Mooi Wageningen in beroep tegen zonnepark Haarweg

Mooi Wageningen heeft beroep ingesteld tegen het bestemmingsplan ‘Zonnepark Haarweg’. Het is een bouwproject in het Binnenveld en draagt veel minder bij aan Wageningen klimaatneutraal dan de gemeente voorspiegelt. Daarnaast gaat deze postzegelplanologie voorbij aan bestaand beleid dat inzet op verbetering van het buitengebied van Wageningen.

Het besluit van de gemeente om bouw van het zonnepark van 5,5 hectare toe te staan is om te beginnen strijdig met het gemeentelijk structuurplan, dat stelt dat het Binnenveld wordt beschermd tegen verdere bebouwing. Ook botst het met het programma van het college van GroenLinks, D66, PvdA en Christen Unie. Buiten de bestaande bebouwing ‘zijn alleen ontwikkelingen mogelijk die het landschap versterken en die passen binnen de nog op te stellen visie voor het buitengebied’, zo schreven zij vorig jaar nog samen op.

Geen visie, onzorgvuldige voorbereiding

Daarnaast wil de gemeente het zonnepark toestaan terwijl ze nog geen visie heeft op de toekomst van het buitengebied. Zo’n overkoepelende visie is niet alleen nodig als afwegingskader voor zonnevelden, maar ook om concrete verbetering van natuur, landschap, recreatie en landbouw van de grond te krijgen. Als de gemeente met net zoveel ambitie aan die visie had gewerkt als aan de vele initiatieven die ten koste gaan van open ruimte, dan was die visie nu gewoon klaar geweest.

Het college van B&W kwam in november 2018 nog niet verder dan voorlopige criteria. Daarin stelden ze bovendien: ‘In alle gevallen moeten de nieuwe initiatieven voor de parken voldoen aan een aantal voorwaarden, waaronder het versterken van de landschappelijke kwaliteit en de biodiversiteit’. Maar daar is toch echt meer voor nodig dan pogen het zonnepark zelf landschappelijk in te passen. In dit geval door er een hek en een haag van 2 meter hoog om de panelen (1,6 meter hoog) heen te zetten.

Bij elkaar moeten we in het beroepsschrift dan ook stellen dat het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan in strijd is met het beginsel van een goede ruimtelijke ordening en niet zorgvuldig is voorbereid.

Nut en noodzaak

Een tweede belangrijk kritiekpunt is de technische onderbouwing – de nut en noodzaak van dit zonnepark voor het klimaatneutraal worden van de stad. De gemeente gaat hierbij uit van verouderde cijfers. Ze vergeet dat de CO2-intensiteit van elektriciteit de komende jaren blijft dalen. “Ze zijn kennelijk niet in staat geweest om de juiste feiten te verzamelen en bovendien is het begrip klimaatneutraal niet deugdelijk onderbouwd”, aldus bestuurslid Hans Brons van Mooi Wageningen.

De bijdrage van het zonnepark aan de klimaatdoelstelling is daarmee veel kleiner dan de gemeente voorspiegelt. De nadelige gevolgen van het besluit voor het toestaan van het zonnepark staan daarmee niet in verhouding tot het doel, Wageningen klimaatneutraal in 2030. En dat is in strijd met de Algemene wet bestuursrecht.

Wanneer gaan natuur en landschap er eens op vooruit?

Eerder diende Mooi Wageningen al een zienswijze in tegen wijziging van het bestemmingsplan dat het bouwproject van ruim 19 duizend zonnepanelen in Binnenveld toestaat. We vinden dat de gemeente geen grote ingrepen in het buitengebied moet doen zonder dat tegelijkertijd natuur, landschap en de leefbaarheid per saldo fors verbeteren.

Mooi Wageningen