Bescherm de weidevogels tegen het waterschap

Waterschap Vallei en Veluwe blijkt maandag 6 april te willen beginnen met zware werkzaamheden in natuurgebied de Binnenveldse Hooilanden. In het broedseizoen, tussen broedende vogels, zonder natuurvergunning. We eisen dat het waterschap met de werkzaamheden wacht en hebben daarnaast met spoed handhavingsverzoeken gedaan.

De inrichting van de Binnenlandse hooilanden is bijna afgerond en het gebied heeft nu al een grote aantrekkingskracht voor tal van vogels. Vele kieviten, wulpen en grutto’s hebben er een nest of territorium. En zelfs enkele kemphanen zijn de boel aan het verkennen.

Grutto

Groots was dan ook de verbazing toen we vandaag, op zaterdag 4 april, een aantal grote machines midden in het gebied zagen staan. Al snel werd duidelijk dat het waterschap Vallei en Veluwe van plan is om hier, midden in het vogelweidegebied en midden in het broedseizoen, een kade af te graven en het puin te vermalen. Een grootschalige ingreep met grote verstorende effecten op de aanwezige vogels.

Verstoort vogels, vernietigt nesten en leefgebied

Het verstoren van vogels en het vernietigen van nesten en leefgebied is in strijd met de Wet natuurbescherming. Ook is in die wet een zorgplicht opgenomen. Die houddt in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zijn handelen nadelige gevolgen kan hebben voor in het wild levende dieren en planten, dergelijke handelingen achterwege laat.

binnenveldse hooilanden overtreding waterschap vallei en veluwe
Beeld 4 april 2020

De weidevogelbeschermers die werkzaam zijn in het gebied hadden het waterschap vorige week al gewezen op de aanwezigheid van diverse broedvogels. Ze hebben toen ook gevraagd om de werkzaamheden uit te stellen tot na het broedseizoen. Daar had het waterschap geen boodschap aan. En inmiddels staan de machines al midden in het natuurgebied.

Waterschap overtreedt de wet

Naar aanleiding van deze overtreding heeft Mooi Wageningen het waterschap verzocht om de werkzaamheden alsnog uit te stellen tot na het broedseizoen Daarnaast hebben we handhavingsverzoeken ingediend bij de Omgevingsdienst de Vallei (ODDV) en de Provincie Gelderland. Het met grote machines door en in het gebied rijden is immers een overtreding van de wet; een overtreding met rampzalige gevolgen voor de aanwezige broedvogels als de geplande werkzaamheden daadwerkelijk worden uitgevoerd.

Wij hopen dat het waterschap nu begrijpt dat een dergelijke werkwijze niet alleen in strijd is met de wet, maar ook haaks staan op de plicht om bij alle werkzaamheden rekening te houden met beschermde natuur. En al helemaal in beschermd natuurgebied.

wulp mooi wageningen weidevogel broedseizoen
Wulp

Waterschap Vallei en Veluwe heeft nog niet gereageerd; ze is in het weekend onbereikbaar. En ze zegt wel “zoveel mogelijk toegevoegde waarde voor de biodiversiteit te willen creëren” , maar laat in de praktijk – opnieuw – anders zien.

Wordt vervolgd…

binnenveldse hooilanden handhavingsverzoek mooi wageningen