Plannen Grebbedijkproject steeds concreter

Paapje, Bovenpolder. Foto: Mooi Wageningen

Paapje, Bovenpolder. Foto: Mooi Wageningen

 

Na de zomer moet duidelijk worden hoe de versterking van de Grebbedijk er uit gaat zien en welke gevolgen dit heeft voor de natuurwaarden in het gebied. In een memo aan de gemeenteraad laten wethouders Gudden en De Haan weten dat daarbij vooral wordt ingezet op het ontwikkelen van nieuwe natuur. Veel van de gemaakte recreatieplannen kunnen niet door omdat ze niet voldoen aan de randvoorwaarden.

In het kader van het Grebbedijkproject is de afgelopen jaren veel gediscussieerd over de mogelijkheden om de dijkverzwaring te koppelen aan andere maatschappelijke ambities. Voor de dijkverzwaring hebben de betrokken overheden een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Dit zijn waterschap Vallei en Veluwe, Rijkswaterstaat, Provincie Gelderland, Provincie Utrecht, Staatsbosbeheer en de gemeente Wageningen.

Dijkverzwaring en natuurversterking

In die overeenkomst zijn het versterken van de dijk en de realisatie van nieuwe natuur de belangrijkste ambities. Daarnaast zijn er in het gebiedsproces allerlei plannen voor recreatieve ontwikkelingen ontwikkeld en uitgewerkt. Bijvoorbeeld verplaatsing van de jachthaven naar de locatie waar nu de betoncentrale van Bruil is gevestigd en de aanleg van een roeigeul.

Veel ideeën niet haalbaar

Eind juli hebben de betrokken Wageningse wethouders via een memo de gemeenteraad laten weten dat veel van die recreatieve ambities niet haalbaar zijn. Ze hebben namelijk een te groot negatief effect op de natuurwaarden van het gebied. Vermoedelijk zal ook een gebrek aan financiële middelen een belangrijke rol hebben gespeeld bij doorhalen van de recreatieve ambities. Verplaatsen van Bruil kost namelijk heel veel geld.

In de samenwerkingsovereenkomst staat expliciet vermeld dat de realisatie van gebiedsambities alleen mogelijk is als ze passen binnen de bestaande beleidskaders en financiering gewaarborgd is. De mededeling van de wethouders dat er een streep gaat door de recreatieve ambities, komt dan ook niet als een verassing. Veel van de plannen die in de afgelopen jaren zijn bedacht en uitgewerkt, voldeden immers niet aan die randvoorwaarden.

Gevolgen negeren randvoorwaarden

Het negeren van de belangrijkste randvoorwaarden bij het uitwerken van de plannen voor het Grebbedijkproject is niet zonder gevolgen. Enerzijds zijn er door het negeren van de randvoorwaarden allerlei onrealistische verwachtingen ontstaan en is er veel tijd verspeeld aan het uitwerken van plannen die niet haalbaar zijn. Anderzijds is er veel te weinig aandacht besteed aan de plannen die wel mogelijk zijn. Vooral het uitwerken van de ambities ten aanzien van natuurontwikkeling die zijn opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst vraagt nu nog het nodige werk. Een dergelijk uitwerking is tot nog toe niet gemaakt.

Kruiden en faunarijk grasland

Na de zomer zal duidelijk worden hoe het voorkeursalternatief voor de dijkverzwaring eruit gaat zien. Qua vormgeving van de dijk lijkt dat al redelijk uitgewerkt, met een scheiding van fietsverkeer en voetgangers op het deel langs de stad en een voetpad en/of fietspad op het deel buiten de bebouwde kom. Qua natuur wordt in lijn met de afspraken uit de samenwerkingsovereenkomst ingezet op het realiseren van 36 hectare kruiden en faunarijk grasland en rivier- en moeraslandschap en op het versterken van de ecologische verbinding tussen de Wageningse Berg (Veluwe) en de Grebbeberg (Utrechtse Heuvelrug). Daarvoor wordt onder meer een ondiepe geul gegraven in de Plasserwaard, het deel tussen Wageningen en de Blauwe Kamer.

Voor de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het gebied en bijvoorbeeld de recreatieve mogelijkheden in het binnendijksgebied zijn nog geen plannen gemaakt. Juist hier liggen in potentie goede mogelijkheden die hopelijk in de komende maanden worden uitgewerkt.

Inzet Mooi Wageningen

Mooi Wageningen is vanaf het begin betrokken bij de planvorming voor de dijkverzwaring. In bijeenkomsten en ontwerpsessies hebben we steeds aandacht gevraagd voor bescherming en ontwikkeling van natuurwaarden. Daarnaast hebben we, vaak samen met Vogelbescherming Nederland en de KNNV, onder meer gemeenteraadsleden geïnformeerd over de mogelijkheden van het project.

Uiteraard blijven we ook in de komende tijd de ontwikkelingen volgen en denken we waar nodig mee bij de uitwerking van de plannen. Onze inzet blijft daarbij gericht op het uitwerken van de ambities voor natuurontwikkeling die vastliggen in de samenwerkingsovereenkomst.

 

 
Mooi Wageningen