Bomenkap op bedrijventerreinen Nudepark 1 en 2

DSC_1395.jpg

Bomenkap op Nudepark 1 en 2

 

Mooi Wageningen heeft in december vorig jaar bij de Rechtbank Gelderland op drie punten bezwaar gemaakt tegen de bomenkap op de bedrijventerreinen Nudepark 1 en 2. Op verzoek van de rechter werd de zitting geschorst en is ons gevraagd om in overleg met de Omgevingsdienst en de initiatiefnemer naar een oplossing te zoeken. Inhoudelijk hebben we daarbij een aantal goede stappen gezet. Omdat dit overleg uiteindelijk toch niet de gewenste resultaten heeft opgeleverd gaan we door met deze rechtszaak.

 

Bomenkap Nudepark 1

Uit het begin januari gevoerde overleg is onder meer gebleken dat de kap van de bomen op het oude bedrijventerrein Nudepark 1 niet was vergund. Bovendien was het met uitzondering van de benodigde ruimte voor de toegangsweg niet strikt noodzakelijk voor het bouwrijp maken van Nudepark 2. Herstel van de gekapte houtopstand van populieren en wilgen is hier dan ook gewenst. We hebben aangegeven dat dit goed mogelijk is met een inheemse soort als zomerlinde in combinatie met een gevarieerde struiklaag en het poten van forse wilgenstaken. Daarbij wilden we ook de garantie dat hiermee nog dit plantseizoen zou worden begonnen. Zo ver is het helaas niet gekomen.

 

Beplanting Nudepark 2

Ten aanzien van de beplanting van het nieuw aan te leggen bedrijventerrein Nudepark 2 hebben we gezamenlijk invulling gegeven aan een groenstrook aan de noordzijde van de watergang. Onze voorkeur gaat daarbij uit naar een variatie van knotwilgen en zwarte els met struweel als ondergroei. Deze ondergroei is van belang voor het leefgebied van de poelkikker. Bij het gefaseerd bouwrijp maken van het terrein moet hier goed op worden gelet omdat elders op Nudepark 2 leefgebied van de poelkikker verloren gaat. In verband daarmee wilden we de garantie dat de aanplant noordelijk van de watergang als eerste zou worden gerealiseerd. Die toezegging is er niet gekomen. 

 

 Kerkuil en gewone dwergvleermuis

De kapvergunning op Nudepark 2 had volgens ons niet zonder een ontheffing van de Wet natuurbescherming verleend mogen worden vanwege de aanwezigheid van de wettelijk beschermde soorten kerkuil en gewone dwergvleermuis. Het leefgebied van deze soorten aan de oost- en westzijde van de gebouwen is nu ernstig aangetast. Wanneer te zijner tijd sprake is van sloop van deze gebouwen zal het een en ander ondervangen moeten worden met een ontheffing. Ook de provincie Gelderland heeft dit inmiddels vastgesteld. Wil er sprake zijn van enig herstel van het leefgebied van deze soorten dan moeten de gesnoeide struiken voldoende ruimte krijgen om opnieuw uit te lopen en een aantal grotere bomen worden aangeplant. We hebben de Omgevingsdienst helaas niet kunnen bewegen om zich hierover uit te laten.

 

Hans Brons

Kerkuil in het buitengebied van Wageningen. Foto: Sjoerd Schimmel

Kerkuil in het buitengebied van Wageningen. Foto: Sjoerd Schimmel

Mooi Wageningen