Kritisch over zonnevelden

Mooi Wageningen staat kritisch tegenover de plannen voor zonnevelden. Deze velden vol zonnepanelen vormen een grote inbreuk op het open landschap dat we met zijn allen zo waarderen. De vereniging wil dat de gemeente eerst eens met een goede visie op het buitengebied komt met onder meer een afwegingskader voor zonnevelden, en niet voor zoiets ingrijpends over één nacht ijs gaat. Duidelijk mag zijn dat het uitgangspunt van Mooi Wageningen is dat natuur, landschap en de leefbaarheid er per saldo op vooruit moeten gaan, niet achteruit.

Mooi Wageningen ziet zonnevelden als een vorm van bebouwing met een enorm beslag op de schaarse open ruimte. We hebben die ruimte ook keihard nodig voor natuur, landbouw en ontspanning. Daarnaast hebben de zonnevelden effect op landschap, natuur en leefbaarheid.

Op de extra algemene ledenvergadering van 17 mei is uitgebreid over het onderwerp gesproken. Daar is uit gekomen dat Mooi Wageningen vindt dat de gemeente eerst met een gebiedsvisie moet komen voordat ze over dit soort ontwikkelingen besluit. Zolang er geen afwegingskader is, zal Mooi Wageningen zich verzetten tegen plannen voor zonnevelden in en om Wageningen.

Mooi Wageningen zal plannen zoals het plan dat nu ontwikkeld wordt voor een zonneveld in het Binnenveld (ten zuiden van de Haarweg, ten westen van de studentencomplexen) beoordelen op hun kwaliteit en op de effecten op natuur, landschap, recreatie en leefbaarheid, en de verdeling van de lusten en de lasten. Een werkgroep van deskundige leden gaat over de invulling van de beoordelingscriteria een advies uitbrengen aan de ledenvergadering.

Geen zonnepark aan de haarweg.jpg large.jpg