Petitie: Geen vieze ENKA-vervuiling in de Nederrijn

Vereniging Havenstraat, Vereniging Mooi Wageningen en Watersportvereniging VADA zijn een petitie gestart. In deze petitie verzoeken wij het Waterschap Vallei en Veluwe om af te zien van de lozing van verontreinigd grondwater in de Nederrijn. De oproep om de petitie te ondertekenen is gericht aan burgers en organisaties die belang hechten aan de kwaliteit van het Rijnwater.

Verontreinigen

Het grondwater is verontreinigd geraakt als gevolg van de werkzaamheden van de voormalige ENKA-fabriek te Ede. Het Waterschap wil dit grondwater oppompen om vervolgens ongezuiverd via een persleiding te lozen in de Nederrijn. De voorgenomen lozing betreft naast sulfaatrijk water ook zeer zorgwekkende stoffen (ZZS). In dit laatste gaat het met name om pentachloorfenol en trihloorethyleen en mogelijk als bijproduct dioxines. Het betreft geen tijdelijke lozing, maar een lozing die decennia tot 100 jaar kan duren. De eerste 5 jaar betreft het een lozing van 50 kuub per uur; daarna 25 kuub per uur.

Slechte waterkwaliteit

De voorgenomen lozing draagt niet bij aan een (toekomstige) verbetering van de waterkwaliteit. Omdat de waterkwaliteit van de Nederlandse oppervlaktewateren al slecht is, is het Europees en landelijk beleid gericht op aanzienlijke kwaliteitsverbetering. Conform de Kaderrichtlijn Water (KRW) zou dit in 2028 moeten zijn gerealiseerd.

Bedreigingen

De slechte waterkwaliteit van onder andere de Nederrijn is een bedreiging voor de natuur, onze gezondheid en de recreatie. Met name de ZZS vormen de grootste bedreiging. De Vereniging van Waterbedrijven in Nederland (VEWIN) pleit in haar ‘position paper’ om voor de zomer van 2023 aan te geven hoe ZZS emissies in beeld te brengen en te minimaliseren. Voor de lozing van het verontreinigde ENKA-grondwater met ZZS is bijvoorbeeld minimalisatie mogelijk door een voorzuivering met actief kool.

Raad van State

In haar uitspraak van 30 november 2022 verklaarde de Raad van State het hoger beroep van Milieuwerkgroepen Ede en Mooi Wageningen ongegrond. Hierin verklaarde de raad dat de lozing niet in strijd was met de huidige wetgeving. Over de wenselijkheid van de ongezuiverde lozing deed de raad geen uitspraak.

Petitie

In de petitie verzoek wij het waterschap om:

  • geen gebruik te maken van de mogelijkheid om zeer zorgwekkende stoffen te lozen in de Nederrijn bij Wageningen,
  • alle voorbereidingen voor de aanleg van de pijplijn per direct te stoppen,
  • via onderzoek te bepalen hoe men het vervuilde grondwater lokaal, duurzaam kan zuiveren,
  • een goed toegankelijke publieke belangenafweging te organiseren om te beslissen over een duurzame, toekomstbestendige oplossing voor het vervuilde grondwater.

De petitie willen wij voor de waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023 aanbieden aan het Waterschap Vallei en Veluwe.

Teken hier de petitie.

Lees hier Q & A ENKA-vervuiling.

Bekijk hier kosteneffectiviteit voorzuivering met actief kool

De documenten van het Waterschap zijn hier te vinden.

Bekijk hier de berichtgeving op 27 januari 2023 bij Omroep Gelderland.

Download hier de poster.