Uitbreiding Wielerbaan strijdig met Visie Buitengebied

TopParken, eigenaar van een groot gedeelte van het recreatiepark De Wielerbaan, wil dit park flink uitbreiden. Hiervoor is een ontwerpbestemmingsplan ter visie gelegd. Mooi Wageningen en Wagenings Milieu Overleg hebben hierop een zienswijze ingediend. De uitbreiding is strijdig met de Visie Buitengebied en de Visie Wageningse Eng. Ook heeft de uitbreiding een negatief effect op de aanwezige ecologische verbindingszone, terwijl juist een versterking gewenst is.

Uitbreiding

Naast een actualisering van het bestemmingsplan uit 2004 bestaat het voornemen om het park te reconstrueren, zoals het aanpassen van kavels en vervangen en uitbreiden van de recreatie-eenheden. Op haar terrein wil TopParken 80 toerplaatsen omzetten naar 64 vaste plaatsen. Verder wil ze het terrein uitbreiden met 0,67 hectare voor 32 nieuwe toerplaatsen. Om dit te realiseren is het nodig de bestemming voor dit terrein te wijzigingen van ‘agrarisch’ naar ‘recreatie’.

Kernkwaliteiten van de Wageningse Eng

Het waardevol unieke reliëfrijk landschap van de Eng is een belangrijke te behouden en te versterken kernkwaliteit. Dit landschap bestaat uit een afwisseling van openheid en besloten kamers en zichtlocaties. Verder functioneert de Eng als de ‘tuin van Wageningen’. In contrast met de stedelijk bebouwing heersen hier de waarden relatieve rust, donkerte en stilte met diversiteit in kleinschalig grondgebruik en recreatief medegebruik. En in de Visie Wageningse Eng is de ecologische verbindingszone “Wageningen-Noord” opgenomen. Deze verbindingszone loopt vanaf de zuidwestelijke Veluwe over de Wageningse Eng langs de Wielerbaan naar het Binnenveld en vandaar naar de Utrechtse Heuvelrug. Doelsoorten voor deze verbindingszone zijn das en boommarter.
De wijziging en uitbreiding van het park tasten de kernkwaliteiten aan. Er vindt een toename van verstoring (geluid, licht en aanwezigheid mensen en huisdieren) plaats met negatieve effecten voor het landschap. En de fysieke uitbreiding van het terrein met 0,67 hectare leidt niet tot het een versterking of zelfs behoud van de noordelijke ecologische verbindingszone.

Stikstofdepositie Natura 2000 Veluwe

Met de wijzing en uitbreiding van het park neemt het aardgas- en propaanverbruik toe. Gevolg een toename van de stikstofemissie 20,4 naar 68,3 kg per jaar. En de uitbreiding en omzetting van toer naar vaste plaatsen leidt tot meer verkeersbewegingen. Een toename van 37.300 naar 93.400 verkeersbewegingen per jaar, anderhalf zoveel als voorheen. TopParken geeft aan dat het mogelijk is de bijbehorende stikstofdepositie intern te salderen. Gewoon door het gebruik van de met diesel aangedreven shovel te beperken, De afname van de stikstofemissie is zelfs groter dan de toename als gevolg van de uitbreiding. Per saldo neemt de stikstofdepositie niet toe. En de stikstofuitstoot van de verkeerstoename telt slechts tot maximaal 50 meter afstand van de ingang van het park mee in de depositieberekening.
Helaas ontbreekt een duidelijk transparante onderbouwing voor zowel de stikstofberekeningen als de beperking van de verkeerseffecten tot maximaal 50 meter.