Gebiedsproces Binnenveld

Gebiedsproces Binnenveld

Het zal niemand ontgaan zijn dat stikstofdepositie een van de grootste milieuproblemen van dit moment is. Op veel plaatsen in Nederland worden natuurwaarden bedreigd door een te hoge stikstofdepositie. Nederlandse overheden hebben het probleem jarenlang proberen te negeren, maar na diverse uitspraken van de Raad van Staten is dat niet langer mogelijk. Het nieuwe kabinet heeft 25 miljard euro gereserveerd om het probleem op te lossen. De belangrijkste motivatie daarvoor is dat het weer gemakkelijk moet worden om vergunningen te verlenen voor activiteiten die bijdragen aan de stikstofdepositie. Dat kan alleen als de totale stikstofdepositie fors wordt verminderd.
In de komende jaren zullen talloze maatregelen moeten worden uitgevoerd om die vermindering te realiseren. Het belangrijkste is een forse vermindering van de omvang van de veestapel, de grootste bron van stikstofdepositie. De overheid heeft hiervoor opkoopregelingen opgesteld. Daarnaast zal op gebiedsniveau worden gekeken op welke manier de aanpak van de stikstofproblematiek gekoppeld kan worden aan andere opgaven zoals klimaat, verbeteren waterkwaliteit, leefbaarheid, recreatie en bouwopgaven.
Ook in het Binnenveld wordt zo’n gebiedsproces opgestart. Het Natura 2000-gebied Binnenveld is een van de gebieden waar de natuur te lijden heeft onder een te hoge stikstofdepositie.

In de huidige situatie is de actuele stikstofdepositie tussen de 17 en 30 kg/ha/jaar. Uit wetenschappelijk onderzoek is bekend dat de biodiversiteit van kenmerkende ecosystemen in het Binnenveld, zoals overgangsvenen en blauwgraslanden, verslechtert bij een stikstofdepositie die hoger is dan 10-15 kg/ha/jaar.


Bron: https://monitor.aerius.nl/gebied/65/onderwerp/depositie?deel=toelichting

Het belangrijkste doel van het gebiedsproces is om die stikstofdepositie naar beneden te brengen. Dat kan bijvoorbeeld door het intrekken en aanpassen van vergunningen of het opkopen van veehouderijbedrijven. Daarnaast zal geïnventariseerd worden welke andere gebiedsopgaven er zijn en welke mogelijkheden er zijn om die opgaven integraal op te pakken. Uiteindelijk is de ambitie om samen met alle betrokken partijen te zorgen voor een gezonde leefomgeving, waarin zowel natuur als ondernemers kunnen floreren. Mooi Wageningen zal de ontwikkelingen kritisch volgen en daar waar mogelijk kennis en ideeën inbrengen. Wij hebben er bij de provincie Utrecht op aangedrongen om haast te maken met het nemen van maatregelen om de stikstofdepositie te verminderen.
Het projectteam van het gebiedsproces organiseert op 10 februari een (online) bijeenkomst om te informeren over de ontwikkeling van het Binnenveld, en inzichten en vragen van betrokkenen te horen! Vanwege Corona is het een online uitzending. De bijeenkomst vindt plaats van 20.00 tot 21.30 aanmelding is mogelijk via de website: www.gebiedsaanpakhetbinnenveld.nl