Mooi Wageningen wil kap oud beukenbos voorkomen

Mooi Wageningen heeft Staatsbosbeheer en de provincie Gelderland gevraagd zorg te dragen de voorgenomen kap van oude beuken op de Dorschkamp te voorkomen. Vrijwilligers hebben rood-witte linten aangebracht rond 25 bomen die Staatsbosbeheer wil kappen.

Natuurlijk bos

Natuurlijk oud bos is zeldzaam in Nederland. In veel bossen wordt hout geoogst en verdwijnen bomen voordat ze echt oud kunnen worden en langzaam kunnen aftakelen. En dat terwijl oud bos en dood hout juist ontzettend waardevol voor zijn voor de natuur. Bijna de helft van alle bossoorten zijn afhankelijk van dood hout. Oude en dode bomen zijn ook belangrijk als leefgebied van allerlei soorten die nestelen in holten en leven van insecten die te vinden zijn in dood hout. Van beschermde natuurgebieden verwacht je dan ook dat beheerders terughoudend zijn met het kappen van oude bomen. Helaas is Staatsbosbeheer voornemens om in een perceel beschermd natuurgebied naast de Geertjesweg een flink aantal oude beuken en eiken te kappen. Een voornemen dat haaks staat op de doelstelling voor behoud en versterking van natuur in dit gebied.

Beuken-eikenbos met hulst

Het kappen van oude bomen heeft onder meer een negatief effect op het beschermde habitattype Beuken-eikenbos met hulst en het leefgebied van de zwarte specht en de boommarter.

Zwarte specht

Oude beuken zijn ook een belangrijk element in het leefgebied van de Zwarte specht. Een soort die voor het maken van nesten afhankelijk is van oude bomen. De nestholten zijn te herkennen aan de grote en de ovale vorm. Iedereen die regelmatig wandelt in het bos ten oosten van Wageningen zal de kenmerkende kruu-kruu-kruu roep ongetwijfeld wel eens gehoord hebben. Behoud van bos – en vooral oude bomen – is belangrijk voor deze soort. Aantasting van het bos, zoals het kappen van oude beuken, heeft een negatief effect op het leefgebied.

Zwarte specht

Ook de Boommarter maakt gebruik van oude nestholten in oude bomen en is dus afhankelijk van oude bos. Deze soort zul je als wandelaar niet snel tegenkomen omdat ze zeer schuw zijn en vooral actief in de nacht. Nog bijzonderder is een recente vondst van de Vermiljoenkever. Een opvallend gekleurde kever die leeft in dood hout, maar schaars is doordat er in de Nederlandse bossen relatief weinig dood hout te vinden is. Het is samen een van de weinige insecten die wettelijk beschermd zijn.

Eerdere kap

De voorgenomen kap werkzaamheden staan niet op zichzelf. Ook in 2019 is in dit deel al flink gekapt. Het duurt tientallen jaren voordat het bos weer hersteld is en de continue “verjonging” belemmert de ontwikkeling van oud en natuurlijk bos.

Eerder gekapt bos

Verzoek

Mooi Wageningen heeft Staatsbosbeheer dan ook gevraagd om af te zien van de kap en de Provincie Gelderland verzocht om handhavend op te treden om te voorkomen dat beschermde natuurwaarden worden aangetast. Het gaat hier om een aantal wettelijk beschermde natuurwaarden. De meest belangrijke is het bostype Beuken-eikenbos met hulst, dat beschermd is op basis van de Habitatrichtlijn. Op de zogenaamde habitattypen kaart is te zien dat dit habitattype in specifieke delen van het bos voorkomt, zoals diverse plekken ten oosten van Wageningen. Het streefbeeld voor een gunstige staat van instandhouding van dit habitattypen is het instandhouden van de huidige verspreiding en vergroting van oppervlakte en verbetering van kwaliteit.