Renkum wil door met zonnepark Quadenoord

  Molenbeek, Renkum. Foto Esther Westerveld (CC BY 2.0)
Molenbeek, Renkum. Foto Esther Westerveld (CC BY 2.0)

 

B&W van Renkum wil een groot zonneveld mogelijk maken in beschermd natuurgebied bi landgoed Quadenoord. Met de onjuiste claim dat de realisatie ervan goed is voor de natuur, hopen ze de gemeenteraad en de provincie Gelderland over de streep trekken. Mooi Wageningen blijft erop aandringen beschermd natuurgebied niet op te offeren voor de energietransitie.

Het Renkumse college vroeg de gemeenteraad om een Verklaring van geen bedenkingen voor de bouw van zonnepark Quadenoord. Het gaat daarbij om het plaatsen van 40.000 zonnepanelen op percelen die onderdeel zijn van het Gelders Natuurnetwerk en deel uitmaken van het beschermd Natura 2000-gebied de Veluwe. Daarnaast heeft de provincie Gelderland het gebied ook aangewezen als gebied waarin geen grote zonnevelden ontwikkeld mogen worden.

Aantasting natuur

In reactie op de voorliggende plannen stuurde Mooi Wagengingen samen met Vereniging Vijf Dorpen in het Groen op 8 september een brief naar alle raadsleden. We maakten daarin duidelijk dat het voorstel in strijd is met de Wet natuurbescherming en de Provinciale Omgevingsverordening. De ontwikkeling van deze zonnevelden tast bovendien natuur, landschap en biodiversiteit aan die toch al zwaar onder druk staan en juist verbetering behoeven.

Bij de stukken die B&W aan de gemeenteraad stuurde om het voorstel te onderbouwen, zat ook het rapport ‘Second opinion en onderzoek advies zonneveld Quadenoord’ van Wageningen Environmental Research, het vroegere Alterra. Het rapport wekt ten onrechte de indruk dat de bouw van het grote zonneveld de natuurdoelen niet zal schaden of zelfs ten goede zal komen. De positieve effecten gelden echter alleen voor de groene elementen in het plan. De bouw van de installaties voor energiewinning, het plaatsen van 40.000 zonnepanelen en een hek hebben uitsluitend negatieve effecten.

Daarnaast gaat de second opinion uit van bestemming landbouw in plaats van natuur. De betreffende percelen zijn echter al lang aangewezen voor natuurontwikkeling. Juridisch is het gebied dan ook beschermd tegen nieuwe ontwikkelingen zoals de ontwikkeling van een groot zonnepark. De bouw van installaties brengt het doel natuurbescherming verder weg, niet dichterbij.

Misleidend

Al met al is de second opinion in dit kader volgens ons oordeel misleidend. Onze bedenkingen hierover hebben wij ook per brief naar alle raadsleden gestuurd.

De gemeenteraad vond op de vergadering van 25 september echter dat een grootschalig bouwproject in Europees en provinciaal beschermde natuur moet kunnen en gaf B&W de gewenste verklaring van geen bezwaar. De gemeente gaat de provincie nu vragen om af te wijken van het beleid om geen zonneparken in beschermd natuurgebied te bouwen.

Commotie

De plannen van de gemeente Renkum hebben niet alleen in Renkum maar ook op de sociale media tot veel onrust geleidt. Heel veel mensen maken zich zorgen over deze ontwikkeling en begrijpen niet dat een partij als GroenLinks de natuur wil opofferen voor een zonneveld.  

Vervolg

Mooi Wageningen en Vijf Dorpen in het Groen volgen de ontwikkelingen op de voet en zullen er bij alle betrokken partijen op aandringen dat beschermd natuurgebied niet opgeofferd moet worden voor de energietransitie. Mocht het plan van B&W uiteindelijk resulteren in een concreet besluit waarmee de realisatie van een zonnepark in beschermd natuurgebied door de gemeente wordt toegestaan, dan zal een gang naar de rechter onvermijdelijk zijn.

Op de website van de gemeente Renkum staan de stukken over dit onderwerp.