Beheerplan Rijntakken mist ambitie

Te weinig oog voor de problemen, en een gebrek aan ambitie en concrete maatregelen . Dat is het oordeel van Mooi Wageningen over het concept-beheerplan voor Natura 2000 gebied Rijntakken, de beschermde uiterwaardennatuur langs Rijn, Waal en IJssel. Mooi Wageningen heeft daarom een zienswijze naar de provincie Gelderland gestuurd met het verzoek om het beheerplan te verbeteren. De zienswijze werd voorbereid met specialisten van de KNNV Vogelwerkgroep afdeling Wageningen e.o. en de wetlandwachten van Vogelbescherming Nederland.

De zienswijze – vroeger noemden we dat een bezwaarschrift – is toegespitst op de uiterwaarden tussen de bruggen van Rhenen en Heteren. Deze uiterwaarden hebben grote potenties voor bijzondere vogels, getuige de waarnemingen van kwartelkoning, porseleinhoen, roerdomp en woudaapje. Dit zijn precies de vogelsoorten waarvoor de uiterwaarden als Natura2000-gebied zijn aangewezen. Maar de laatste jaren worden deze soorten juist steeds minder vaak gezien.

Volgens de vogelwerkgroep komt dat doordat het gebied in kwaliteit achteruit gaat. De oorzaak is een combinatie van verdroging, vertrapping door vee, ongunstig maaibeheer, hoge recreatiedruk en loslopende honden. Maar het beheersplan noemt de achteruitgang van de kwaliteit noch de mogelijke oorzaken. Sterker, de provincie vindt de Wageningse uiterwaarden juist een voorbeeld voor het goed samengaan van recreatie en natuur.  Mooi Wageningen vindt dat de provincie de problemen expliciet moet benoemen, en moet zeggen hoe ze zullen worden opgelost. In de zienswijze doen we een aantal concrete aanbevelingen.

Dat er maatregelen nodig zijn bleek ook dit jaar weer. Door gebrek aan toezicht is de Bovenste polder bij Wageningen een illegaal hondenlosloopgebied geworden, ten koste van grondbroeders, en worden her en der stiekem bomen en struiken omgezaagd om het uitzicht open te houden. Er lopen vaak mensen langs de nevengeul, waardoor vogels worden opgejaagd. En als klap op de vuurpijl maaide Staatsbosbeheer in juni precies de stukken grasland waar de afgelopen jaren de meeste waarnemingen van kwartelkoningen zijn gedaan.

Op 23 juni hadden twee boswachters van Staatsbosbeheer een goed gesprek over deze problemen met een tiental mensen van de vogelwerkgroep, de vogelbescherming en Mooi Wageningen. Het gesprek vond plaats in het gebied zelf, bij de steenfabriek. Alle grieven passeerden de revue en er werden goede afspraken gemaakt. Het is duidelijk dat Staatsbosbeheer (door geldtekort sinds Bleker) volstrekt te weinig capaciteit heeft om het gebied afdoende te beschermen. Wat dat betreft zijn de Natura2000 doelen nog heel ver weg.

Contactpersonen: Raoul Beunen en Patrick Jansen

Bekijk ook
de zienswijze van Mooi Wageningen
Riet en ruimte voor de roerdomp (pdf, 2.98 Mb)
Kansen scheppen voor de kwartelkoning (pdf, 5.94 Mb)

 

Patrick Jansen