WUR belaagt Dassenbos voor fietspad

WUR belaagt Dassenbos voor fietspad

In januari 2021 kapte de WUR voor de aanleg van een fietspad van het nieuwe onderwijsgebouw Aurora naar de Dijkgraaf 14 bomen op de ringwal van het Dassenbos, zonder vergunning of aankondiging anderszins. Ook de ringwal zelf werd hierbij beschadigd.

Dit leidde tot de nodige verbazing bij vele bewoners van de aangrenzende wijk NoordWest. Begrijpelijk, want het Dassenbos is bijzonder vanwege zijn ouderdom, zijn autochtone begroeiing en de gave historische rabattenstelsel. Elke particulier moet voor het kappen van een boom in zijn achtertuin een kapvergunning aanvragen, waarom WUR niet?
In een reactie hierop gaf de WUR niet veel meer aan dan dat het hier ging om aangeplante laanbomen vlak naast het Dassenbos, waarvan een deel toch al vervangen moest worden, en dat deze bomen in geen geval deel uitmaakten van de beschermde houtopstand van het Dassenbos. (Dit wist de WUR daarbij nog te melden aan de hand van haar collectie RAF-luchtfoto’s uit 1944.)
Na vragen over deze gang van zaken in de gemeenteraad bleek dat op grond van het bestemmingsplan ‘Wageningen Campus’ vooraf geen aanlegvergunning voor het fietspad nodig was. De aanleg van een fietspad langs het Dassenbos is met andere woorden vergunningvrij omdat er beleidsmatig geen sprake is van onherstelbare schade aan een beschermde houtwal of ecologische verbindingszone. Daarmee leek de zaak van het fietspad langs het Dassenbos afgedaan.
Tot het moment dat Mooi Wageningen op basis van de Omgevingsverordening Gelderland tot de conclusie kwam dat het hier niet zo zeer gaat om de gekapte bomen als zodanig, maar om de bosgroeiplaats waarvan zij deel uitmaakten. In de ‘Atlas van het landschap groen erfgoed van Nederland’ (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2016) wordt de directe omgeving van het Dassenbos met zijn oude boskern, houtwallen en rabattenstructuur vermeld als cultuurhistorisch waardevol landschap daterend van voor 1850. Dit blijkt met name ook uit een door Mooi Wageningen bij de provincie ingebracht onderzoek uit 1983, opmerkelijk genoeg uitgevoerd door dr E.C.J. Ott, een medewerker van de WUR zelf. Het Dassenbos staat al op de kaart van de Dijkstoel van Wageningen en Bennekom uit 1752.

In een poging om het omstreden fietspad toch door te zetten wilde WUR met een nieuw bodemonderzoek aantonen dat de bosbodem op de ringwal van het Dassenbos minder dan 100 jaar oud is. Dat is van belang omdat de provincie alleen dan ontheffing kan verlenen voor de herplant elders van de gevelde bomen. Wat ons betreft is duidelijk dat een dergelijke ontheffing in lijn met de Omgevingsverordening Gelderland niet kan worden verleend.
Voor zover wij hebben kunnen nagaan heeft de provincie mede door de inbreng van Mooi Wageningen nog steeds geen besluit genomen.