Plannen voor zonnevelden vragen zorgvuldige beoordeling

De werkgroep die invulling gaat geven aan de beoordelingscriteria van plannen voor zonnevelden, is goed op stoom. De leden zijn inmiddels bezig de kaders op papier te zetten. Zonnevelden hebben effect op landschap, natuur en leefbaarheid die toch al onder druk staan. We staan daarom kritisch tegenover zonnevelden en willen plannen en beleid voor zonneparken zorgvuldig kunnen beoordelen.

Zonnevelden plegen een grote inbreuk op het open landschap dat we met zijn allen zo waarderen. Het is een vorm van bebouwing die een enorm beslag legt op de schaarse open ruimte. Open ruimte die ook heel hard nodig is voor natuur, landbouw en ontspannend genieten van de schoonheid.

We willen daarom plannen en beleid voor zonneparken zorgvuldig kunnen beoordelen op hun kwaliteit en op de effecten op natuur, landschap, recreatie en leefbaarheid, en de verdeling van de lusten en de lasten. Om dat te kunnen doen, hebben enkele leden half mei een werkgroep gevormd die invulling aan die criteria gaat geven. Aanleiding is het plan voor plaatsing van 18 duizend zonnepanelen op landbouwgrond op de Haarweg (7 hectare). Maar sowieso zal het niet bij dit plan blijven, er zijn meer initiatiefnemers op zoek naar ruimte. Zo blijkt er in het Binnenveld ook al een plan voor 10 hectare zonneveld aan de Langesteeg in Bennekom - net als bij de Haarweg hebben WUR en LC Energy hiervoor een kongsi gesloten.

 

Binnenveld.

Binnenveld.

Eerst op bebouwd terrein

De werkgroep ‘Voor een zonnige toekomst’, onder voorzitterschap van bestuurslid Raoul Beunen, is intussen twee keer bij elkaar gekomen. ‘We zijn eerst samen naar de Haarweg toe gegaan om te kijken en ons een voorstelling proberen te maken hoe dat eruit zou gaan zien’, vertelt Greet Eijkelenboom, een van de werkgroepleden.

‘Vervolgens hebben we stilgestaan bij de noodzaak om als gemeente alle energie op eigen grondgebied op te wekken.’ Over dit onderwerp liepen de meningen uiteen. Maar het vormde geen belemmering voor verdere visieontwikkeling. ‘We blijven uitkomen op het punt: eerst uitbreiding met zonnepanelen op bebouwd terrein. Dan pas is gebruik van open ruimte bespreekbaar’, aldus Eijkelenboom over eerste besprekingen.

 

Landschap en biodiversiteit

Een belangrijk onderdeel van het advies over de te stellen kaders aan zonne-akkers betreft het landschap. Dit gaat zowel om kwaliteit van het landschap als om de beleving van recreanten en van de mensen die er vlakbij zullen wonen. Een tweede hoofdmoot is biodiversiteit, waaronder versnippering voorkomen en invloed op de diversiteit van het geheel, het behoud van plant- en diersoorten ook in de toekomst. Dat vraagt een robuust ecosysteem met voldoende oppervlak.

Zonnevelden leveren pittige discussies op, ook binnen een club als Mooi Wageningen, erkent Eijkelenboom. ‘Maar het is goed om het er met elkaar over te hebben wat we met oog op de ontwikkeling ervan belangrijk vinden. Het bredere debat over lokale energiewinning in het buitengebied moet nog loskomen. Het is mooi dat we daar als vereniging het voortouw in nemen.’ Na de zomer nodigen we de leden uit om het advies voor de beoordeling van zonneparken te bespreken.

 

Zienswijze Haarweg

Bij het plan van LC Energy en WUR voor 7 hectare aan zonnepanelen aan de Haarweg gaan we in ieder geval een zienswijze indienen. Want we vinden dat de gemeente om te beginnen eerst met een gebiedsvisie moet komen voordat ze over dit soort ingrijpende ontwikkelingen besluit, en daarbij niet zoals nu over één nacht ijs gaat.