Uiterwaardennatuur verdient een beter plan

Mooi Wageningen heeft een zienswijze ingediend tegen het voorkeursalternatief gebiedsontwikkeling Grebbedijk, samen met KNVV Vogelwerkgroep Wageningen e.o. en Wetlandwacht Neder-Rijn van Vogelbescherming Nederland. Het ontwerp staat namelijk haaks op de ambities en natuurdoelen voor dit Natura 2000-gebied. In de zienswijze doen we ook concrete voorstellen waarmee de kwaliteit van de natuur wel verbetert.

Natuurbescherming is meer dan toetsen of voorgenomen ingrepen wel of niet in strijd zijn met de wet. Als je serieus werk wilt maken van natuurbescherming moet je simpelweg een andere locatie zoeken voor een zwemplas en een roeibaan.

grebbedijk porseleinhoen mooi wageningen roeiers zwemplas uiterwaarden
Illustratie: Henk van Ruitenbeek

Zet natuur op één

We snappen dit soort wensen best. Maar een natuurgebied is hiervoor niet de geëigende plek. Minder dan 10 procent van ons landoppervlak is beschermde natuur. Daar moet natuurbescherming op één staan. Zeker gezien de belabberde kwaliteit van veel natuurgebieden (waaronder de uiterwaarden) en wat al aan biodiversiteit verloren is gegaan. Die diversiteit hangt sterk samen met de oppervlakte natuur. We hebben dus een gezamenlijke verantwoordelijkheid om zorgvuldig om te gaan met bestaande natuurgebieden.

Schending eerdere afspraken

In onze zienswijze leggen we ten eerste uit dat het ontwerp voorkeursalternatief voor de Grebbedijk haaks staat op de ambities en natuurdoelen zoals vastgelegd in bestaande afspraken (Beheerplan Rijntakken, NURG, Gelders Natuurnetwerk). De ambities zijn door de plannen voor een intensivering van het recreatief medegebruik afgezwakt. De facto gaat de kwaliteit van natuur er dus op achteruit ten opzichte van een situatie zonder Grebbedijkproject. Dat is dan ook ons belangrijkste commentaar op het ontwerp voorkeursalternatief.

Het ging onder meer om nieuwe natuur bij de Plasserwaard, ontwikkeling ooibos, herstel overstromingsmoeras en verbetering kwaliteit van graslanden als leefgebied voor soorten als porseleinhoen en kwartelkoning.

Ten tweede is het voorkeursalternatief geen goede uitwerking van de doelen die zijn vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst bij de start van de dijkverzwaring. Deze is getekend door waterschap Vallei en Veluwe, Rijkswaterstaat, Provincie Gelderland, Provincie Utrecht, Staatsbosbeheer en de gemeente Wageningen.

Ten derde is het plan in strijd is met de wettelijke bescherming van de uiterwaarden, Natura 2000-gebied Rijntakken.

Voorstellen voor verbetering kwaliteit natuur

In onze zienswijze doen we tot slot een aantal concrete voorstellen waarmee de kwaliteit van de natuur in het gebied wel beter wordt. We adviseren de verantwoordelijke bestuurders om:

  1. De aanleg van een zwemplas en panoramazicht te schrappen en in plaats daarvan het geplande overstromingsmoeras en kruiden- en faunarijk grasland te realiseren in het gebied ten zuiden van de haven (de Driehoek).
  2. De voorgestelde geul in de Plasserwaard te vervangen door de realisatie van plas/dras situatie en kruiden- en faunarijk grasland.
  3. De versterking van het buitendijks gedeelte van het Hoornwerk door ‘reconstructie van het cultuurhistorisch monument’ te schrappen.
  4. Maatregelen uit te werken die bijdragen aan het realiseren van de verschillende natuurdoelen.
  5. Een degelijke ecologische analyse te maken van de mogelijkheden om, in samenhang met de voorgestelde dijkverzwaring, de natuurkwaliteit van de uiterwaarden ook daadwerkelijk te vergroten.
  6. Mogelijkheden om de ruimtelijke kwaliteit van het binnendijkse gebied te verbeteren uit te werken.

Lees hier onze volledige zienswijze.


Voor geïnteresseerden: hier vind je het Beheerplan Natura 2000 Rijntakken (opent in nieuw tabblad). Daarin staan de maatregelen die genomen worden om de doelstellingen voor het gebied te bereiken  en hoe de afstemming met bestaand gebruik en toekomstige ontwikkelingen plaatsvindt.

 

bovenpolder uiterwaarden grebbedijk mooi wageningen zienswijze