Natuurherstel en biodiversiteit: Hoe stemden de partijen

Aan de hand van een aantal onderwerpen wil Mooi Wageningen informatie geven over de politiek die de verschillende partijen in Wageningen bedrijven. In deze terugblik op de raadsperiode 2018-2022 vatten we samen wat de partijen werkelijk  doen ze  voor natuur en leefomgeving. 

Toelichting:
Natuurherstel en biodiversiteit zijn niet als zelfstandige onderwerpen in de raad geagendeerd. Onderstaande stemgedragingen en teksten zijn geselecteerd uit diverse onderwerpen waarin  natuurherstel en biodiversiteit (zijdelings) aan de orde zijn geweest. 

Wat hebben de partijen concreet gedaan om de natuurwaarden rond Wageningen te verbeteren?

Herstel van natuurwaarden was een belangrijk punt voor de raad. Wat is hiervan terechtgekomen, welke projecten zijn uitgevoerd?
Denk aan vereisten ten aanzien van natuurinclusief ontwikkelen, realisatie van de Groenstructuur in Wageningen en van ecologische verbindingszones, het Biodiversiteitspact met lokale bedrijven en instellingen, of bescherming van landschapselementen in het Binnenveld. Door verdere verstedelijking zijn natuur en landschapswaarden verdwenen en is bijvoorbeeld is een stuk van het Dassenbos gekapt zonder en de plannen rond de Groenstructuur zijn niet vastgelegd.

1. Verstedelijkingsconcept Groene Metropool – 11/10/2021
• Raadsvoorstel
o unaniem aangenomen
• Motie (CU/D66): Onderzoek ecologisch functioneren van groenblauwe corridors, randwoorden opstellen voor functioneren hiervan en samen met partners ontwikkelen van groenblauwe corridor
o voor: GL, D66, Connect, CU
o tegen: SPW, VVD, PvdA, CDA, SP
• Motie (D66): Met Ede, Rhenen en Veenendaal een visie opstellen over betekenis Binnenveld om groene karakter te behouden
o voor: GL, SPW, D66, PvdA, Connect, CU, CDA
o tegen: VVD, SP

Wat de fracties zeiden:
CU: “Laten we zorgen dat we ook daadwerkelijk de versterking van natuur oppakken. Het is vooral belangrijk om de groenblauwe corridors meer zichtbaar te laten zijn.””
D66: “Het doel van dit gebiedsproces is juist om de kracht van het Binnenveld, met name ook voor natuur en de groen- en blauwzone, te versterken door goede ecologische verbindingszones.”
D66: “Een van onze harde keuzes is de bescherming van het Binnenveld. Ervoor waken dat er niet stukjes bij beetjes aan geknabbeld wordt.”
VVD: “We zullen er langzaam aan moeten wennen dat de benodigde woningbouwproductie ook deels buiten de huidige contour zou moeten plaatsvinden. Maar we zijn niet voornemens om het hele Binnenveld vol te bouwen.”
SP: “Het liefst zien we dat het groene karakter en het open landschap van het Binnenveld wordt behouden, maar in het kader van de ultimate remedium gedachte, subsidiariteit en het tekort van woningen ben ik van mening dat we bepaalde deuren niet moeten sluiten.”

2. Visie Buitengebied 13/7/2020
• Raadsvoorstel Visie Buitengebied
o voor GL, SPW, D66, PvdA, Connect, CU, CDA
o tegen VVD, SP
• Amendement (GL) Gebiedsplan opstellen voor de transformatiezone
o Unaniem aangenomen
• Amendement (GL) Hagen rond zonnevelden moeten uit inheemse soorten bestaan
o voor GL, SPW, D66, VVD, PvdA, CU, CDA, SP
o tegen Connect
• Motie (GL) Met boeren in Wageningen en de provincie Gelderland in gesprek gaan over verduurzaming van de landbouw
o voor GL, D66, VVD, PvdA, Connect, CU, CDA, SP
o tegen SPW

Verworpen amendementen en moties
• Amendement (SPW) – Groene stadsrand van 50 meter verbreden naar 500 meter
o voor SPW
o tegen GL, D66, PvdA, VVD, CU, Connect, CDA, SP

Wat de fracties zeiden:
D66: “Deze visie is een stap voor duurzame energie en natuur inclusieve landbouw. Dat vraagt om meer ruimte en daar zullen we de open ruimte voor moeten gaan gebruiken. Dat zal zichtbaar zijn.”
GL: “Uitgangspunt voor de zonnevelden en de hagen er omheen moet zijn dat die hagen uit kunnen groeien tot natuurlijke brede hagen. Zodat ze daadwerkelijk bijdragen aan natuur en landschap. Het worden mooie natuurlijke hagen en geen – waar sommige mensen bang voor zijn – begraafplaatshagen.”
GL: “We zijn niet tegen zonnevelden, maar onze voorkeur gaat uit naar windmolens.”
CU: “we zijn nu wel een beetje klaar met al dat geneuzel over die windmolens.”
VVD: “De VVD vindt een groene rand om de stad niet wenselijk.”
SP: “De opgaven voor de energietransitie vereisen een sturende overheid die grootschalige projecten realiseert. Geen afzonderlijke gemeente waar de laatste min of meer openbare ruimte wordt bedekt met zonnevelden en soms enige haagjes omdat Wageningen zo nodig de braafste van de klas wil zijn”

3. Nieuwbouw / herbouw Dorschkamp op de Wageningse berg
Startnotitie Dorschkamp – 2/3/2020
• Raadsvoorstel startnotitie Dorschkamp
o voor GL, SPW, D66, VVD, PvdA, Connect, CU, CDA
o tegen SP
Verworpen amendementen
• Amendement (GL): compact bouwen
o voor GL, Connect, SP
o tegen SPW, D66, VVD, PvdA, CU, CDA
• Amendement (GL): natuurinclusieve voorbeeldwijk
o voor GL, SP
o tegen SPW, D66, VVD, PvdA, Connect, CU, CDA

Wat zeiden de fracties:
SP: “Er is een enorme woningvraag in Wageningen. De SP ziet graag dat het bebouwde gebied zo min mogelijk uitgebreid wordt om die vraag op te lossen.”
D66: “Wij missen de belangenvertegenwoordiging op het gebied van voldoende woningbouw. Er zitten nu alleen vooral milieuorganisaties en direct aanwonenden aan tafel.”
Connect: “Met bouwen op de De Berg komen de plannen snel in de clinch met de natuur. We laten de keuze voor wel of niet natuurinclusief bouwen liever aan het participatieproces.”
VVD: “Er is een groot tekort aan woningen in Wageningen en elk plan om daar wat aan te doen, onderschrijven wij.”
GL: “In 2017 is de motie over natuurinclusief bouwen aangenomen, maar dat is niet terug te zien in de plannen. Wij zien geen redenen om mee te werken aan het wijzigen van het bestemmingsplan als niet is voldaan aan onze kaders.” […] “Er valt veel voor te zeggen om de Dorschkamp terug te geven aan de natuur. Als de raad besluit om toch mee te werken aan woningbouw, dan zal de eigenaar zich volledig moeten voegen naar onze kaders.”

Gebiedsvisie Dorschkamp 13/7/2021
Wat zeiden de fracties:
CU: “we zouden graag zien dat er in de komende maanden bij de onderzoeken voor het bestemmingsplan nog extra aandacht kan zijn voor de impact die deze ontwikkelingen hebben op de natuurwaarde.”
PvdA: “wat de PvdA betreft wordt deze visie snel uitgewerkt tot een plan en wordt de Dorschkamp een uithangbord van Wageningen om trots op te zijn.”
GL: “Het behouden en de monitoring van natuurwaarden op dit gebied is essentieel.”

4. Versterking Grebbedijk
Kansrijke Alternatieven Grebbedijk – 11/2/2019
• Amendement (CU): Ontwikkeling wandelverbindingen tussen de Grebbedijk en de Afweg
o voor GL, SPW, D66, VVD, PvdA, CU, Connect, CDA
o tegen SP
Verworpen amendementen
• Amendement (VVD): Mogelijkheid tot meerlaagse parkeervoorzieningen aan noordzijde van de Grebbedijk
o voor SPW, VVD, PvdA, Connect, CDA
o tegen GL, D66, CU, SP

Wat zeiden de fracties:
PvdA: “Wij willen graag dat het fraaie panorama-uitzicht wordt toegevoegd, op een plek waar je goed kan zien hoe mooi het landschap is van de Rijn en de uiterwaarden. Wij denken dat je daarmee het draagvlak voor natuur vergroot.”
PvdA: “Wij denken dat het een goed idee is om de Blauwe Kamer en het gebied aan de andere kant van de weg naar het Veer, in de buurt van de Plasserwaard, beter met elkaar te verbinden dan ze nu zijn.”
GL: “Dit dossier biedt tal van mogelijkheden om het mooie en unieke van Wageningen te versterken en om wensen in vervulling te laten gaan. Een autoluwe dijk, het scheiden van wandelaars en fietsers op de dijk, een verbinding tussen uiterwaarden en binnenveld: tal van mogelijkheden.”

Ontwerp Voorkeursalternatief Grebbedijk 10-2-2020
• Raadsvoorstel ontwerp voorkeursalternatief Grebbedijk
o voor SPW, D66, VVD, PvdA, Connect, CU, CDA, SP
o tegen GL
• Amendement (D66): Zienswijze kenbaar maken om het Voorkeursalternatief te herzien om een verbinding van ca 15 m breedte aan te leggen voor veilig roeiwater
o voor SPW, D66, VVD, Connect, CDA
o tegen GL, PvdA, CU, SP
Verworpen amendementen
• Amendement (GL): Zienswijze kenbaar maken om het Voorkeursalternatief te herzien zodat ontwikkelingen niet ten koste gaan van natuur en er geen zwemplas opgenomen moet worden
o voor GL, SP
o tegen SPW, D66, VVD, PvdA, Connect, CU, CDA

Wat zeiden de fracties:
GL: “Het voorliggende voorstel gaat niet samen met de bestaande afspraken over natuurontwikkeling. Wij zijn van mening dat we zuinig moeten zijn op de omliggende natuurschoon van de stad, dat we dat moeten versterken in plaats van er afbreuk aan te doen met een zwemplas op die locatie.”
VVD: “Helaas, de roeigeul kan niet worden gerealiseerd omdat er sprake is van een mogelijke, en ik benadruk ‘mogelijke’, broedplaats voor de parelhoen of de kwartelkoning.”
PvdA: “Onze vurige wens is een veilige zwemplas als alternatief voor het gevaarlijke zwemmen in de Rijn. Die zwemplas is de enige grote ambitie die in het voorkeursalternatief is opgenomen.”
CU: “Veilig zwemwater is voor ons belangrijk, daarom zijn we blij met de zwemplas.”

Omgevingskwaliteits- en beoordelingskader Grebbedijk 9/7/2018
• Amendement (Connect): Toevoegen onderdeel “recreatie en tourisme”
o voor SPW, D66, VVD, PvdA, Connect, CU, CDA
o tegen GL, SP

Wat zeiden de fracties:
Connect: “De recreatie is vooral voor Wageningen belangrijk. De reden dat we in Wageningen het groen zo kunnen waarderen is omdat we het ook kunnen beleven.”

5. Bomenverordening in Kadernota 2019 – 16/7/2019
• Verworpen motie (VVD): Bomenverordening 2010 aanpassen zodat een bomenbeheerplan opgesteld kan worden voor Arboretum Belmonte (NB: Deze motie maakt het mogelijk dat er in het Arboretum vergunningvrij kan worden gekapt. Daarvoor in de plaats komt er een bomenbeheerplan voor het Arboretum.)
o voor SPW, D66, VVD, CDA, SP
o tegen GL, PvdA, Connect, CU

Wat de fracties zeiden:
VVD: “Omdat de middelen van het Arboretum beperkt zijn drukkende kosten voor de noodzakelijke kapvergunning een zwaar op het beschikbare budget.”
D66: “Waarom zou dit eigenlijk alleen voor Arboretum Belmonte zou moeten gelden? En waarom niet ook voor de Dreijen of andere grotere parkgebieden die door anderen worden beheerd, zoals bijvoorbeeld de campus?”
GL: “Je moet niet bij de WUR zijn om bomen te sparen, want die zijn kampioen bomen kappen, volgens mij.”

6. Kadernota 2018 – 9/7/2018
• Verworpen Amendement (Connect): verlaging budget natuur- en landschapsvisie
o voor VVD, Connect
o tegen GL, SPW, D66, PvdA, CU, CDA, SP

Wat de fracties zeiden:
Connect: “Met € 5000 kan je meerdere stages van een half jaar aanbieden. De universiteit van Wageningen heeft zelf een bachelor en een master voor landschapsarchitectuur en ruimtelijke planning. Door jonge mensen en kennis van de stad te betrekken ben je verzekerd dat je nieuwe, actuele en innovatieve kennis direct beschikbaar hebt. Wij zitten er echt mee dat we op dit moment echt geen geld kunnen uitgeven. En als we ergens wat kunnen verminderen dat is dit wel een mogelijkheid om dat te doen”
VVD: “Volgens mij hebben wij een behoorlijk tekort de komende jaren en met de geruststelling van de wethouder dat er genoeg talentvolle studenten zijn, zeker op dit gebied, zou ik zeker dat experiment aan willen gaan.”
GL: “We hebben als raad een motie aangenomen dat we een visie voor het buitengebied gaan opstellen. Vervolgens komt het college met een voorstel om daar een participatief proces van te maken. Dat is een traject wat enige tijd in beslag zal nemen. En waar je ook enige ervaring voor moet hebben om het voorzichtig uit te drukken. Het lijkt me dus niet raadzaam om dat als een stageopdracht te geven.”

 

Foto’s bij dit bericht: Mooi Wageningen RB