Het groenste collegeprogramma ooit

 

Het nieuwe collegeprogramma van de gemeente Wageningen is het groenste ooit. De collegefracties – GroenLinks, D66, Partij van de Arbeid en Christen Unie – wijdden maar liefst anderhalve pagina aan natuur en landschap. Ze formuleerden prachtige ambities, inclusief het voornemen om een Wagenings biodiversiteitspact op te stellen. Mooi Wageningen denkt dat Wageningen met dit programma de groenste stad van Nederland zou kunnen worden.

“Omdat we veel betekenis geven aan de intrinsieke waarde van de natuur en het positieve effect dat natuur en groen op mensen heeft, gaan we het buitengebied niet verder bebouwen”

Coalitieprogramma 2018-2022

Een groene rand om de stad

Het nieuwe college noemt “de intrinsieke waarde van de natuur” en “het positieve effect dat natuur en groen op mensen heeft” en wil daarom het buitengebied niet verder bebouwen. Om dat te bereiken wil ze “een groene rand om onze mooie stad” trekken. Buiten de bestaande bebouwing “zijn alleen ontwikkelingen mogelijk die het landschap versterken en die passen binnen de nog op te stellen visie voor het buitengebied”. Deze zuinige omgang met de open ruimte is een enorme stap voorwaarts.

 

 Het Binnenveld heeft grote potentie voor natuur en landschap, natuur-inclusieve landbouw en recreatie. Het Binnenveld heeft grote potentie voor natuur en landschap, natuur-inclusieve landbouw en recreatie.

 

De grote vraag is wat deze ambitie betekent voor de uitbreidingsplannen van Wageningen Universiteit & Research, die bij monde van oud-bestuurder Breukink de campus ver richting Ede wilde laten doorgroeien. En op korte termijn, wat de ambitie betekent voor de wens van Monsanto om zijn tijdelijke tunnelkassen, die grote afbreuk doen aan het landschap van de Nude, permanent te bestemmen. Ook de herbestemming van de oude landgoederen die in het bos liggen – De Dorschkamp en Keijenberg – wordt spannend.

Biodiversiteitspact

Heel mooi is dat de coalitie een nieuwe natuur- en landschapsvisie voor het buitengebied wil opstellen, waarbij “de groene verbindingen tussen stad en buitengebied worden versterkt, zowel ecologisch als recreatief”. En ze wil met alle betrokkenen samenwerken aan herstel van de biodiversiteit door het opstellen van een ‘biodiversiteitspact’.  Wageningen zou hiermee één van de pioniers worden onder de Nederlandse gemeenten.

Groene energie

Spannend wordt hoe de ambitie uitpakt om wind- en zonne-energie te winnen in het buitengebied. Hier ligt een enorme spanning met de ambitie om het landschap te versterken. Om wildgroei, zoals elders in Nederland, te voorkomen gaat de gemeente “een ruimtelijke afwegingskader voor duurzame energieopwekking” opstellen. Verder komt er de door Mooi Wageningen bepleitte pilot ‘groen voor groen’, waarbij ingrepen ten behoeve van duurzame energieopwekking niet alleen landschappelijk ingepast worden, maar ook worden gecompenseerd op een andere locatie in Wageningen. Een zonneveld van 7 ha wordt minder pijnlijk als er tegelijkertijd 7 ha aan kleine landschapselementen bijkomen. Dat past goed bij een andere gemeentelijke ambitie: natuurinclusieve landbouw stimuleren.

Handhaving

Gebrekkige handhaving van illegale activiteiten die natuur en landschap schaden is één van de grootste ergernissen van natuurliefhebbers. Zo zijn op de Wageningse Eng honderden illegale bouwsels verrezen, zijn de Wageningse uiterwaarden – een belangrijk natuurgbeied – verworden tot een populair recreatiegebied waar mensen feest vieren en hun hond los laten lopen, en worden de wegafsluitingen in het Binnenveld geschonden door sluipverkeer. Gelukkig wil het coalitie handhaving nu hoger op de prioriteitenladder zetten, en daarbij inwoners betrekken. Ook wil ze waardevolle landschapselementen juridisch-planologisch beschermen. Je kunt straks dus niet meer heggen en knotwilgen opruimen zonder vergunning.

Stadsecoloog en landschapscoördinator

 

 Van de talloze heggen die vroeger Binnenveld en Nude sierden zijn er nog maar enkele over. Het nieuwe collegeprogramma heeft de ambitie dit verlies te herstellen. Van de talloze heggen die vroeger Binnenveld en Nude sierden zijn er nog maar enkele over. Het nieuwe collegeprogramma heeft de ambitie dit verlies te herstellen.

 

Papier is geduldig, maar dat het deze coalitie menens is blijkt uit het voornemen om daadwerkelijk te zorgen voor voldoende budget en specifieke expertise om de ambities te realiseren. Zo wil de gemeente een stadsecoloog en landschapscoördinator aanstellen. Met ondernemende ambtenaren die actief op zoek gaan naar kansen om natuur en landschap te verbeteren heeft de gemeente een grote kans Mooi Wageningen overbodig te maken.

Duurzame mobiliteit

Ook onder het hoofdstuk ‘duurzame mobiliteit’ laat het college zien rekening te willen houden met natuur, landschap en stilte. Ze wil het gebruik van fiets en openbaar vervoer stimuleren en autoverkeer – dat per reiziger relatief veel ruimte kost – terugdringen. Ook wil de coalitie “effectieve maatregelen nemen om het doorgaande verkeer tussen A12 en A50 in de spits te ontmoedigen.” Dat mag van ons ook buiten de spits, want met snelwegsluipverkeer via onze stad of door onze bossen is geen enkele Wageninger gediend.

Net als Mooi Wageingen wil de coalitie “dat er in de MER-procedure een brede afweging komt van de Campusroute tegenover de eerder afgevallen varianten, zodat er een helder beeld ontstaat van de te maken keuzes, alternatieven en hun consequenties.”  De Wageningse belangen, in het bijzonder de leefbaarheid voor mens en natuur, tellen voor de coalitie zwaar mee. Dit wekt vertrouwen. Hopelijk respecteert de provincie Gelderland de Wageningse insteek.

De groenste stad van Nederland

Met dit programma laten vier politieke partijen zien dat hun uitspraken tijdens het Verkiezingsdebat Natuur en Landschap, dat De Bblthk samen met Mooi Wageningen en vier andere groene organisaties organiseerde, niet voor de bühne waren. Alle punten die in dat debat werden genoemd komen in het programma terug. Als de coalitie deze ambities weet waar te maken, dan zou de gemeente Wageningen wel eens echt de groenste stad van Nederland kunnen worden.