Verbetering natuur in geding in Grebbedijkproject

In de komende jaren gaat de Grebbedijk tussen Wageningen en de Grebbenberg op de schop. Het idee is om bij de dijkversterking ook andere opgaven zoals de verbetering van natuur en andere maatschappelijke ambities in samenhang aan te pakken. Mooi Wageningen is actief betrokken bij het project en probeert door te participeren in Dijkdenkersbijeenkomsten en ontwerpsessies ervoor te zorgen dat de bescherming en ontwikkeling van natuurwaarden voldoende aandacht krijgen.

Het Grebbedijkproject

Het Grebbedijkproject heeft als doel de dijk op de gewenste hoogte en sterkte te brengen en te verkennen of er naast de opgaven voor waterveiligheid ook andere beleidsverplichtingen en maatschappelijke ambities gerealiseerd kunnen worden. Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken naar de uiterwaarden. Die uiterwaarden zijn beschermde natuurgebied, onderdeel van het Natura 2000-gebied de Rijntakken. Dit gebied is beschermd omdat het een leefgebied vormt voor soorten zoals kwartelkoning, porseleinhoen, roerdomp, woudaap en grote karekiet. De provincie Gelderland heeft als belangrijke ambitie om dit leefgebied uit te breiden en te zorgen dat het van goede kwaliteit is.

Helaas worden er ondanks die beschermde status allerlei plannen bedacht die ten koste gaan van de natuurwaarden in de uiterwaarden. Zo zijn er ideeën om van de nevengeul een roeibaan te maken, een zwemplas te graven of de jachthaven te verplaatsen. Veel van die ideeën betekenen een flinke uitbreiding van het recreatief gebruik in het gebied en dus een verdere verstoring van vogels en hun leefgebied. Mooi Wageningen heeft vanaf het begin al aangegeven dat het belangrijk is om duidelijkheid te geven over de financiële en wettelijke kaders waaraan het uiteindelijke plan moet voldoen. Samen met Vogelbescherming Nederland en de KNNV wijzen we keer op keer op de natuurwaarden van het gebied en de afspraken die gemaakt zijn om die natuurwaarden te beschermen en te verbeteren.

Nederlandse natuur is kwetsbaar

Foto: Rens Kokke ( CC BY-NC-SA 2.0 )

Foto: Rens Kokke (CC BY-NC-SA 2.0)

Bij de presentatie van de recreatieve plannen voor de uiterwaarden wordt te gemakkelijk aangenomen dat natuur en recreatie prima samengaan. En juist die redenatie is een van de redenen dat ondanks allerlei inspanningen de natuur in Nederland zowel kwantitatief als kwalitatief nog steeds verder achteruit gaat. Karakteristieke soorten zoals de kwartelkoning, porseleinhoen en roerdomp zijn op veel plaatsen in Nederland verdwenen. Juist voor deze soorten zijn de uiterwaarden bij Wageningen van groot belang. Maar ook hier staan deze soorten onder druk omdat het gebied klein is, niet optimaal wordt beheerd en er een flinke druk is door intensief recreatief gebruik. Niet voor niets heeft de provincie Gelderland een duidelijke verbeteropgave voor de natuur in het gebied. Mooi Wageningen hamert er bij alle partijen op dat het belangrijk is om die ambitie ook om te zetten in daden.

Ruimte voor recreatie

Veel Wageningers genieten van de uiterwaarden. In de zomer bieden de strandjes langs de Rijn verkoeling, bij flinke vorst gaan veel mensen schaatsen op de nevengeul en het hele jaar door wandelen mensen door het gebied. Ook voor de beleving van het gebied maakt Mooi Wageningen zich hard. We pleiten echter wel voor een vorm van recreatief medegebruik die niet ten koste gaat van de natuur. Wij zijn er van overtuigd dat het Grebbedijkproject goede kansen biedt om de veerkracht van de natuur in de uiterwaarden en de beleving van het gebied te verbeteren.

Foto voorpagina: Roerdomp. Wikimedia Commons CC BY-SA 2.0 

Mooi Wageningen