In beroep tegen Edese smeerpijp

pixabay_water-2825771_1280.jpg
 

Mooi Wageningen heeft samen met Stichting Milieuwerkgroepen Ede (SME) beroep ingesteld tegen het lozen van de Enkavervuiling op de Nederrijn. Er komen waarschijnlijk meer vervuilende stoffen mee dan de aanvragers zeggen, de lozing bedreigt beschermde natuur én verspilt kostbaar schoon grondwater.

De Enkafabriek heeft in de bodem een lelijke erfenis achtergelaten die het grondwater heeft vervuild. Waterschap Vallei en Veluwe wil deze rotzooi in de Nederrijn lozen via een ondergrondse pijpleiding van Ede naar Wageningen. Voor de ingebruikname van de Edese smeerpijp zijn twee vergunningen nodig. Eén, voor de grondwateronttrekking en aanleg van de acht kilometer lange afvoerpijp naar de Nederrijn. Twee, voor de lozing van vervuild grondwater op de Nederrijn. Het beroep dat we afgelopen maand samen met SME hebben ingesteld richt zich tegen het gebruik van schoon grondwater en de lozing op het oppervlaktewater.

Dumping van afval

Wat betreft de lozing. Ten eerste is het natuurlijk je reinste afvaldumping, het verdunnen van vervuiling. Alsof je steeds een klein schepje uit een kliko vol chemisch afval in je tuin gooit. Uiteindelijk ligt wel die hele kliko in je tuin. Niet alleen Akzo Nobel, de laatste eigenaar van deze fabriek, zou zich hiervoor moeten schamen, ook de overheid die weigert de rotzooi netjes op te ruimen.

Bedreigt beschermde natuur

Ten tweede is het de bedoeling dat de Edese smeerpijp het vervuilde water gaat lozen pal naast beschermde natuur: Natura 2000-gebied Rijntakken (zie kaart). Ook de Vogel- en Habitatrichtlijn zijn daar van kracht. Voor onder meer de vogels ontstaat er door de lozing een risico op onaanvaardbare concentraties vervuiling in het water waar zij – en het natuurgebied met al haar beschermde soorten – van afhankelijk zijn. Aan dit feit wordt bij de vergunningverlening volledig voorbijgegaan. Er is geen onderzoek gedaan naar het effect van het lozen van zeer zorgwekkende stoffen op de instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied. Zeker op de plek van de lozing loopt de natuur risico. Ook is er geen rekening gehouden met calamiteiten als een lek in de leiding.

Verspilt grondwater

Daarnaast vinden we het onaanvaardbaar dat er schoon grondwater wordt gebruikt om afvaldumping mogelijk te maken. Waterschap Vallei en Veluwe riep nota bene afgelopen maand iedereen middels advertenties op om zuinig te zijn met drinkwater, om het grondwater te ontzien. Maar ze willen het zelf wel voor vele komende generaties (een periode van honderd jaar) gaan verspillen door het vervuilde grondwater te verdunnen en zo af te voeren naar de Nederrijn. Dit noemen wij geen duurzaam en doelmatig gebruik van grondwater, zoals in de Beleidsregels Keur Waterschap Vallei en Veluwe 2013 staat, en doel is van de Waterwet en het Waterbeheerplan. Ook de natuur in onze regio is afhankelijk van voldoende en schoon grondwater.

Vervuiling onvoldoende in kaart

Verder betogen we in ons beroepschrift dat er nog onvoldoende bekend is over de aard en omvang van de vervuiling. Niet alle relevante stoffen zijn onderzocht en beoordeeld. Zo is het op grond van wetenschappelijke literatuur meer dan waarschijnlijk dat het vervuilde grondwater naast PCB’s ook dioxines bevat. Dioxines zijn uiterst giftig en mogen in geen enkele concentratie geloosd worden. PCB’s zijn stoffen die extreem schadelijk zijn voor ecosystemen zoals de Nederrijn.

Zuivering ter plaatse

Tot slot vinden we dat aanvragers niet aannemelijk hebben gemaakt dat zuivering ter plaatse niet kosteneffectief is. De kosten van het ter plaatse schoonmaken van het grondwater zijn zelfs nog nooit goed in kaart gebracht.

Omdat deze zaak niet alleen juridisch maar ook technische kennis en vooral chemische expertise vereist, hebben Mooi Wageningen en SME de rechtbank ook gevraagd de STAB in de schakelen in deze procedure. Deze Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening is een onafhankelijke en onpartijdige deskundige die de bestuursrechter adviseert over geschillen op het gebied van het fysieke leefmilieu.

Meer weten over ons beroepsschrift of de technische details? Neem dan contact op via info@mooiwageningen.nl.

 

 
Mooi Wageningen