Raad van State wijst bezwaren Noordelijke Inprikker af

De Bornsesteeg en Kielekampsteeg moeten geen doorgaande autowegen worden. En het autoverkeer mag in de Noordelijke Inprikker geen uitnodiging krijgen verder het Binnenveld te belasten. Dat bepleitten Mooi Wageningen en de Fietsersbond bij de Raad van State, op 16 december 2016.

Helaas heeft de Raad van State op 4 januari 2017 het beroep ongegrond verklaard. De gemeente en Wageningen UR zullen naar verwachting snel met de aanleg beginnen. 

 

Mooi Wageningen en de Fietsersbond blijven strijden voor een open en fietsvriendelijk Binnenveld. We houden de aanleg van de Noordelijke Inprikker in de gaten en zullen toezien op naleving van de beloften om verkeer te ontmoedigen verder het Binnenveld in te trekken. 

Mooi Wageningen en de Fietsersbond tekenden in september beroep aan tegen het besluit van de gemeenteraad om bestemmingsplan Noordelijke Inprikker vast te stellen. Daarin worden de twee stegen omgebouwd tot een nieuwe auto-ontsluiting van de Campus. De fietsers worden “voor hun eigen veiligheid” verhuisd naar een nieuw fietspad, parallel aan de stegen. De sloten worden verlegd, en het karakteristieke profiel van de stegen, die dateren uit de 13e eeuw, wordt aangetast.

Met de Noordelijke Inprikker gaat de gemeente Wageningen lijnrecht in tegen haar eerdere voornemen om de Bornsesteeg juist áf te sluiten voor auto’s behoudens calamiteiten. Dat voornemen paste naadloos in het streven van de WERV gemeenten om het Binnenveld autoluw te maken. De gemeenteraad is van gedachten veranderd onder grote druk van de provincie Gelderland, Wageningen UR en de wethouder, die verwachtingen had gewekt.

Onnodig

 Begrenzing van het provinciale Stiltegebied Binnenveld. De Noordelijke Inprikker passeert het stiltegebied bij de kruising Kielekampsteeg - Bornsesteeg (blauwe pijl rechtsmidden).
Begrenzing van het provinciale Stiltegebied Binnenveld. De Noordelijke Inprikker passeert het stiltegebied bij de kruising Kielekampsteeg – Bornsesteeg (blauwe pijl rechtsmidden).

Volgens Mooi Wageningen en de Fietsersbond is de Noordelijke Inprikker onnodig. De stegen voldoen ook nu al als calamiteitenroute. En de opstoppingen op de Mansholtlaan zullen verdwijnen zodra de rotonde Droevendaalsesteeg is verbouwd. Volgens de vereniging kunnen de stegen met simpele maatregelen veiliger worden gemaakt voor fietsers, en tijdelijk dienen als extra toegang tot de campus; dat wil zeggen totdat het kruispunt Droevendaalsesteeg is gereconstrueerd.

De verenigingen vinden dat de gemeenteraad onvoldoende rekening mee heeft gehouden met belangen en waarden waaraan autoverkeer afbreuk doet. Door de Inprikker wordt autoverkeer van de Mansholtlaan afgeleid, het autoluwe Binnenveld in. Een stroom van uiteindelijk meer dan 4000 auto’s gaat dan dagelijks langs een provinciaal stiltegebied, door een “linten- en houtwallenzone”, dwars over een geplande Ecologische Verbindingszone, en langs schrale wegbermen, slootkanten, lanen en houtwallen. 

Rustig fietsen

Het autoverkeer bederft een plezierige rustige fietsroute over een karakteristieke steeg, met mogelijkheden tot uitbouw naar Ede-West. Het bederft ook de recreatieve waarde van het gebied, waarin rust en stilte een belangrijke rol spelen. Deze waarden worden in gemeentelijke beleidsplannen erkend en beschermd, maar in het raadsbesluit hebben ze onvoldoende meegewogen. 

Fietsveiligheid

Volgens de gemeente Wageningen en Wageningen UR is de Noordelijke Inprikker nodig om de fietsveiligheid te verbeteren. Maar volgens de verenigingen creëert het plan juist een onveilige situatie bij de kruising van de Bornsesteeg en Kielekampsteeg. Daar zouden de vele fietsers uit Noordwest precies in een bocht de verkeersstroom moeten oversteken. 

Fietsersbond en Mooi Wageningen willen dat de Bornsesteeg uiteindelijk autovrij wordt gemaakt, zoals eerder gepland. Tot die tijd kunnen de stegen fietsveiliger worden gemaakt met eenvoudige roodgekleurde fietssuggestiestroken, verkeersdrempels en een lagere maximumsnelheid. Dat beperkt ook het verkeerslawaai in het stiltegebied. Voor deze aanpassingen is geen nieuw bestemmingsplan nodig.

En de tweede ontsluiting van de campus? Die kan beter aan de Westkant van de campus komen te liggen. Dat scheelt veel omrijden.