Laagvliegroutes Lelystad tasten natuur en stilte aan, zienswijze ingediend

Binnenveld. Foto: Mooi Wageningen

Binnenveld. Foto: Mooi Wageningen

Mooi Wageningen heeft een zienswijze ingediend tegen laagvliegroutes vanaf vliegveld Lelystad. Want dit gaat ten koste van waardevolle natuur- en stiltegebieden, waaronder Natura 2000-gebied. Daarnaast is het besluitvormingsproces niet volgens de regels verlopen.

De plannen voor Lelystad Airport komen erop neer dat vanaf 2020 boven grote delen van Nederland – inclusief de Zuid-west Veluwe – laag wordt gevlogen. Dit vinden we onacceptabel. Grote delen van de Veluwe en ook het Binnenveld ten noorden van Wageningen zijn volgens de omgevingsverordening van de provincie Gelderland aangewezen als stiltegebied. Deze stilte is voor bewoners en gasten van de regio van zeer grote waarde.

Verstoring Natura 2000-gebieden

De huidige Milieueffectrapportage (MER) geeft ook geen inzicht in de negatieve gevolgen van laagvliegen op de instandhoudingsdoelstellingen voor deze Natura 2000-gebieden Rijntakken, Binnenveld en Veluwe - Europees beschermde natuur. Ook houdt de MER geen rekening met de cumulatieve effecten als gevolg van allerlei andere bronnen van verstoring. En de onderliggende berekening van de stikstofdepositie bevat fouten. Uitbreiding van de luchtvaart in zijn algemeenheid versterkt klimaatverandering. Dit effect is ten onrechte niet meegenomen in het MER. 

Onzorgvuldige besluitvorming

Daarnaast zijn wij van mening dat het besluitvormingsproces niet volgens de regels is verlopen. Het manipuleren van de Milieueffectrapportage en de conclusies daarvan maakt dat er geen sprake meer is van een zorgvuldig besluitvormingsproces. Ook het gebrek aan transparantie is problematisch. Veel te laat zijn de bewoners en gebruikers van de Veluwe en omgeving in kennis gesteld van wat er gaande was. Deze manier van besluitvorming ondermijnt het vertrouwen in de overheid en de ingehuurde adviesbureaus. Wij verzoeken de minister de hele besluitvormingsprocedure opnieuw ui te voeren, exact volgens de regels, door een onafhankelijke partij en op zo’n manier dat elke stap openbaar en transparant wordt gecommuniceerd zodat iedereen de kwaliteit van het onderzoek kan controleren. 

Verder verzoeken wij de verantwoordelijke bestuurders om verantwoordelijkheid te nemen voor de gemaakte fouten en de gemanipuleerde rapporten en om daar ook conclusies aan te verbinden. We accepteren niet dat bestuurders wetten en regels overtreden, dat ze weigeren om besluitvorming transparant te laten verlopen en dat ze democratische principes negeren.

Zienswijze indienen

Mooi Wageningen heeft bij de ingediende zienswijze voortgeborduurd op die van de samenwerkende actiegroepen tegen laagvliegroutes. In januari publiceerden zij een standaard zienswijze om massaal protest tegen Lelystad Airport en de geplande laagvliegroutes te organiseren. Zelf een zienswijze indienen? Dat kan nog tot en met 21 februari. Meer informatie op de website zienswijzelelystadairport.nl.

Zienswijze Mooi Wageningen tegen laagvliegroutes vanaf Lelystad Airport.

Mooi Wageningen