NURG: Natuurontwikkeling in rivierengebied leidt tot herstel soortenrijkdom

In 1993 is gestart met het programma Nadere Uitwerking Rivierengebied (NURG) om het areaal natuur, en op een aantal plaatsen de waterveiligheid, in de uiterwaarden te vergroten. Eind 2020 is, na 27 jaar, 6.700 hectare nieuwe riviernatuur gerealiseerd langs de grote rivieren, waaronder de Nederrijn. In Wageningen zijn dit onder andere de gebieden Blauwe Kamer en Wageningse Bovenpolder.

Meer natuur

NURG is een programma van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, dat door Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer is uitgevoerd. Door de natuurontwikkelingsprojecten van dit programma en de bijgaande uitbreiding van het natuurareaal, ontstond een grote verscheidenheid aan natuur en kwaliteitsverbetering van de gebieden. Met een grote toename van de biodiversiteit langs de rivieren tot gevolg. Er zijn ooibossen en rivierduinen met bijzondere planten- en diersoorten, en slikvlaktes met vele soorten grassen en kruiden. Daardoor kunnen soorten die grote gebieden nodig hebben om te leven, zoals de lepelaar, de zeearend en de bever, een plek vinden. Zij vormen nu levensvatbare populaties.

Hoog water in de Wageningse Bovenpolder

Ruimte voor natuurlijke processen

Door de grootte van de betreffende natuurgebieden kregen natuurlijke processen in de uiterwaarden meer ruimte zoals natuurlijke begrazing door runderen en paarden, overstroming, erosie en sedimentatie. De begrazing leidt tot een verdere vergroting van de biodiversiteit in de uiterwaarden door een toevoeging van nieuwe milieus: stierenkuilen, schone mest, een mozaïek aan spontane vegetaties van kort gras tot bos en alles wat er tussen zit zoals ruigten en struiken.

Natuurlijke begrazing door konikpaarden in de Blauwe Kamer

Afronding programma NURG

De inrichting van de gebieden is voor 87% gereed. Toch is na ruim 25 jaar het programma afgerond. Het restant van de opgave zal Staatsbosbeheer in de komen de tien jaar realiseren in samenhang met andere programma’s, zoals bijvoorbeeld Programmatische Aanpak Grote Wateren of de Kaderrichtlijn Water. Door projecten hiermee te verbinden is gekozen voor een zorgvuldige, effectieve en bovendien doelmatige aanpak van de laatste hectaren. Voor Wageningen betreft dit de Wolfswaard en de uiterwaard tussen de Haven en de Plasserwaard.

Boekje

Lees alles over de resultaten van NURG in het boekje: “25 jaar kansen pakken en volhouden; waardevolle natuurontwikkeling langs de grote rivieren.”