Gehuld in schaamgroen: 'Tijdelijke' tunnelkassen Monsanto alsnog permanent

Monsanto.png

Het college van de gemeente Wageningen wil de tijdelijke tunnelkassen van zaadveredelingsbedrijf Monsanto in het half-open landschap tussen Wageningen en de Grebbeberg alsnog permanent toestaan. Daarmee negeert het college het advies van haar eigen adviescommissie, die vindt dat de kassen het landschap teveel schaden. Mooi Wageningen gaat samen met het Wagenings Milieu Overleg proberen de vergunning tegen te houden.

Tijdelijk op zijn Wagenings

De tijdelijke tunnelkassen

In 2009 verleende de gemeente Wageningen aan Monsanto een vergunning “voor het tijdelijk plaatsen van 50 folie-bespannen kassen op het perceel tegenover Wageningse Afweg 31”, tot uiterlijk 1 juni 2014. Het bouwen was in strijd met de agrarische bestemming en het half-open, landelijke  karakter van het gebied. Vanwege de tijdelijkheid maakte destijds niemand bezwaar. Echter nu, ruim 3½ jaar na de einddatum, staan de kassen er nog steeds. Het zijn er inmiddels 74.

Erger, nu wil het college van B&W de tunnelkassen alsnog permanent vergunnen. Dit zou betekenen dat hier voortaan altijd kassen zullen staan, of in ieder geval altijd bebouwing. En dat is een heel ander verhaal. Had Monsanto in 2009 gevraagd permanente kassen te mogen bouwen op dit terrein, dan was dat kansloos geweest. Maar met de tijdelijke vergunning als tussenstap lijkt hetzelfde nu dus wél te lukken. Deze salamitactiek schaadt het vertrouwen van burgers in de overheid.

Schade aan het landschap

De tunnelkassen passen slecht in dit gebied. Zo beschrijft landschapsarchitect Abe Veenstra het kassencomplex als een inbreuk op het landschap. Letterlijk schrijft hij: “In het landelijk gebied van het Binnenveld zoals dat vanaf de Grebbedijk is te ervaren vormt een plaatselijk kassencomplex een detonerend element. Tezamen met een aangrenzend terrein voor houtopslag vormt het een rommelig ensemble dat zich in negatieve zin onderscheidt van zijn omgeving.” Met andere woorden, de kassen zijn lelijk en ongepast in dit gebied. Mede om deze reden adviseert de Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit negatief. Echter, het college legt dit advies naast zich neer. 

Wig in de Nude

De kassen drijven ook een wig midden door het gebied. Dat vergroot per saldo de kans dat het gebied tussen Monsanto en Nudepark uiteindelijk helemaal zal worden volgebouwd. Het is een wetmatigheid dat bouwen op enige afstand van de bebouwde als neveneffect heeft dat de bebouwde kom daar geleidelijk naartoe groeit. Zoiets noemt met dan “een logische stedenbouwkundige afronding”.

In de Structuurvisie van de gemeente – de leidraad voor het ruimtelijke beleid – is op geen enkele manier voorzien in deze kassen. Sterker, volgens de gemeentelijke Structuurvisie 2014 en het hierop gebaseerde Bestemmingsplan Buitengebied 2014 moet het gebied onbebouwd blijven. En volgens het Landschapsontwikkelingsplan 2007 moet het landschap worden beschermd en versterkt. Andermaal negeert de gemeente haar eigen beleidsvoornemens.

Schaamgroen

De gemeente wil met Monsanto afspreken dat er hagen worden geplaatst. “Hagen zorgen ervoor dat de tunnelkassen aan het zicht worden onttrokken voor de passanten op de Wageningse Afweg en Grebbedijk. En ze bieden een verblijf aan vogels en kleine zoogdieren.” Een dergelijke “landschappelijke inpassing” van lelijke functies met beplanting wordt vaak “schaamgroen” genoemd.

Saillant is dat dit gebied vroeger rijk was aan prachtige heggen en hagen, maar dat die de afgelopen decennia geleidelijk zijn opgeruimd. Tot op de dag van vandaag wordt er karakteristieke beplanting verwijderd. De gemeente doet helemaal niets om dit proces te stoppen, laat staan te keren. Mooi Wageningen wil dat de gemeente opkomt voor het landschap, en zorgt voor meer hagen in de Nude, maar dan zonder kassen erachter.

Restanten van (meidoorn)hagen in het Binnenveld. Deze natuurlijke afscheiding was ooit een veelvoorkomend landschappelijk element en verblijfplaats voor vele -thans bedreigde- diersoorten.

Restanten van (meidoorn)hagen in het Binnenveld. Deze natuurlijke afscheiding was ooit een veelvoorkomend landschappelijk element en verblijfplaats voor vele -thans bedreigde- diersoorten.

Mooi Wageningen