Uitholling dreigt voor Gelders Natuurnetwerk

De regels voor het Gelders Natuurnetwerk dreigen te worden afgezwakt. Terwijl het Gelders Natuurnetwerk cruciaal is voor de bescherming van biodiversiteit, en bescherming van natuur er juist topprioriteit zou moeten zijn. Mooi Wageningen heeft een zienswijze opgesteld tegen de ontwerp Omgevingsverordening waarin de wijzigingen zijn opgenomen.

Lees onderaan dit bericht hoe ook jij een zienswijze kunt indienen (uiterlijk 13 november 2020)

Op 22 september 2020 hebben Gedeputeerde Staten het ontwerp voor de Omgevingsverordening vastgesteld. De ontwerp Omgevingsverordening bevat wijzigingen in de regels inzake het Gelders Natuurnetwerk (GNN) waarmee de provincie het mogelijk wil maken dat er niet-natuurgerelateerde activiteiten of ontwikkelingen mogelijk worden in het Gelders Natuurnetwerk. Ook wordt voorgesteld diverse gebieden uit het Gelders Natuurnetwerk te schrappen.

Wat willen wij?

 • Mooi Wageningen wil dat de provincie Gelderland de natuur juist beter beschermt en de voorgenomen afzwakking van de regels niet uitvoert.
 • We vragen de provincie ook om in de Omgevingsverordening regels op te nemen om natuurgebieden te beschermen tegen negatieve externe effecten. Dit hebben al meer provincies gedaan.
 • Ten slotte verzoeken wij om het natuurnetwerk niet te verkleinen en het voorgenomen schrappen van veel percelen uit het natuurnetwerk niet uit te voeren. En anders op zijn minst te zorgen voor voldoende kwantitatieve en kwalitatieve compensatie.

Waarom willen we dat?

Het voornemen van de provincie Gelderland om ruimte te creëren voor nieuwe activiteiten en ontwikkelingen in beschermd natuurgebied heeft een aantal grote nadelen:

 1. Nieuwe activiteiten en ontwikkelingen in beschermd natuurgebied leiden tot meer verstoring in juist die gebieden die bedoeld zijn voor de bescherming van flora en fauna;
 2. Het staat haaks op de provinciale, nationale en internationale ambities om natuur beter te beschermen;
 3. Het voorstel verzwakt het publiek belang van het beschermen van natuur en biodiversiteit ten gunste van de individuele belangen gekoppeld aan nieuwe ontwikkelingen;
 4. Het afzwakken van de regelgeving creëert een juridisch onduidelijke grens tussen wat wel en niet is toegestaan en daarmee leidt het ongetwijfeld tot een toename van het aantal rechtszaken en een polarisatie tussen natuurbescherming en economische ontwikkeling;
 5. Het staat haaks op alle investeringen die in de afgelopen decennia zijn gedaan om de oppervlakte natuur uit te breiden en natuur in die natuurgebieden weer rust en ruimte te geven.

Het Gelders Natuurnetwerk is cruciaal voor de bescherming van biodiversiteit. De nieuwe regels zijn onduidelijk en de bescherming van natuur belandt hiermee op een hellend vlak. Terwijl bescherming van natuur topprioriteit zou moeten zijn in het natuurnetwerk.

Lees hier onze volledige zienswijze (pdf).

Maak ook bezwaar

Maak zelf ook bezwaar tegen de voorliggende ontwerp Omgevingsverordeningen vergroot daarmee onze stem en die van andere groene organisaties. Dit kan nog t/m 13 november. Een zienswijze indienen kan op verschillend manieren:

 • schriftelijk (college van Gedeputeerde Staten van Gelderland, postbus 9090, 6800 GX Arnhem o.v.v. zaaknummer 2020-004218)
 • telefonisch via 026 359 99 99
 • online. Dat gaat snel en eenvouding aan de hand van deze stappen:
   1. ga naar het formulier indiening “Zienswijze Ontwerp-actualisatieplan 7 Omgevingsverordening Gelderland” via deze link (opent in nieuw tabblad)
   2. vul je gegevens in en doorloop de stappen
   3. selecteer bij het veld ‘Onderwerp’ de optie ‘Natuur’
   4. voeg bij het veld ‘Zienswijze’ uw bezwaar toe. Dit mag een heel betoog zijn maar een enkele zin is ook goed. U kunt onze zienswijze gebruiken ter inspiratie.

Meer informatie over de Omgevingsverordening (actualisatieplan 7) (opent in nieuw tabblad)

Online kaart van het Gelders Natuurnetwerk (opent in nieuw tabblad)

Fotocredits: 123_456 (CC-BY-NC-ND-2.0)

 

gelders natuurnetwerk mooi wageningen zienswijze