ALV benoemt nieuwe bestuursleden

De algemene ledenvergadering van vrijdag 20 april heeft twee bestuursleden herbenoemd en twee nieuwe bestuursleden benoemd. Het bestuur, onder voorzitterschap van Patrick Jansen, bestaat nu uit zeven personen.

Herbenoemd als bestuurslid zijn Francisca Sival en Andre Polm. Beiden hebben aangegeven nog een jaar aan te willen blijven. Nieuw zijn Henk van der Lei en Yvonne de Hilster. Sjoerd Schimmel neemt afscheid en gaat naar de schil als actief lid. Namens het bestuur bedankte Patrick Sjoerd en de leden in de actieve schil voor hun inzet. Het bestuur 2018-2019 bestaat daarmee nu uit: Patrick Jansen (voorzitter), Hans Brons (vice-voorzitter), Francisca Sival (secretaris), André Polm (penningmeester en ledenadministratie) en leden Raoul Beunen, Yvonne Hilster en Henk van der Lei.

Verder heeft de kascommissie haar werk gedaan en voorgesteld het jaarverslag over 2017 en de begroting voor 2018 goed te keuren en de penningmeester décharge te verlenen. De algemene ledenvergadering heeft daarmee ingestemd.

Jaarplan

Het bestuur presenteerde ook het jaarplan voor april 2018 - maart 2019. Daarin staat wat het bestuur van plan is in de komende bestuursperiode. Samengevat is dat het volgende:

  • Op verenigingsgebied werken we aan het bouwen aan de vereniging en ledenwerving.
  • Voor wat betreft eigen initiatieven willen we een boek maken over de historische geografie van de landschappen rond Wageningen, samen met andere organisaties; en ons onderzoek afronden naar sluipverkeer in het Binnenveld af, samen met de Fietsersbond, waarna we een voorstel doen aan de gemeente Wageningen.
  • We proberen de overheid te bewegen om te investeren in bescherming en ontwikkeling van natuur en landschap in het buitengebied; en hen te bewegen tot natuurvriendelijk groenbeheer binnen en buiten de bebouwde kom. Ook nemen we deel aan het Groenberaad van de gemeente Wageningen, samen met het Wagenings Milieuoverleg en de Bomenstichting. 
  • We strijden voor verbetering van de natuurwaarden in de uiterwaarden, onder andere door deelname aan het planproces voor de versterking van de Grebbedijk, en proberen de campusrondweg tegen te houden en andere verkeersmaatregelen te stimuleren, samen met onze collega-organisaties in Wageningen Goed op Weg.
  • Voor wat betreft andere activiteiten helpen we Wageningen Schoon met opschoonwandelingen en zoeken we samenwerking met de Stichting Landschapsbeheer Zuidwest Veluwe voor het organiseren van meer natuurwerkdagen.
Foto: Renaat van Rompaey

Foto: Renaat van Rompaey

Mooi Wageningen