Oranje Nassau’s Oord: salamitactiek bij uitbreiding zorgcomplex

Oranje Nassau’s Oord wil haar zorgcomplex verder uitbreiden. Mooi Wageningen wil dat zij gelijktijdig hiermee ook extra investeert in het versterken van de natuurwaarden in de omliggende natuurgebieden.

Het zorgcomplex Oranje Nassau’s Oord ligt ingeklemd tussen de kwetsbare en waardevolle natuurgebieden Natura 2000 Veluwe en het Renkumse Beekdal. Nieuwe uitbreidingen, indien echt noodzakelijk, moeten dan ook met de grootste zorg worden ingepast, zodat er geen nadelige effecten op de omliggende natuur ontstaan.

Toename bebouwd oppervlak, dan ook versterken natuur

In 2017 is voor het zorgcomplex een nieuw bestemmingsplan vastgesteld door de gemeenteraad van Wageningen. Volgens dit plan mocht een uitbreiding van het zorgcomplex plaatsvinden op voorwaarde dat een gedeelte van de bestaande bebouwing, genaamd “Emmapleinen” zou worden gesloopt. Netto neemt met deze sloop het bebouwd oppervlak van het zorgcomplex met ongeveer 30% toe. Inmiddels heeft de uitbreiding plaatsgevonden, maar is het bestaande gebouw nog niet gesloopt.

Vanwege de toekomstige extra zorgvraag wil Oranje Nassau’s Oord nu opnieuw een wijziging van het bestemmingsplan waarin het gebouw “Emmapleinen” blijft behouden. Door deze voorgestelde wijziging neemt het bebouwd oppervlak met ongeveer 70% toe ten opzichte van de situatie voor 2017.

In de provinciale omgevingsverordening is vastgelegd dat uitbreiding van bestaande functies tot maximaal 30% is toegestaan indien deze zodanig is ingepast in het landschap dat de kernkwaliteiten (natuur) van het gebied per saldo niet significant worden aangetast. Is de uitbreiding groter dan 30% dan is per saldo een substantiële versterking van de kernkwaliteiten nodig. Dit vereist niet alleen een goede landschappelijke inpassing, maar per saldo ook een versterking van de ecologische kwaliteiten.

oranje nassau's oord emmapleinen landschapsplan mooi wageningen
Gebouw Emmapleinen

Salamitactiek

De totale uitbreiding van het zorgcomplex in twee afzonderlijke bestemmingsplanprocedures in een tijdsbestek van ongeveer 4 jaar leidt tot een uitbreiding van 70% van het bebouw oppervlak. Oranje Nassau’s Oord is echter van mening dat voor het behouden van de “Emmapleinen” slechts een goede landschappelijke inpassing is vereist omdat bij elke afzonderlijke procedure de uitbreiding slechts 30% betrof. Via een salamitactiek wil Oranje Nassau’s Oord zo een uitbreiding mogelijk maken zonder de daarvoor noodzakelijke extra compensatie.

Mooi Wageningen vindt een extra compensatie noodzakelijk, bijvoorbeeld door de ecologische waarden in het Renkumse Beekdal en/of het Natura 2000-gebied Veluwe te versterken.

Toename N-depositie op Natura 2000 Veluwe niet uitgesloten

Na renovatie is het gebouw “Emmapleinen” energieneutraal door een goede isolatie en de installatie van ongeveer 1.000 zonnepanelen op het dak van dit gebouw. Deze panelen leveren ruim de benodigde energie voor het gebouw “Emmapleinen”. Het overschot komt mogelijk ten gunste van overige gebouwen, waardoor hier minder inzet van de gasgestookte installaties nodig is. Dit resulteert in een vermindering van de stikstofuitstoot van 47,5 kg/jaar. Mooi Wageningen ziet graag zonnepanelen op de daken. Maar om vervolgens de voorspelde vermindering van stikstof te behalen is het wel noodzakelijk de bestaande gasinstallatie ook daadwerkelijk aan te passen. Gebeurt dit niet dan is een toename van de stikstofemissie en dientengevolge de stikstofdepositie op het Natura 2000 gebied Veluwe niet uitgesloten.

Verdere procedure

Mooi Wageningen heeft in het kader van het participatieproces, als voorbereiding op de bestemmingsplanwijziging, een reactie gegeven op het landschapsplan. Ook hier heeft Oranje Nassau’s Oord weer op gereageerd. Naar verwachting zal medio 2021 de formele procedure voor bestemmingsplanherziening starten.

oranje nassau's oord ONO mooi wageningen