Alternatief Bestaande Route (ABR) beste voor bereikbaarheid

We hebben het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland in het project Beter Bereikbaar Wageningen geadviseerd verder te gaan met het Alternatief Bestaande Route (ABR).

De uitkomsten van de MER bevestigen dat er geen nieuwe weg nodig is om de bereikbaarheid van Wageningen te verbeteren. Ook brengt de aanleg van een nieuwe weg grote schade toe aan de ruimtelijke kwaliteiten en leefbaarheid de noordkant van Wageningen.

Laat focus op auto los

We concluderen dan ook dat het verbeteren van de huidige infrastructuur zoals voorgesteld in het Alternatief Bestaande Route (ABR) de beste mogelijkheden biedt om de bereikbaarheid van Wageningen te verbeteren. Wij adviseren het college dan ook om met dit alternatief verder te gaan. En daarbij ook de eenzijdige focus op autoverkeer los te laten. Bij de uitwerking zou vanuit een breder en integraal perspectief naar bereikbaarheid gekeken moeten worden. We hebben ook gevraagd nadrukkelijk oog te hebben voor de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid van het plangebied.

Lees onze brief van 17 juli 2020.