Gebiedsvisie Wageningse Eng krijgt vorm

Wuivend graan op een weidse Wageningse Eng.

Wuivend graan op een weidse Wageningse Eng.

 

De gebiedsvisie voor de Wageningse Eng nadert zijn voltooiing. In de klankbordgroep waarmee de opstellers praten zijn ook Wageningse natuurorganisaties en ANV Mooi Binnenveld gezamenlijk vertegenwoordigd. Een korte blik op de stand van zaken.

De gemeente Wageningen is vorig jaar met hulp van CroonenBuro5 (bureau voor architectuur, stedenbouw en landschap en ruimtelijke ordening) begonnen met het opstellen van een visie voor de Wageningse Eng. De gemeente wil dat deze gebiedsvisie een kader gaat geven aan wat we als stad wel en niet willen op de Eng, en richting geeft aan hoe bestaande en toekomstige initiatieven en te behouden kwaliteiten van het gebied hand in hand kunnen gaan.

Oude dorpsakkers

In juni 2018 publiceerden we al onze visie op de ontwikkelingen op de Wageningse Eng, een laatste restant van de uitgestrekte dorpsakkers aan de zuidwestrand van de Veluwe. Die komt neer op het herstel van het open karakter en verhoging van de natuurkwaliteit. Wel graanakkers, lage heggen en zandwegen, geen verdere bebouwing, bebossing en verpaarding. Dat was aan het begin van het proces. Dit was in het voorbereidingsproces van de gebiedsvisie.

Klankbordgroep ingesteld

Na enkele bijeenkomsten waar iedereen die bij de Eng betrokken was kon aanschuiven, is er sinds dit voorjaar een klankbordgroep bij de visievorming betrokken. Hierin zitten vertegenwoordigers van de verschillende betrokkenen. Voor organisaties die zich inzetten voor natuur en landschap zit Freek Aalbers in de klankbordgroep. Hij vertegenwoordigt stichting Wagenings Milieu Overleg, de Agrarische Natuurvereniging Binnenveld (boeren met percelen op de Eng) en vereniging Mooi Wageningen. Daarnaast zijn onder meer de dierenhouders, pluktuinen en kwekerijen, bewoners, ondernemers langs de Grintweg en volkstuinhouders vertegenwoordigd.

Een bloeiende Wageningse Eng.

Een bloeiende Wageningse Eng.

Opzet visie

In de gebiedsvisie worden als kernkwaliteiten van de Eng het unieke landschap, cultuurhistorische waarden, ecologische waarde, en rust, donkerte en stilte genoemd. Vervolgens gaat de blik op de vijf gebruiksfuncties en hoe daarmee om te gaan: ondernemen, volkstuinen, routestructuren, dierenhouden en wonen. Daarmee is de visie alleen gericht op behoud, niet op versterking van kernkwaliteiten of het stimuleren van grondgebruik dat past bij het open karakter, zoals graanteelt. Het algemeen belang (natuur, landschap, stilte) staat in deze opzet helaas niet voorop. Het is eerder het ophalen van gebruikerswensen en kijken hoe dit gefaciliteerd kan worden.

Inloopbijeenkomst

De conceptvisie is inmiddels in grote lijnen klaar. Alleen over het houden van dieren en vooral hoe om te gaan met schuilgelegenheden is de discussie nog niet afgerond.

Na de zomer wordt de gebiedsvisie gepresenteerd op een inloopbijeenkomst voor de achterban van de klankbordgroepleden. De visie is op dat moment al naar het college van B&W ter vaststelling, waarna de gemeenteraad zich erover kan uitspreken. Daarna volgt het formele traject (zienswijzen, inspraak en bezwaar).

 
Mooi Wageningen