Stikstofproblematiek rond Wageningen

Stikstofdepositie is een groot probleem voor de Nederlandse natuur. Dat geldt zeker ook voor de natuurgebieden rondom Wageningen, zoals de Veluwe, de uiterwaarden van de Nederrijn en het Binnenveld. Een korte update van onze inzet en activiteiten.

Om te beginnen kijkt Mooi Wageningen kritisch naar de vergunningverlening voor activiteiten die bijdrage aan het stikstofprobleem. Denk aan uitbreiding van veehouderijbedrijven en biomassacentrales. Daarnaast proberen we bij de provincies Gelderland en Utrecht aandacht te vragen voor het feit dat delen van deze beschermd natuurgebieden ondanks hun natuurbestemming gebruikt worden als agrarische productieland en dat het regelmatig uitrijden van mest en het vroegtijdig maaien de ontwikkeling van natuur in de weg staan. We hebben om die reden dit jaar handhavingsverzoeken ingediend tegen het bemesten en beweiden in de uiterwaarden en tegen het injecteren van mest in beschermd natuurgebied de Achterbergse Hooilanden.

Ook lokaal blijft de stikstofkraan openstaan

Ook hebben we tegen een biomassacentrale in het Renkums beekdal een handhavingsverzoek ingediend. Deze centrale veroorzaakt namelijk een flinke stikstofdepositie. Daarnaast hebben we  een zienswijze ingediend op het voorgenomen besluit om een vergunning te verlenen voor de bouw van een nieuwe kippenschuur met ruimte voor 12.000 kippen in Bennenkom.

Provincie doet niets

Vooralsnog leveren deze acties weinig op. De provincies Gelderland en Utrecht zien geen aanleiding tot handhaving, ook al werd bij het geval van de Achterbergse Hooilanden wel geconstateerd dat het uitrijden van mest illegaal is gebeurd.

Ten aanzien van de biomassacentrale heeft de provincie Gelderland geconstateerd dat het gebruik hiervan een overtreding van de Wet natuurbescherming betreft. Een vergunning ontbreekt namelijk. Toch weigert de provincie handhavend op te treden. De overtreder krijgt zelfs de mogelijkheid om een vergunning aan te vragen. Bij die aanvraag moet blijken of de provincie wel een vergunning kan verlenen. Wij denken van niet omdat het verbranden van de biomassa leidt tot een significante bijdrage aan de stikstofdepositie op de Veluwe. Op de zienswijze over de nieuwe kippenschuur hebben we nog geen reactie ontvangen.

De stikstofproblematiek mag dan hoog op de politieke agenda staan, er gebeurt dus weinig om de depositie daadwerkelijk te beperken. Ook wordt nog steeds ruimte gezocht voor nieuwe activiteiten die bijdragen aan die stikstofdepositie. De voortslepende discussie op nationaal niveau kent een vergelijkbare dynamiek op lokaal niveau.

mooi wageningen natuur stikstof stiksotdepositie natuur