‘Geen krimp maar uitbreiding Achterbergse Hooilanden’

Grutto.

Grutto.

 

Natuurreservaat de Achterbergse Hooilanden mag niet worden ingekrompen. Het moet juist worden uitgebreid. Dat heeft Mooi Wageningen geschreven aan Provinciale Staten van Utrecht. Die heeft plannen om het natuurreservaat, nu 80 hectare groot, met 15 procent in te krimpen.

Mooi Wageningen vindt het onverantwoord dat de provincie in tijden van ernstig biodiversiteitsverlies een belangrijk natuurreservaat krimpt. Gedeputeerde Staten wil namelijk 13 hectare die vrijkomen bij een grondruil in het gebied uit het Nationaal Natuurnetwerk (NNN) halen en aan melkveehouders overdragen. We hebben daarom een zienswijze ingediend op het voornemen.

Het Nationaal Natuurnetwerk werd vroeger de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) genoemd. Het doel van het natuurnetwerk is de achteruitgang van het areaal aan natuur en van de biodiversiteit te stoppen door een samenhangend netwerk van natuurgebieden te creëren.

Achterbergse Hooilanden

De Achterbergse Hooilanden liggen in het Utrechtse deel van het Binnenveld, in het open gebied tussen de Grift en de Maatsteeg. Het is extensief beheerd hooiland; voor de kenners: veenmosrietland, moerasheide, trilveen en nat schraalland. Er komen tal van bedreigde soorten voor, waaronder weidevogels als de grutto.

Graslanden buiten het reservaat worden zeer intensief gebruikt, en dus vroeg en vaak gemaaid en bemest. De bedreigde weidevogels zijn daardoor aangewezen op het beschermde deel van het Utrechtse Binnenveld.

Landbouwgrond

Het huidige reservaat valt in vier delen uiteen, omdat ertussen nog landbouwpercelen liggen. Daardoor wordt nu het waterpeil niet verhoogd. Bij de grondruil krijgt Staatsbosbeheer deze 11 hectare landbouwgrond. Na de ruil is het natuurreservaat aaneengesloten. Maar, en nu komt het, ook 13 hectare kleiner! Want Staatsbosbeheer levert in deze ruil maar liefst 24 hectare in (zie kaart 1).

Het verkleinen van het natuurreservaat is tegen de regels. Herbegrenzing van het Nationaal Natuurnetwerk is namelijk alleen toegestaan als de nieuwe situatie zowel kwalitatief als kwantitatief gelijk is aan de bestaande situatie. Aan die voorwaarde wordt bij de voorgenomen herbegrenzing bij lange na niet voldaan.

Waterpeil

In plaats van 15 procent inkrimpen zou de provincie het natuurreservaat juist moeten uitbreiden, vinden wij. Dan wordt het mogelijk om een aaneengesloten, logisch afgegrensd natuurreservaat te realiseren tussen Grift, Friesesteeg, Maatsteeg en Zuidelijke Meentsteeg (zie kaart 2). De landbouwgronden hebben dan ook geen last meer van een hoger waterpeil in het gebied, wat voor de natuur belangrijk is. De gemeente Rhenen, die een paar honderd hectare Binnenveld in bezit heeft, zou dit mogelijk kunnen helpen maken.

Nationaal Natuurnetwerk

In het Natuurpact van 2013 hebben de provincies met het Rijk afgesproken om tot 2027 80 duizend hectare extra natuur in te richten. De provincies zijn verantwoordelijk voor de begrenzing en de ontwikkeling van het netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuur.

Zienswijze Mooi Wageningen op Ontwerp tweede partiële herziening Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (Herijking 2016) (2ePHPRS)

 

 
Kaart 1. In groen: het huidige natuurgebied. Binnen de rode lijn: het verkleinde gebied dat wordt voorgesteld.

Kaart 1. In groen: het huidige natuurgebied. Binnen de rode lijn: het verkleinde gebied dat wordt voorgesteld.

Kaart 2. Voor versterking van de natuur zou het hele gebied binnen de rode contour ondereel moeten worden van het natuurreservaat.

Kaart 2. Voor versterking van de natuur zou het hele gebied binnen de rode contour ondereel moeten worden van het natuurreservaat.

Mooi Wageningen