Verstedelijking en bevolkingsgroei: Hoe stemden de partijen

Aan de hand van een aantal onderwerpen wil Mooi Wageningen informatie geven over de politiek die de verschillende partijen in Wageningen bedrijven. In deze terugblik op de raadsperiode 2018-2022 vatten we samen wat de partijen werkelijk  doen ze  voor natuur en leefomgeving. 

Tijdens het bestuderen van de raadsverslagen van de huidige raadsperiode (2018-2022) is gebleken dat een visie op verstedelijking en bevolkingsgroei niet aan de orde geweest is. Het onderwerp is door geen van de politieke partijen geagendeerd of zelfs maar genoemd. In de huidige verkiezingscampagnes blijkt het onderwerp duidelijk wel aanwezig te zijn.

 

Hoe borgt de partij dat bij stedelijke uitbreiding de natuur rond Wageningen behouden blijft en het gebied zijn landschappelijke kwaliteit behoudt?
Wageningen groeit en verstedelijkt. Nieuwe bedrijven vestigen zich (bijvoorbeeld op de WUR-campus), de universiteit groeit en trekt steeds meer studenten naar de stad en mensen uit de randstad trekken naar het oosten op zoek naar woningen. De wens voor het bouwen van meer woningen is groot. Zo zijn er plannen om alleen al in de Vallei tot 2040 maar liefst 40.000 huizen bij te bouwen (Gelderlander 1 februari 2022). Het coalitieakkoord staat geen nieuwe verstedelijking van het buitengebied toe. Het roept de vraag op hoe ver Wageningen wil blijven groeien en hoe voorkomen kan worden dat verstedelijking ten koste gaat van natuur en landschap.

 

1. Woningmarktstrategie 28/10/2019

Toelichting: Met de woningmarktstrategie kan er meer gestuurd worden op type en prijs van nieuwbouwwoningen zodat er gebouwd wordt voor de juiste doelgroep (harde uitgangspunten voor het toetsingskader). Het voorstel bevat de uitgangspunten voor de woningmarktstrategie Wageningen en de harde en de zachte criteria van het toetsingskader voor woningbouwplannen.

Raadsvoorstel Woningmarktstrategie Wageningen 28/10/2019
o Voor: Unaniem aangenomen
o Geen moties en amendementen aangenomen.

Wat de fracties zeiden:
Connect: ‘We willen niet dat er in het buitengebied gebouwd kan worden, en dat de groene gebieden in de binnenstad beschermd blijven’.
VVD: ‘Wij gruwelen van het idee dat we hier een Singapore aan de Rijn gaan krijgen op deze manier’.

2. Raadsvoorstel Verstedelijkingsconcept de Groene Metropool 11/10/2021
‘Wij (de gemeente Wageningen) werken aan de Verstedelijkingsstrategie Groene Metropool. Dit traject is een vrijwillige samenwerking tussen rijk, provincies Utrecht en Gelderland, de waterschappen en de 26 gemeenten uit de regio’s Arnhem-Nijmegen en Food Valley. We formuleren de gezamenlijke voorwaarden voor een haalbare en aantrekkelijke invulling van de verwachte noodzakelijk woningbouw van 100.000 woningen tot 2040 in Arnhem-Nijmegen-Foodvalley’.

Raadsvoorstel Verstedelijkingsconcept Groene Metropool 11/10/2021 (uitleg zie quote hierboven)
• Raadsvoorstel: Unaniem aangenomen
• Motie (D66) Met Ede, Rhenen en Veenendaal een visie opstellen over betekenis Binnenveld om groene karakter te behouden.
o Voor: GL, SPW, D66, PvdA, Connect, CDA, CU
o Tegen: VVD, SP
• Motie (Connect) Verstedelijkingsconcept Groene Metropool – Verstedelijking mee plannen met de energietransitie
o Voor:GL, D66, VVD, PvdA, Connect, CDA, CU, SP
o Tegen: SPW

• Motie (CDA) Verstedelijkingsconcept Groene Metropool – Met het Rijk afspraken maken over financiële impuls sociale woningbouw
Unaniem aangenomen

Motie (GL) Verstedelijkingsconcept Groene Metropool – Noodzakelijke hervormingen op de woningmarkt onderdeel maken van gesprekken met het Rijk over het Verstedelijkingsakkoord.
o Voor: GL, SPW, VVD, D66, PvdA, Connect, CU, SP
o Tegen: CDA
Motie (D66) Met Ede, Rhenen en Veenendaal een visie opstellen over betekenis Binnenveld om groene karakter te behouden
o Voor: GL, SPW, D66, PvdA, Connect, CDA, CU
o Tegen: VVD, SP
Motie (CU) Onderzoek ecologisch functioneren van groenblauwe corridors, randwoorden opstellen voor functioneren hiervan en in het proces van de gebiedsuitwerkingen voor de zuidelijke Foodvalley en/of het Binnenveld in te brengen dat een onderzoek gewenst is naar wat er nodig is voor het ecologisch functioneren van de groenblauwe corridors;
o Voor: GL, D66, Connect, CU
o Tegen: SPW, VVD, PvdA, CDA, SP

Wat de fracties zeiden:
D66: ‘Een van onze harde keuzes is de bescherming van het Binnenveld. Ervoor waken dat er niet stukjes bij beetjes aan geknabbeld wordt’.
VVD: ‘We zullen er langzaam aan moeten wennen dat de benodigde woningbouwproductie ook deels buiten de huidige contour zou moeten plaatsvinden. Maar we zijn niet voornemens om het hele Binnenveld vol te bouwen’.
CU: ‘Laten we zorgen dat we ook daadwerkelijk de versterking van natuur oppakken. Het is vooral belangrijk om de groenblauwe corridors meer zichtbaar te laten zijn’.
SP: ‘Het liefst zien we dat het groene karakter en het open landschap van het Binnenveld wordt behouden, maar in het kader van de ‘ultimate remedium’ gedachte, subsidiariteit en het tekort van woningen zijn we van mening dat we bepaalde deuren niet moeten sluiten’.

Foto’s: Mooi Wageningen JR