Een Edese pijplijn door het Binnenveld?

De overheid moet het goede voorbeeld geven. Daarom is Mooi Wageningen kritisch tegenover het plan om de vervuiling onder het voormalige ENKA fabrieksterrein in Ede op de Rijn te lozen via een nieuwe pijplijn door het Binnenveld. In plaats daarvan moet worden geprobeerd de vervuiling ter plekke op te ruimen, zelfs al is dat duurder, vindt Mooi Wageningen.

Vervuiling

Van de toenmalige ENKA fabriek zijn tegenwoordig alleen nog delen van de toegangspoort en de voorgevel te zien.    © Historisch Museum Ede

Van de toenmalige ENKA fabriek zijn tegenwoordig alleen nog delen van de toegangspoort en de voorgevel te zien.

© Historisch Museum Ede

De inmiddels verdwenen ENKA fabriek bij station Ede-Wageningen heeft een erfenis van verontreinigd grondwater achtergelaten. De vervuiling zit nu op ca 40 meter diepte, bovenop een kleilaag, en stroomt langzaam richting het Binnenveld. Het heeft inmiddels de wijk Rietkampen bereikt. Ingrijpen is dringend noodzakelijk. Over 20 jaar zou het Binnenveld kunnen verzilten wanneer er niet wordt gesaneerd. Op die termijn zouden ook te hoge concentraties organische oplosmiddelen met het vervuilde grondwater kunnen worden meegevoerd. Een totaal onaanvaardbaar scenario.

Overleg

Begin mei 2017 was Mooi Wageningen voor de eerste keer aanwezig  bij een overleg over het project Grondwaterleiding Ede-Wageningen (voorheen Enkaleiding genoemd). Het doel van dit overleg was om informeel van gedachten te wisselen over de afvoer van met sulfaat vervuild grondwater naar de Rijn, via een pijplijn door het Binnenveld. Uiteraard hebben wij ons daarbij, net als de Stichting Milieuwerkgroepen Ede (SME) en de Gelderse Natuur en Milieufederatie (GNMF), op het standpunt gesteld dat de vervuiler dient te betalen. Dat is ook voor zover wettelijk mogelijk wel gebeurd, maar helaas in onvoldoende mate. Met de aankoop van het voormalige fabrieksterrein heeft de gemeente Ede zich een kolossaal probleem op de hals gehaald dat niet meer is te verhalen bij de vorige eigenaar. Een voldongen feit, zoveel is duidelijk.

Pijplijn

Het Waterschap Vallei en Veluwe en de provincie Gelderland hebben als bevoegd gezag nu het plan opgevat om het vervuilde grondwater de komende 100 jaar via een pijpleiding door het Binnenveld naar de Rijn weg te pompen. Alternatieve zuivering ter plaatse wordt op basis van literatuurstudie als te duur beoordeeld. Mooi Wageningen is daarvan niet overtuigd en heeft voorgesteld om dit te onderzoeken in een pilotproject. Daarover is een concrete afspraak gemaakt die nog moet worden ingevuld. Wat ons betreft wordt deze afspraak geborgd in de binnenkort te verwachten vergunningprocedure.

Rietkampen

Inmiddels heeft het door Enka vervuilde grondwater de Edese wijk Rietkampen bereikt en is er sprake van een achteruitgang van de ecologische en recreatieve kwaliteit van het oppervlaktewater. Bovendien is er in de wijk enige onrust is ontstaan over mogelijke schade aan huizen door grondverzakking die door het afpompen van grondwater zou kunnen ontstaan. Het Waterschap Vallei en Veluwe heeft hier nader onderzoek naar laten doen. De resultaten van dit onderzoek zijn vorige week vrijgegeven. Schade aan huizen wordt niet voorspeld als het af te voeren grondwater maar van een dusdanige diepte wordt opgepompt dat de veenlaag onder de Rietkampen niet droogvalt.

Hans Brons (info@mooiwageningen.nl)

Zie ook: http://sme-ede.nl/site/grondwaterverontreiniging-enka-ede/

Mooi Wageningen