Rechtbank vernietigt uitbreiding veehouderij Binnenveld

In januari 2022 gaf de provincie Gelderland toestemming (in kader van de Wet Natuurbescherming) voor de uitbreiding van een veehouderij met 65 melkkoeien in het Binnenveld. Omdat hiermee  de uitstoot en dientengevolge neerslag van ammoniak in het Binnenveld toeneemt, heeft Mooi Wageningen beroep ingesteld tegen dit besluit. Op 12 oktober heeft de Rechtbank Gelderland het beroep van Mooi Wageningen gehonoreerd en het besluit van de provincie vernietigd.

Uitbreiding gebaseerd op onrealistische afname stikstofuitstoot

In oktober 2021 publiceerde de provincie Gelderland een ontwerpbesluit waarmee ze aangaf toestemming te willen verlenen voor de uitbreiding van het betreffende veehouderijbedrijf. Het besluit was genomen op basis van onrealistische aannames over de werking van emissiereducerende technieken. Op papier zou dan per saldo geen sprake zijn van een toename van de uitstoot van ammoniak. De provincie had bij haar besluit nagelaten kritisch te kijken naar de praktische werking van deze technieken. Allerlei wetenschappelijke studies hebben inmiddels laten zien dat deze technieken (vrijwel) niet werken en veel minder effectief zijn dan wordt gesteld. Hierdoor is niet uit te sluiten dat de uitbreiding van de veehouderij met 65 melkkoeien tot een toename van de stikstofdepositie op beschermde natuurgebieden leidt. Tijdens de zitting bij de Rechtbank op 23 september 2023 was al snel duidelijk dat onze bezwaren terecht waren. Het beroep van Mooi Wageningen was dan ook succesvol (zie uitspraak Rechtbank).

Stikstofcrisis en vergunningverlening

Dat Nederland een grote stikstofcrisis heeft zal vrijwel niemand zijn ontgaan. Helaas lijken de vergunningverleners van de provincie Gelderland zich hiervan onvoldoende bewust. Al decennialang negeren vergunningverleners de wettelijke plicht om natuur te beschermen. De betrokken overheden bedenken allerlei geitenpaadjes om die plicht te omzeilen. Nederland is zo in een situatie terecht gekomen waarbij drastische maatregelen noodzakelijk zijn om de uitstoot van ammoniak en stikstofoxiden flink te verminderen (zie beleidsevaluatie PAS).

Commissie Remkes

Het oplossen van de stikstofproblematiek vraagt om scherpe keuzes. Niet alles kan zoals de commissie Remkes heel duidelijk aangaf in haar advies. Mooi Wageningen roept de provincie op om werk te maken van een flinke vermindering van de stikstofdepositie. Totdat deze is gerealiseerd, is stopzetting van de vergunningverlening voor de uitbreiding van veehouderijbedrijven noodzakelijk. Anders blijft het dweilen met de kraan open.