Perikelen Pandaparkeerplaats en Nudepark 2

Mooi Wageningen heeft de gemeente formeel in gebreke gesteld vanwege het overschrijden van wettelijke termijnen voor besluitvorming over de zogenoemde Pandaparkeerplaats. Al in december heeft de bezwarenadviescommissie van de gemeente bezwaren van Mooi Wageningen en 7 andere organisaties gegrond verklaard, en geadviseerd de vergunning te vernietigen. Toch heeft de gemeente nu – 3 maanden later – nog altijd geen nieuw besluit genomen. In een persbericht liet de gemeente weten de tijd te willen nemen voor een zorgvuldige onderbouwing, om pas in april te kunnen besluiten.

Afgelopen zomer heeft gemeente Wageningen projectontwikkelaar Klok een vergunning verleend om 4 hectare akkers en weilanden bij de Oude Nude in gebruik te nemen als parkeerterrein, vooral om de extra bezoekers op te vangen die Ouwehands dierenpark verwacht te trekken met de Chinese panda’s. De Pandaparkeerplaats zou middenin het open landschap tussen Wageningen en Rhenen komen te liggen. Daarnaast zorgt een dermate grote parkeerplaats (1400 auto’s) voor een forse stroom extra autoverkeer door Wageningen. Daarom hebben Vereniging Mooi Wageningen en zeven andere organisaties afgelopen zomer bezwaar aangetekend tegen de vergunning. In januari volgde de aanbiedeing van een petitie met 1250 handtekeningen.

Bestemmingsplan

Waarom is Mooi Wageningen zo fel gekant tegen de Pandaparkeerplaats? Dat gebied wordt straks toch bedrijventerrein Nudepark 2? Nee dus! Voor het gebied geldt het Bestemmingsplan Buitengebied Wageningen. Het heeft de bestemming ‘agrarisch met waarden’: landbouwgebied met bijzondere landschappelijke kwaliteiten. De Pandaparkeerplaats past overduidelijk niet in deze bestemming. Wel bestaat er een ‘Gemeentelijke Structuurvisie’ waarin staat dat het gebied in de toekomst bedrijventerrein mag worden: Nudepark 2 fase II. Maar die visie heeft geen juridische status. Of dit gebied ooit de bestemming bedrijventerrein zal krijgen is onzeker. Er is dan ook geen reden om hierop vooruit te lopen door het gebied alvast maar op te offeren.

Duurzame Verstedelijking

Het is zelfs onzeker of Nudepark 2 fase I, het bedrijventerrein in het aangrenzende gebied, er ooit zal komen. Weliswaar heeft de gemeente daarvoor afgelopen zomer ‘Bestemmingsplan Nudepark 2 fase-I’ vastgesteld, maar ook hiertegen is beroep aangetekend bij de Raad van State, zowel door de Vereniging Mooi Wageningen als door de bewoners van Oude Nude. Mooi Wageningen is ervan overtuigd dat het bestemmingsplan niet voldoet aan de zogenaamde Ladder van Duurzame Verstedelijking. In veel andere gemeenten was dat voor de Raad van State reden om het bestemmingsplan te vernietigen.

De Ladder van Duurzame Verstedelijking stelt dat een nieuw bedrijventerrein alleen dán mag worden bestemd als het volgende vaststaat: 1) Er is een regionale behoefte aan bedrijventerrein; 2) Die behoefte kan niet elders in de regio worden bediend, en 3) De locatie is geschikt voor een bedrijventerrein, met name qua ontsluiting. Volgens Mooi Wageningen voldoet Nudepark 2 niet aan deze eisen; niet voor fase I en ook niet voor fase II. De provincie heeft onlangs geconstateerd dat er in de regio een overschot aan bedrijventerrein is. En de toegangswegen, die dwars door de bebouwde kom van Wageningen en Rhenen lopen, zijn nu al te zwaar belast met autoverkeer. Mooi Wageningen denkt daarom dat ook Nudepark 2 fase I kansloos is, en dat het gebied voor landbouw behouden kan blijven.