Aanbevelingen voor proces visie buitengebied Wageningen

 

Mooi Wageningen is blij dat de gemeente nu toch eindelijk een samenhangende visie voor het buitengebied gaat opstellen. Wij zien dit als een kans om stevig beleid te ontwikkelen voor natuur, landschap, biodiversiteit en extensieve recreatie in het buitengebied. Wel hebben we nog enkele aanbevelingen voor het proces.

De Wageningse gemeenteraad hield op 23 september een rondetafelgesprek over de op te stellen visie buitengebied. In een rondetafelgesprek kun je met raadsleden in gesprek over een raadsvoorstel dat op de agenda staat. Het raadsvoorstel van dit gesprek was het voorstel voor het proces rond de opstelling van de visie: het participatieproces, de betreffende gebieden en de onderwerpen waar aandacht aan besteed moet worden. Het wat gaan we doen en hoe dus.

Gebieden

De visie zou moeten gaan over de Wageningse Berg, Uiterwaarden, Eng en Binnenveld. Inspreker Renaat Van Rompaey wees de raad erop dat hieronder Europees beschermde natuur valt, waar dus al visies voor gelden. Concreet gaat dit om Natura 2000-gebieden Rijntakken (uiterwaarden), Veluwe (bos op de berg), Binnenveld en het Europese stiltegebied Bennekommer Meent.

Participatie, kaders en kernopgave

Namens Mooi Wageningen deed voorzitter Patrick Jansen het woord. Mooi Wageningen is blij dat er gewerkt gaat worden aan een integrale visie voor het buitengebied. Het is immers belangrijk om met elkaar na te denken over hoe we willen dat het buitengebied eruit ziet en hoe het gebruikt kan worden. Wel vroegen we (kort samengevat) nog aandacht voor het volgende (het hele stuk is te vinden bij de raadsinformatie, startnotitie visie buitengebied):

  • Deskundigheid: aanstelling stadsecoloog en landschapscoördinator, dat komt besluiten ten goede.

  • Participatieproces: het grote participatieproces dat wordt voorgesteld gaat teveel van burgers vragen. Beter Bereikbaar Wageningen, Visieontwikkeling Wageningse Eng en vooral Grebbedijk hebben al veel mensen erg veel tijd gekost.

  • Wettelijke kaders: Als er toch een participatieproces komt, zorg dan dat de wettelijke kaders duidelijk zijn, en doelen helder. Bij het project Grebbedijk ging de kaderstelling ernstig mis, wat tot veel frustraties en verspilling van tijd, geld en energie heeft geleid.

  • Ontwikkelingsagenda: De gemeente geeft niet aan welke ontwikkelingen ze zelf op gang wil brengen in het algemeen belang. Maar niet alles komt vanzelf uit de samenleving.

  • Landschap: Landschap ontbreekt als kernopgave. Koppel dit aan kernopgave natuur. En weet dat natuur ook gaat om biologische diversiteit buiten natuurgebieden, en bij landschap ook landschapselementen, landschapshistorie en stilte horen.

  • Ontwikkelingsplan: Zorg voor een ontwikkelingsplan met financieringsplan, anders gebeurt er weinig of gebeurt het niet goed, leert de ervaring.

  • LOP: Evalueer het Landschapsontwikkelingsplan (2007) en leer daarvan, want het landschap is sinds die tijd verder achteruit gegaan bij gebrek aan actieve inzet van de gemeente. Nog steeds worden kleine landschapselementen opgeruimd. Waarom is er zo weinig met dit plan gedaan? Hoe zou dit kunnen veranderen?

hamerstuk op 7 oktober

Helaas staat op maandag 7 oktober de startnotitie voor het opstellen van de visie op het buitengebied van Wageningen als hamerstuk op de raadsagenda. Er zijn dus geen amendementen ingediend, de startnotitie is niet gewijzigd.

Het rondetafelgesprek is online terug te luisteren. Kies Raadszaal 1, dit rondetafelgesprek start bij 2.06.14.

Voor alle stukken, zie agendapunt 5 van de raadsvergadering van 7 oktober (klik op het rode vierkantje).

 
Mooi Wageningen