Sluipverkeer Binnenveld in kaart gebracht

Het sluipverkeer door het Binnenveld bij Wageningen is aanzienlijk. Dat is de eerste conclusie van verkeerstellingen van Mooi Wageningen en de Fietsersbond. Vooral tijdens de avondspits gebruiken automobilisten de plattelandswegen om de wachtrijen voor de stoplichten te omzeilen. Het sluipverkeer gaat ten koste van het stiltegebied en van het plezier en de veiligheid van fietsers en recreanten. 

Wij vonden het tijd om na 30 jaar halfslachtig gemeentelijk beleid tegen sluipverkeer eindelijk eens wat te doen. Dat begint bij het in kaart brengen van het sluipverkeer in het Binnenveld. We hebben op donderdag 27 oktober 2016 met vrijwilligers van Mooi Wageningen en de Fietsersbond alle kentekens geregistreerd op 4 punten in het Binnenveld rond Wageningen (zie kaartje hieronder). Sluipverkeer is alle verkeer dat op enige plek het gebied in rijdt en er binnen 10 minuten weer uit rijdt. In de ochtend deden we de tellingen van half 8 tot 9 uur en in de middag tussen half 5 en half 7. 

In de ochtendspits rijden 161 auto’s het gebied in, waarvan 43% (69 auto’s) aantoonbaar sluipverkeer is. In avondspits rijden maar liefst 273 auto’s het gebied in. Daarvan is 71% (193 auto’s) aantoonbaar sluipverkeer. 

Mooi Wageningen en de Fietsersbond gaan met deze gegevens in de hand de komende tijd maatregelen bepleiten bij de gemeente: inrijverboden, handhaving daarop en mogelijk ontharding van stegen en fysieke wegafsluitingen.  

 Het onderzoeksgebied waar inkomend en uitgaand verkeer is geteld
Het onderzoeksgebied waar inkomend en uitgaand verkeer is geteld

In avondspits rijden rijden 85 auto’s bij de Plassteeg het gebied in. Uit de tellingen die we in januari al hebben gedaan, weten we dat van alle auto’s die op dit punt de Plassteeg inrijden 61% van de campus afkomstig is (de rest komt rechtstreeks vanaf de verkeerslichten op de Mansholtlaan/Kielekampsteeg/). Van de 85 auto’s die er in rijden, komen er 64 iets later ook weer uit – de meeste bij Nieuwe Kanaal. Campusverkeer vanuit of naar de Bornsesteeg (de omstreden “Noordelijke Inprikker“) maakt dus veel gebruik van de sluiproute rond Wageningen. Er zijn bijna geen auto’s die het gebied binnenrijden en er na bijvoorbeeld 15 minuten of een half uur weer uitkomen (omdat de bestuurders er iets te doen hadden, klaarblijkelijk).

Mooi Wageningen en de Fietsersbond gaan met deze gegevens in de hand de komende tijd maatregelen bepleiten bij de gemeente: inrijverboden, handhaving daarop en mogelijk ontharding van stegen en fysieke wegafsluitingen.  

 

Achtergrond

 Veluwepost eind jaren 80
Veluwepost eind jaren 80

Al sinds jaren ’80 van de vorige eeuw als probleem onderkend. Destijds waren alle wegen in het Binnenveld nog gewoon opengesteld voor autoverkeer. Maar de hoge verkeersintensiteit en de hoge rijsnelheden werden toen als probleem gezien.

Oplossing werd gevonden in het afsluiten van grote delen van het Binnenveld (behoudens ontheffing) in het verkeersbesluit november 2011. Om de agrarische bedrijven niet al te veel in de wielen te rijden, werd niet het gehele Binnenveld gesloten voor autoverkeer. Op het Wagenings grondgebied is nog één doorgaande route die legaal gebruikt kan worden: Deze route heeft in het noorden twee aansluitingen naar De Kraats.

In allerlei documenten wordt aangegeven dat het Binnenveld autoluw zou moeten zijn. Gemeente (= wegbeheerder) heeft echter geen cijfers over verkeersintensiteiten op Binnenveld-wegen, en al helemaal niet over sluipverkeer. Sluipverkeer wordt zelfs gebagatelliseerd.

Mooi Wageningen en Fietsersbond zijn er van overtuigd dat er veel sluipverkeer is, en hebben in oktober dus kentekenonderzoek gedaan.

Het Binnenveld is een verblijfsgebied. De wegen in het Binnenveld zijn geen gebiedsontsluitingswegen en moeten die functie ook niet vervullen; het enige autoverkeer dat op deze wegen thuishoort is herkomst en bestemmingsverkeer. Mooi Wageningen, de Fietsersbond afd. Wageningen en een aantal van hun collega-organisaties (met name Bewonersvereniging Noordwest) maken zich echter al langere tijd zorgen over de omvang van het sluipverkeer in het Binnenveld. Deels is dit verkeer dat het Binnenveld gebruikt om Nijenoordallee / Mansholtlaan te omzeilen, deels is dit verkeer dat van of naar de campus rijdt. De voor de Wageningse situatie belangrijkste sluipverkeer-stroom is die via Nieuwe Kanaal – Slagsteeg – Bennekomsesteeg – Plassteeg – Kielekampkampsteeg en vice versa. Verkeer dat zich over deze wegen een weg baant door het Binnenveld is overigens niet in overtreding mits men zich aan de geslotenverklaring bij de Kanaalweg houdt (en dat is overigens vaak niet het geval).
Om een inschatting te kunnen geven van aard en omvang van dit probleem wilden we de belangrijkste (sluip)verkeersstromen in het Binnenveld kwantificeren. Hiertoe hebben we in januari een indicatieve telling uitgevoerd op de kruising (de facto: driesprong) Bornsesteeg – Kielekampsteeg – Plassteeg. Deze hebben we nu aangevuld met een kentekenonderzoek.
 

Het kentekenonderzoek

 Ochtendspits in het Binnenveld. Route Nieuwe Kanaal - Slagsteeg, Rijnsteeg en Campus
Ochtendspits in het Binnenveld. Route Nieuwe Kanaal – Slagsteeg, Rijnsteeg en Campus

In het kentekenonderzoek maakten we onderscheid tussen sluipverkeer (verkeer dat het Binnenveld gebruikt om Nijenoordallee / Mansholtlaan te omzeilen en verkeer dat van of naar de campus rijdt) enerzijds en lokaal verkeer (verkeer met een herkomst of bestemming in het Binnenveld) anderzijds. Dat deden we door bij de meest gebruikte in- en uitgangen van het gebied kentekens te registreren van het ingaande en het uitgaande autoverkeer. Wanneer een inkomend kenteken binnen 10 minuten het gebied weer verlaat, dan beschouwen we het als sluipverkeer.Bij de vier in/uitgangen van een gebied zijn kentekens genoteerd. Kentekens die alleen naar binnen en niet naar buiten gaan, hebben kennelijk een bestemming in het Binnenveld. Kentekens die alleen naar buiten komen zonder dat ze naar binnen zijn gekomen, hebben kennelijk een herkomst in het gebied. Kentekens die naar binnen gaan en een tijdje later weer naar buiten: dat is sluipverkeer.

 Route Mansholtlaan/Campus-Kanaalweg: Avondspits in het Binnenveld
Route Mansholtlaan/Campus-Kanaalweg: Avondspits in het Binnenveld

Resultaat: in ochtendspits rijden 161 auto’s het gebied in, waarvan 69 (=43%) is sluip. Maar in avondspits rijden maar liefst 273 auto’s het gebied in, waarvan 193 (=71%) sluipverkeer.

In avondspits rijden 85 auto’s bij de Plassteeg het gebied in, waarvan 61% vanaf de campus afkomstig is (rest vanaf verkeerslichten Monsholtlaan/Kielekampsteeg). Van de 85 auto’s die er in rijden, komen er 64 iets later ook weer uit – de meeste bij Nieuwe Kanaal.