan 80 jaar oude beuken en eiken. Beide organisaties hebben vervolgens een ecologisch onderzoeksbureau ingeschakeld om de aard en de omvang van de aangerichte schade in beeld te brengen. Behalve faunaschade is er door deze kap ook licht- en geluidsoverlast van de sportvelden op de bebouwing van Wageningen Hoog ontstaan.

Provincie weigert handhavend op te treden

In November 2015 dienden wij bovendien bij de provincie Gelderland een handhavingsverzoek op grond van de Natuurbeschermingswet 1998  in. Dit handhavingsverzoek werd afgewezen door Gedeputeerde Staten van Gelderland. Daartegen hebben wij bezwaar gemaakt. Vervolgens zijn wij in het gelijk gesteld door de provinciale Commissie van Advies voor Bezwaarschriften en Klachten. De Commissie oordeelde dat in onvoldoende mate is onderzocht wat de gevolgen van de kap zijn op het aangrenzende Natura2000-gebied. De provincie Gelderland stelde zich in een besluit van oktober 2016 op het merkwaardige standpunt dat de golfbaan nog niet is aangelegd en dat nader onderzoek daarom niet uitvoerbaar is.

Rechter verbiedt aanleg golfbaan

April 2017 heeft Rechtbank Gelderland de omgevingsvergunning voor de aanleg van een golfbaan op de Dorschkamp vernietigd. Dat maakt ook de bomenkap in november 2015 onrechtmatig in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Dit omdat B&W van de gemeente Wageningen bij de afgifte van de vergunning in april 2016 in strijd heeft gehandeld met de zorgvuldigheids- en motiveringsbeginselen. Zonder een deugdelijke ontheffingsaanvraag op grond van de Natuurbeschermingswet 1998  had de bomenkap op de Dorschkamp hoe dan ook niet mogen plaatsvinden. Nu de golfbaan niet mag worden aangelegd is landgoed de Dorschkamp op grond van de Boswet verplicht het verloren gegane bosgebied binnen drie jaar na de kap te herbeplanten.

Vanzelfsprekend houden Mooi Wageningen en Stichting behoud cultuurlandschap de Dorschkamp de in 2018 uit te voeren herbeplanting nauwlettend in de gaten.

Mooi Wageningen