Geen zonnevelden zonder goede ruimtelijke ordening

Binnenveld.

Binnenveld.

Mooi Wageningen heeft een zienswijze ingediend tegen het plan voor een zonnepark van 7 hectare aan de Haarweg in het Binnenveld. Volgens ons voldoet het plan niet aan de regels voor een goede ruimtelijke ordening en natuurbescherming. De gemeente Wageningen geeft projectontwikkelaars te veel ruimte, met grote risico’s voor het open landschap.

De gemeente tast met medewerking aan dit plan haar eigen geloofwaardigheid aan. Het toestaan van deze vorm van bebouwing gaat in tegen haar eigen structuurvisie. Daar staat in dat het Binnenveld niet verder bebouwd mag worden, en dat natuur en landschap moeten worden versterkt. Ook de nieuwe visie die de gemeente op het landschap te ontwikkelen, met daarin een ‘afwegingskader’ voor zonnevelden, wacht ze niet af. Dit is gezien de aard en omvang van het plan in strijd met het principe van een goede ruimtelijke ordening.

Het kan nog in de bebouwde kom

Ook kan volgens de wet op de ruimtelijke ordening bebouwing in de open ruimte pas worden toegestaan als de mogelijkheden binnen de bebouwde kom zijn uitgeput. Dat is in Wageningen niet het geval. Alleen al op de daken, kassen en boven parkeerterreinen van WUR is bijvoorbeeld een minstens zo groot oppervlak aan zonnepanelen te realiseren dan aan de Haarweg.

Risico op wildgroei

Daarnaast verliest de gemeente door haar medewerking aan dit ad-hoc initiatief grip op plannen van projectontwikkelaars in het buitengebied. Het wordt moeilijker om bij volgende initiatieven alsnog zwaardere eisen te stellen. In Friesland wees een rechter deze maand een zonneveld in het open gebied tussen twee dorpen af vanwege risico op wildgroei. Daarbij vinden we het niet ethisch dat subsidies die ervoor zijn om steden klimaatneutraal te maken, worden gebruikt om zonneparken in de open ruimte te leggen.

Verder is volgens ons wel degelijk een milieueffectrapportage nodig. Het is mogelijk dat zonnevelden natuurwaarden schaden en goed onderzoek naar de aanwezigheid van beschermde soorten is niet gedaan.

Groenwasserij

Tot slot is er nog iets onwelriekends. De gemeente onderbouwt haar besluit met ‘de goede gesprekken’ die vooraf met Mooi Wageningen zijn geweest. Ten eerste hebben ze daarbij selectief gewinkeld in onze inbreng. Die was zeer kritisch. Zo hebben wij in de gesprekken benadrukt dat een grote ingreep als dit zonnepark niet mogelijk is zonder integrale landschapsvisie. Wij vinden dat bij eventuele ingrepen in het buitengebied vanwege de klimaatcrisis, ook de biodiversiteitscrisis en de landbouwproblematiek moeten worden meegenomen. Ten tweede heeft de gemeente de inhoud van de gesprekken zonder onze toestemming meegenomen in de toelichting op de plannen. Dit tezamen geeft deze handelwijze van de gemeente een indruk van groenwasserij.

 

Verder lezen:

Mooi Wageningen