Klok handelt op Nudepark 2 in strijd met natuurbeschermingswet

Projectontwikkelaar Klok is onrechtmatig gestart met werkzaamheden op Nudepark 2. Vorig jaar september kapten ze bomen zonder een vereiste ontheffing van de gemeentelijke Bomenverordening. Nu zijn ze willens en wetens zonder de benodigde ontheffing van de Wet natuurbescherming begonnen met inrichtingswerkzaamheden. Mooi Wageningen heeft bij de provincie aan de bel getrokken en eist dat de situatie wordt hersteld.

Op vrijdag 12 oktober werden de eerste werkzaamheden op het te ontwikkelen industrieterrein geconstateerd. Mooi Wageningen heeft daarop contact opgenomen met de KlokGroep, de uitvoerders en de gemeente Wageningen. De inrichtingswerkzaamheden zijn in strijd met de Wet natuurbescherming, omdat deze het leefgebied van zwaar beschermde soorten als de poelkikker en steenuil aantast.

Klok wist dat ontheffing nodig was

Klok wist dat er voor de werkzaamheden een ontheffing nodig was, ook voor het bouwrijp maken van het terrein en sloop van gebouwen. Dat had de provincie Gelderland, bevoegd gezag voor de Wet natuurbescherming, Klok duidelijk laten weten. Het is ook aan de orde geweest in overleg in het kader van de herplantplicht die eerder dit jaar is opgelegd wegens een onterecht afgegeven kapvergunning. De beschermde leefgebieden zijn duidelijk in rapporten en op kaarten terug te vinden. Omdat de ontheffingsaanvraag nog liep, mocht Klok nog niet aan de inrichtingswerkzaamheden beginnen.

Wij eisen dan ook dat de ruimtelijke ingrepen die gericht zijn op functiewijziging van het gebied worden teruggebracht naar de oorspronkelijke situatie. Dat hebben we de provincie inmiddels zowel mondeling als schriftelijk laten weten.

NP2 bouwrijp maken zonder ontheffing- in leefgebied poelkikker_half okt 2018.jpg

Provincie holt Wet natuurbescherming uit

Ons tweede verzoek tot handhaving in Nudepark 2 heeft helaas nog niet geleid tot actie van de provincie. Door de graafwerkzaamheden zou de poelkikker nu niet meer aanwezig zijn en zou er bij de aanleg van de toegangsweg, waarbij een watergang is gedempt en ruigte is verwijderd, geen overtreding meer plaatsvinden.

Maar het gekke is natuurlijk dat de aanvraag voor ontheffing nog helemaal niet door de provincie Gelderland is afgehandeld. Daarmee ondermijnt de provincie de essentie van de Wet natuurbescherming, die zegt dat voor zwaarder beschermde soorten eerst een ontheffing afgegeven moet worden, om te waarborgen dat mitigerende en compenserende maatregelen zorgvuldig worden uitgevoerd. Daar is hier dus totaal geen sprake van.

Door niet te handhaven, maakt de provincie leefgebied van beschermde dieren feitelijk vogelvrij; het willens en wetens vernietigen van leefgebied blijft onbestraft. Met deze handelswijze holt de provincie de Wet natuurbescherming uit.

Gemeente Wageningen kijkt weg

Ook de gemeente Wageningen kijkt weg. Vorige maand maakte ze nog sier met de verkiezing tot groenste gemeente van Nederland. Nu weer geeft ze geen duidelijkheid richting Klok dat eerst de papieren op orde moet zijn voordat je aan de slag kunt gaan. De eerste grote steek heeft ze laten vallen bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor Nudepark 2, toen de provincie niet werd gevraagd om een verklaring van geen bedenking. Hierdoor is destijds niet kritisch gekeken naar de beschermde soorten en is de omgevingsvergunning onvolledig afgegeven. Nu het ontheffingsproces via de provincie loopt mompelt de gemeente dat ze niet handhavingsbevoegd is en laat ze het erbij zitten dat in hun gemeente moedwillig en onrechtmatig leefgebied van beschermde diersoorten wordt vernietigd.

Mooi Wageningen