Dwangsommen voor herstel natuur Kielekampsteeg

Wageningen Research moet als eigenaar van Kielekampsteeg 34 het inpikken van een stuk natuur ongedaan maken, op straffe van twee dwangsommen. Dat is de uitkomst van een handhavingsverzoek dat Mooi Wageningen indiende. Bij de aanleg van de noordelijke inprikker langs de Kielekampsteeg is afgesproken dat een strook langs deze weg zou worden ingericht als een ecologische verbindingszone. Die zone is in het bestemmingsplan opgenomen als natuur. Een aantal bewoners attendeerde Mooi Wageningen erop dat deze zone allesbehalve ecologisch ingericht was.

Watergang gedempt

Het handhavingsverzoek had betrekking op twee zaken die naar idee van Mooi Wageningen in strijd zijn met het bestemmingsplan. Het eerste betreft het illegaal toe-eigenen van de strook natuur en deze van een watergang om te vormen tot een voortuin ter hoogte van Kielekampsteeg 34. Op de foto is goed te zien hoe de watergang van deze strook, die onderdeel uitmaakt van de ecologische verbindingszone is gedempt en door de eigenaar van het pand bij de voortuin is betrokken. Daarnaast heeft Mooi Wageningen aangegeven dat de inrichting van de watergang zodanig is dat deze functioneel niet voldoet aan de eisen van een ecologische verbinding.

Overtreding geconstateerd

Kielekampsteeg 34, Wageningen

Kielekampsteeg 34, Wageningen

De Omgevingsdienst De Vallei (ODDV) heeft namens de gemeente ons handhavingsverzoek beoordeeld en geconstateerd dat de inrichting van de tuin bij Kielekampsteeg 34 inderdaad een overtreding van het omgevingsrecht betreft. De Stichting Wageningen Research, eigenaar van het betreffende pand, is dan ook verplicht om binnen vier weken (dus uiterlijk 4 juli) de erfafscheiding van de gronden met bestemming natuur te verwijderen en binnen twee maanden (voor 6 augustus) de ecologische verbinding ter hoogte van het perceel te herstellen. Daarbij zijn dwangsommen van respectievelijk 5 en 10 duizend euro opgelegd.

De Omgevingsdienst geeft verder aan dat de aanleg van een sloot langs de Kielekampsteeg past bij de bestemming natuur. Daarbij wordt niet ingegaan op de inrichting van de sloot en op de vraag of deze ook daadwerkelijk functioneel is. Op dit punt is ons handhavingsverzoek niet toegewezen.

Wens voor verbindingszone

De casus laat zien dat het zorgdragen voor een goed functionerende ecologische verbindingszone juridisch lastig te regelen is. Een inrichting die ecologisch niet voldoet kan juridisch wel in orde zijn omdat het bestemmingsplan de bestemming natuur niet verder concretiseert. De daadwerkelijk realisatie van een goed werkende ecologische verbindingszone van de Eng naar het Binnenveld, een langgekoesterde wens van de gemeente Wageningen, is voorlopig dus nog uit zicht. We hopen dat het de gemeente lukt om dit op een andere manier toch te realiseren.

 

De brief van de Omgevingsdienst De Vallei

Update 18 juni: Artikel in de Gelderlander (editie Vallei) met reactie WUR

Mooi Wageningen