Dijkverzwaring combineren met natuurontwikkeling

 

Aan de opdracht om uit te werken hoe dijkverzwaring is te combineren met natuurontwikkeling geeft het projectteam van de Grebbedijk geen invulling, en de gemeenteraad negeert stevige provinciale en Europese afspraken over natuurbescherming. Ondertussen raakt de vormgeving van de steviger dijk uit beeld. Mooi Wageningen blijft verbetering natuurkwaliteit voorop zetten bij het Grebbedijkproject.

De afgelopen weken heeft de gemeenteraad verschillende keren aandacht besteed aan het Grebbedijkproject. De focus lag daarbij op de wensen die de gemeente een plek wil laten krijgen in het uiteindelijke voorkeursalternatief.

Steviger Grebbedijk

In de discussie was opvallend weinig aandacht voor de vormgeving van de dijk. Alle aandacht ging uit naar de inrichting en gebruik van de uiterwaarden. De relatie met de versteviging van de Grebbedijk is daarbij grotendeels uit beeld verdwenen.

Bestaande afspraken over natuurbescherming

Verder blijkt dat de wensen ten aanzien van wat er in de uiterwaarden zou moeten gebeuren sterk uiteen lopen. De gemeente Wageningen lijkt weinig aandacht te hebben voor de bescherming van natuur en behoud van biodiversiteit en voor alle afspraken die hierover zijn gemaakt. De uiterwaarden maken deel uit van het Gelders Natuurnetwerk, zijn aangewezen als Natura 2000-gebied en er liggen concrete plannen en afspraken over inrichting en beheer. Alle wensen voor nieuwe recreatieve ontwikkelingen staan haaks op die afspraken.

Ook het projectteam van de Grebbedijk heeft weinig aandacht voor natuurbescherming. Aan de opdracht om uit te werken hoe dijkverzwaring gecombineerd kan worden met natuurontwikkeling is geen gehoor gegeven. Op dit moment worden de negatieve effecten van alle gebiedsambities onderzocht en op basis daarvan zal een voorkeursalternatief worden uitgewerkt.

Verbetering natuurkwaliteit voorop

Voor Mooi Wageningen staat voorop dat het Grebbedijk zal moeten leiden tot een significante verbetering van de natuurkwaliteit in het gebied ten opzichte van de situatie zonder Grebbedijkproject. Dat betekent dat er geen ruimte is voor extra recreatie in het gebied.

Niet afknabbelen

Alleen als de oppervlakte natuur flink wordt uitgebreid ten opzichte van de huidige situatie ontstaan er wellicht mogelijkheden voor meer recreatie. Die uitbreiding van natuur zou bijvoorbeeld kunnen door een dijkverlegging of door natuurontwikkeling op de zuidoever. Beide opties zijn niet eenvoudig te realiseren en doordat het project in tegenstelling tot veel dijkverzwaringsprojecten die zijn uitgevoerd in het kader van ruimte voor de rivier geen integrale aanpak heeft, hebben die opties ook weinig aandacht gekregen in de uitwerking van de alternatieven. Het gevolg is dat heel veel partijen proberen om kleine stukjes van het beschermd natuurgebied af te knabbelen. Een ontwikkeling die haaks staat op de afspraken om de natuur in de uiterwaarden goed te beschermen.

Wat betreft de inrichting van de dijk lijkt er inmiddels redelijk zicht op het voorkeursalternatief, met een relatief beperkte impact op de omgeving. Over de bescherming van de natuur in de uiterwaarden is het laatste woord nog niet gesproken.