Vereniging Mooi Wageningen heeft een zienswijze ingediend op het ontwerpbestemmingsplan Born-Oost. De vereniging vindt een toename van de stikstofdepositie onacceptabel. Verder is de ruimtevraag onvoldoende onderbouwd en is er de mogelijkheid om bijgebouwen de plaatsen in de belangrijke groenstructuur.

Toename stikstofdepositie Natura 2000 onacceptabel

De ontwikkeling op de Born-Oost leidt tot een toename van de stikstofdepositie op de beschermde Natura 2000-habitats, Veluwe en Rijntakken. Omdat de stikstofdepositie op deze gebieden al hoger is dan de kritische depositiewaarde, vergroot de ontwikkeling van de Born-Oost het negatief effect op deze belangrijke natuurwaarden.

Volgens het ontwerpbestemmingsplan vindt externe saldering van de stikstofdepositie plaats door twee veehouderijbedrijven (Kielekampsesteeg 34 en Langesteeg 21) uit gebruik te nemen. Volgens Mooi Wageningen zijn beide bedrijven niet meer in bedrijf en beschikken de bedrijven ook niet over een toereikende vergunning. Zodoende vindt geen saldering plaats met de daadwerkelijk emissie, maar met een fictieve emissie. Daarmee voldoet deze saldering niet aan de regels van de wet natuurbescherming.

Ruimtevraag van 80.000 m2 BVO onvoldoende onderbouwd

Volgens het ontwerpbestemmingsplan is er de komende 10 jaar een uitbreidingsvraag naar kennisintensieve (food) bedrijvigheid van 14 tot 28 hectare. Mooi Wageningen vindt de range (factor twee) veel te hoog. Zo vinden er dubbeltellingen plaats bij de berekening van de bovenregionale vraag. En is het aannemelijk, net als de afgelopen 10 jaar, dat ook de komende 10 jaar een verdere afname zal plaatsvinden van het ruimtegebruik per werknemer. De minimale vraag van 14 hectare is dan ook meer realistisch dan de maximale vraag van 28 hectare.

Leegstaande panden op het BSPW-terrein

Aan de aanbodzijde is 5,9 hectare direct uitgeefbaar. En het Business en Science Park Wageningen kent momenteel een grote leegstand. Uit een visuele inventarisatie blijkt meer dan 20% van park te koop of te huur. Ook zijn voor dit bedrijvenpark plannen voor een revitalisering. Beide ontwikkelingen leiden ertoe dat minstens 1 tot 2 hectare opnieuw uitgeefbaar is. Tenslotte komt met de ontwikkeling van het World Food Center (WFC) te Ede de komende jaren een capaciteit beschikbaar van 6 tot 12 hectare nieuw terrein voor kennisintensieve bedrijven.

Met bovengenoemde ontwikkelingen resteert voor de Born-Oost, afhankelijk van de ontwikkelingen op het WFC, een vraag naar nieuw terrein van nul tot hoogstens 60.000 m2 BVO.

Bouwen van bijgebouwen in groene zone niet toestaan

Met de regels van het ontwerpbestemmingsplan Born Oost is het mogelijk om in de groene zone met functieaanduiding ‘tuin’ bijgebouwen te plaatsen.  Maar conform de door de gemeenteraad vastgestelde ruimtelijke uitgangspunten, hoort deze ruimte bij de groenstructuur en staat geen bebouwing toe. Daarnaast vormt deze groenstructuur een belangrijk onderdeel van de verder te ontwikkelen ecologische verbindingszone tussen Veluwe en Binnenveld. Bebouwing werkt hierin verstorend.

Voor een verdere onderbouwing en aanvullende punten: zie Zienswijze Ontwerpbestemmingsplan Born-Oost – Vereniging Mooi Wageningen.